Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0937 • Carl Linnaeus to Erik Gustaf Lidbeck, 24 August 1748 n.s.
Dated 1748 d: 13 aug.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Högl[ärde] H[err] Magister.

Tack för sista språk.

Nu kommer jag åter med en beswärsam commission, men beder för all ting, att H[err] Magistren är vigilant att tiena mig i en så reell sak.

Bergmästaren Pehr Adlerheim har skickat 3 lådor fulla med lefwande örter, ifrån Torneå till Stockholm på rådman Lythraei fartyg, som redan lärer wara framkommit, om icke åter bort seglat.

war derföre så god och gå till skeps broen, fråga äffter Rådman Lythraei fartyg ifrån Torneå, och tag där de 3 lådor; ställ dem på något upsala fartyg, som snart går hit.

Men skulle Lythräi fartyg wara bortgånget, upfrågas handelsmannen Anders Hindsberg i stockholm, där de äro nedsatta, och där afhämtas att skickas på jachten.

för all det heligt är, låt mig se, wisa Eder wänskap här utinnan mot mig.

Har H[err] Magistren så mycken tid, så stig till Pastor Murrai wid tyska kyrkian, och fråga om en tysk präst wid namn Scheer, än är qwar; hälsa honom, säg honom at jag först i lördags fick dett han sände mig, och om jag wiste han wore ännu qwar, så wille jag giärna tillskrifwa honom och sända något med honom till H[err] Moehring.

D[octo]r Missa kom hit i Lördags från Paris; första student af frankrike som för studier besökt upsala, och det wärkeligen tillägnar jag mig. Han är rätt snabb, men skall blifwa bättre.

Val[e]
C[arl] Linnaeus

Upsala 1748
d[en] 13 aug[usti]

Nya wagnar får man altid; till resan behöfwas gambla dock fasta, som man kan få för ringa pris, ty ingen lapp kommer tillbakars.

Kan man få en lätt och hehl täkt är wähl, hwar ock icke måste en half täkt, om half fås för godt kiöp, eller fås en bättre än wår blifwer den min statswagn, och min gambla skiutsmärr, det kommer ej så noga an på tiden; i winter blifwer bästa kiöpet på wagnar.

ju mer Ohlreich will censurera Disputationen, ju heldre jag det ser; nog har jag låtit censurera henne här; Hon blifwer innan kort uplagd utom lands det har jag hört redan, så estimeras hon där; och utan att corrigeras.

Magister Docens
Höglärde
H[err] Eric Gustaf Liidbeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus thanks Erik Gustaf LidbeckLidbeck, Erik Gustaf
(1724-1803). Swedish. Professor of
natural history and economy at Lund.
Studied under Linnaeus. Accompanied
Linnaeus as secretary on his
Västgöta journey in 1746.
Correspondent of Linnaeus.
for his latest letter [this letter has not come down to us].

Linnaeus asks Lidbeck to take care of an important errand for him in Stockholm.

Pehr AdlerheimAdlerheim, Pehr (1712-1789).
Swedish. Mine-inspector, mining
counsellor, assessor at the Swedish
Board of Mines (Bergskollegium).
Travelled with Linnaeus to Öland
and Gotland.
has sent three boxes of living plants from Torneå to Stockholm by Lythraeusís ship, which is said to have reached Stockholm already and may even have left again.

Lidbeck should go to the harbour and ask for the ship, take care of the boxes and put them on board a ship which is about to leave for Uppsala.

If Lythraeusís ship has left already, Lidbeck should visit Hindsberg and ask about the boxes. If they are there, Lidbeck should see to it that they are sent to Linnaeus.

Linnaeus is very anxious that Lidbeck takes care of this in a properly.

If Lidbeck has time, Linnaeus asks him to see Andreas MurrayMurray, Andreas (1695-1771).
Swedish. Dean of the German
congregation, Stockholm. Father of
Adolph Murray, Gustaf Murray, Johan
Andreas Murray and Johann Philipp
Murray.
, a priest at the German church, and ask him if Johann Anton ScheerScheer, Johann Anton
(1715-1774). German. Clergyman, Jever.
Correspondent of Linnaeus. See
http://gedbas.genealogy.net/person/show/1125696007
is still in Stockholm. Lidbeck should tell him that Linnaeus did not receive what he had sent until last Saturday. If Linnaeus knew that he was still in Stockholm, Linnaeus would want to write to him and also to send something with him to Paul Heinrich Gerhard MoehringMoehring, Paul Heinrich Gerhard
(1710-1792). German. East Frisian
ornithologist, practising physician at
Jever (Oldenburg). Correspondent of
Linnaeus.
.

Henri MissaMissa, Henri (?-?). French.
Physician. Arrived in Uppsala in 1748.
Linnaeusís first foreign student.
Correspondent of Linnaeus.
came from Paris last Saturday. He is the first French student to come to Linnaeus in Uppsala, and Linnaeus is proud. Missa is rather good but may be better.

P. S. 1 You always need new carriages, but for the journey you need old ones, but well kept, which you can obtain cheap. Nothing returns without damage.

P. S. 2 If you can find a light carriage, fully covered, it is good, but if not, you will have to be satisfied with a half-covered one. If such a wagon can be obtained cheap, or if it is better than Linnaeusís, Linnaeus will use it as his better vehicle, with his old horse. The time of the purchase is unimportant; the best price on carriages is found during the winter.

P. S. 3 If Nils von OehlreichOehlrich, Nils von (1699-1770).
Swedish. Censor librorum, president of
the Swedish Judicial Board for Public
Lands and Funds [Kammarkollegium].
wants to censor the dissertation more, the better Linnaeus finds it. Linnaeus has had it censored already. It will soon be printed abroad and criticised there without the corrections forced by censors.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LUB). [1] [2] [3]