Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0922 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 14 June 1748 n.s.
Dated 3 junii 1748. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min gamble och ärlige Wän och Bror.

Min Bror begynner sitt bref om änglar och slutar med diefwelskap.
Om det är sant att H[err] Schröder kommer till Upsala med en sådan post, så lärer han ej komma från Engeland utan ifrån Änglaland äl[le]r Paradis. jag längtar äffter den herren, som en söt flicka äffter sin brudgumme och bröllops dagen. jag wille önska att jag kunne Bose wisa; jag skulle giöra att han ej fingo någon timme, mera ro än jag, för än han kommo till Upsala stad; kiäre Bror drif på med alla excitantia, stimulantia och pellentia uti högsta dosi; ty jag får ej sömn i hufwudet för än H[err] Schröder ses i Upsala. jag skall kiössa honom jag skall klappa och omfamna honom om han kommer snart. Om han warit så mild att han fört alt detta med sig, så lärer han aldrig kunna wara så hård, att han skulle nu dröja. K[iäre] Bror giör alt hwad M[in] B[ror] hoos honom kan, och det af kiärlek för mig, för Flora, för wettenskapen, för dygd och ähra, ja för Guds skull.
M[in] B[ror] undra icke på den andra saken; nog wet M[in] Br[or] att den som wredgas förlåter aldrig, omne trinum perfectum. här hörde jag att det war honom lika hwilken af Eder 2 fingo hwardera, och att bägge wunno där igenom lika. o Bone Deus quae secula, qui Mores! hwad hielper solid erudition; hwad kostsamma resor! hwad alt det man med flit samblat. nog will jag giöra det M[in] Bror befaller, men hwad wärkan det får wet jag icke. jag tillstår dett kostar på att se ett sådant exempel. hwad proportion emällan Bror och Br[ors] competitor? quae qualis quanta.
Materia medica skickas med första resande till Salvius att tryckas.
Taernströms död oroar mig oändeligen; hans hustru anklagar mig inför himmelen att jag låckat bort hennes man och giort henne till wärnlös änka. Om ej Kongl[ige] Academien will låta någon conservera henne, genom det att hon gifwer någon sökande sin recommendation, så är jag olyckelig för hennes tårar.
jag är så öfwerhopad af arbete denna tiden att jag rett nu ej wet hwart jag mig wända skall.

förbl[ifwer] Min uprichtigaste Broders
lydige dräng
C[arl] Linnaeus.

Upsala d[en] 3 junii 1748.

Assessoren uti Kongl[ige] Collegio
Medico
Widtberömde Herren
H[err] Abrah[am] Baeck
Stockholm
frijbr[ef].

upSUMMARY

Linnaeus has received a letter from Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
[this letter has not come down to us] with both good and bad news.

Linnaeus is very pleased at the prospect of getting Roland SchröderSchröder, Roland
(1713-1773). Swedish. Wholesaler and
foundry proprietor in Stockholm. Married
to Brita Maria Schröder.
to Uppsala with mail like that, and he suggests that Bäck promotes this matter in every possible way.

Linnaeus tries to console Bäck who had not got the position that he applied for. This was the second time something similar had happened. Linnaeus supposes that it will go better the third time. He is surprised by the outcome [Linnaeus means presumably Zacharias StrandbergStrandberg, Zacharias
(1712-1792). Swedish. Admirality
physician.
, who got the position], but not pessimistic for the future. However, he understands that Bäck is sorry.

As soon as possible, Linnaeus will let somebody going to Stockholm take the manuscript of Materia Medica Linnaeus, Carl Materia
Medica. Liber I. De plantis secundum:
genera, loca, nomina, qualitates, vires,
differentias, durationes, simplicia,
modos, usus, synonyma, culturas,
praeparata, potentias, composita,
digestus, &c.
I-II (Stockholm
1749). Soulsby no. 968.
with him to Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
, who will print it.

Christopher TärnströmTärnström, Christopher
(1711-1746). Swedish. Clergyman and
botanist. At the recommendation of
Linnaeus, he was accepted as chaplain by
the Swedish East India Company. In 1746
he departed for China but died on the
island of Pulo Candor, Vietnam.
Correspondent of Linnaeus.
has died, and his widow [Brita TärnströmTärnström, Brita
Swedish. Wife of Christopher
Tärnström in his second
marriage, born Stenhof.
] accuses Linnaeus of his death. Linnaeus suggests to Bäck that the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] helps her by appointing a successor who can support her.

Linnaeus is overrun with work at this time of the year.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 75-76   p.75  p.76.