Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0936 • Carl Linnaeus to Erik Gustaf Lidbeck, 27 August 1748 n.s.
Dated 16 aug 1748. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Högl[ärde] H[err] Magister.

Medan H[err] Magistren så här går i stockholm och visiterar alla manufacturier, så war så god och fråga äfter hwar äst kiöpmännen hafwa Franske- flintor at försällia, hur dyra de äro; laga att några fås till prof; fråga hwar af de kännas bättre än wåre flintor; hwarföre de kiöpes ute ifrån, som dock finnas i skåne, hwad deras praeferance är emot wår.

jag hade bref af Cammarh[erre] De Geer, som wid skiären funnit 8 a 10 stycken af de stora gräshoppor, som giöra och giort så stor skada i Påhlen; Det är artigt att wij kan få se dem och få deras differentia specifica, men Gud beware oss ifrån hela arméerne där af. Dock har det ingen nöd i höst, ty deras tid är förbij, dock kunne wähl ske att de begynte småningen plantera sig.

förra posten hade jag ifrån Chio uti Archipelag[en], Psenes äller de små flugor, som foecundera fikonen, och giöra att man där får 10 gånger mera fikon på ett träd än i Provence. Tänk huru artigt det skull blifwa när jag får mina caprificos till Blomma, och får plantera desse, och se hela swärmarne af dem flyga emällan fikona träden. Desse kräk äro ej större än lopper, och ej ichneumones äller Tenthredines, utan et slags Chermes.

jag wäntar ifrån Engeland 48 Americaniske träd, som Duc Argyll sänt mig; där ibland äro ock de träden som gifwa wax utan bis till hielp.

i det förra pacquetet som H[err] Magistren hade beswär af, war hela Stellers herbarium, som war samblat wid Chamschatka; alla hade ment att det förgåts; men en curieux herre hade fått fatt det, som skickat det till mig att skrifwa namn på örterne. i dag skickar jag det åter. det hade ganska präcktiga örter, och en hel hop ganske rare.

det är artigt nog att Asclepias gifwer toger som hampa; det woro wärdt försöka; hon fås otroligt på Gotland. af Poppe[l]n blifwer nog så godt bomull som Westbeckens; allenast det ej som Westbeckens smolar sig.

Petersburgska lådan återskickas idag helt expedierad.

stackars folk i Wermeland, som lida hunger.

förbl[ifwer]
Höglärde H[err] Magistrens
hörsamste tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala d[en] 16 aug[usti]
1748.

Magister Docens
Höglärde
H[err] Eric Gustav Liidbeck
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

When Erik Gustaf LidbeckLidbeck, Erik Gustaf
(1724-1803). Swedish. Professor of
natural history and economy at Lund.
Studied under Linnaeus. Accompanied
Linnaeus as secretary on his
Västgöta journey in 1746.
Correspondent of Linnaeus.
visits the factories in Stockholm, Linnaeus asks him to ask the merchants if they have French flintstones for sale and how expensive they are. Lidbeck should obtain some as samples and ask why they are felt to be better than ours, why they are bought from abroad when we have our own in Skåne, and what the advantages are.

Linnaeus has received a letter from Charles De GeerDe Geer, Charles (1720-1778).
Swedish. Entomologist and natural
history collector, Leufsta Bruk. Member
of the Royal Swedish Academy of Sciences
in Stockholm and Académie des
sciences, Paris. Corresponded with
Réaumur, Bonnet and other
naturalists. Husband of Catharina
Charlotta Ribbing and father of Emanuel
De Geer. Correspondent of Linnaeus.
[this letter has not come down to us], who had found ten large grasshoppers in the islands. They are the kind that has caused so much damage in Poland. Linnaeus is glad to see them so that they can be defined, but he does not like getting whole armies of them. This year, their time has passed, but they might start to establish themselves.

In the last mail, Linnaeus got specimens of the small flies from the island Chios that pollinate figs. Thus, you get ten times the number of figs in a tree as compared to elsewhere. Linnaeus longs to have them when he gets flowers on his fig trees. They are small as fleas and are not Ichneumones or Tenthredines but Chermes.

Linnaeus is expecting 48 American trees, sent by ArgyllArgyll, ?. . Among them is also the tree that produces wax without the help of bees.

The last package that Lidbeck had helped Linnaeus with contained Georg Wilhelm Steller’sSteller, Georg Wilhelm
(1709-1746). German. Voyager, who
sailed with Vitus Bering and returned
with important collections from
Kamchatka.
herbarium, collected on Kamchatka. Most people had forgotten about it but an interested man had saved it and sent it to Linnaeus to have names written with the specimens. Linnaeus will send it back today. It contains many nice specimens, some of them rather rare.

It is nice that Asclepias produces fibre like hemp. It could be worth trying to grow it. There is plenty of it in Gotland. Poppaea gives as good cotton as Westbecken, but you must hope that it does not granulate like Westbecken does.

The box from St Petersburg will go back today, fully treated.

Linnaeus pities for the people in Värmland, who are suffering from famine.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LUB). [1] [2] [3]