Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0920 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 18 June 1748 n.s.
Dated 7 junii 1748. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäre Bror.

hwar timma och hwar minut har jag wäntat de föräringar Min Bror hugnade mig senast med, men förgäfwes.
Om den önskade och äfterlängtade Herren ej snart kommer, så war så gunstig och skicka det med en expresse till mig, jag betalar promt omkostnaden. M[in] Bror wett huru ömt sådant är;
Giör detta för min, för Flora och för scientiarum och Patriae skuld.

jag förbl[ifwer] Min H[err] Broders
lydigste
Linnaeus

Upsala d[en] 7 junii 1748

Assessoren Edel och högtförf[arne]
H[err] Doctor B[aeck]
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus is waiting very eagerly for a dispatch from Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
but it has not arrived.

Linnaeus asks Bäck to send it as urgent mail, if he does not very soon find anybody who can take it. Linnaeus promises to pay for it.

Linnaeus asks Bäck to do it for botany, for science and for Sweden.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 76   p.76.