Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0940 • Carl Linnaeus to Erik Gustaf Lidbeck, 22 August 1748 n.s.
Dated 1748 d: 11 aug.. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Höglärde H[err]Magister,

jag har at tacka H[err]Magistren otroligt för de många bref, beswär och noveller, jag dageligen får fägna mig af, fast jag sällan skrifwer utan då jag kommer med nya beswär.

Wår wärdige och store Claes Grill war härförleden wecka, sade sig fått en ört från Spanien, som woro god för stenpassionen, lofwade sända mig en hehl kruka där af, samt några rara fröen ifrån Trädgårdsmästaren, som nu är död, Miller i Engeland war så god stig till honom wid stortorget, hälsa honom från mig oändeligen, bed honom låta eder få ett blad af den stenbrytande örten att läggas i bref och öfwersändas nästa post; och äfwen något af fröen. jag will sedan med nästa post om örten är rar för oss, åter anhålla om en hehl kruka här af.

sij så gifwer hwar post och hwar dag nya beswär.

Hälsa Eder Patronessa och Herre, säg jag önskar dem mycken lycka till sin Delphin.

Tacka H[err] Commercie Rådet Ahlström för penningen, jag menar hans sigill är detta [illustration of the seal]

jag förblifw[e]r H[err]Magistrens
hörsamme tienar[e]
C[arl) Linnaeus

Upsala 1748
d[en] 11 aug[usti]

upSUMMARY

Linnaeus thanks Erik Gustaf LidbeckLidbeck, Erik Gustaf
(1724-1803). Swedish. Professor of
natural history and economy at Lund.
Studied under Linnaeus. Accompanied
Linnaeus as secretary on his
Västgöta journey in 1746.
Correspondent of Linnaeus.
for the many letters he has received [these letters have not come done to us]. They tell him much that is new, and that pleases Linnaeus. He cannot write so often himself, except when he has to ask Lidbeck for a favour.

Claes GrillGrill, Claes (1705-1767).
Swedish. Merchant, owner of the iron
works of Söderfors, Österby
and Iggesund. Director of the Swedish
East India Company. Also known as an art
collector and patron of arts and
sciences. Brother of Anthoni Grill and
Johan Abraham Grill. Correspondent of
Linnaeus.
had been to see Linnaeus and told Linnaeus that he had got a plant from Spain that could be good for planting in the rock-garden. Grill had promised Linnaeus a pot of it and some seeds that he had got from the English gardener Miller, now deceased.

Linnaeus asks Lidbeck to visit Grill in his house at Stortorget and ask for a leaf of the plant and some seeds, on behalf of Linnaeus. They should be sent to Linnaeus by the next mail, and then Linnaeus will write back and ask for a pot if he finds that it is a rare species.

So, each mail and each day brings new troubles.

Linnaeus sends his regards to Lidbeck’s employers and asks Lidbeck to tell them that Linnaeus wishes them happiness with their heir.

Linnaeus sends thanks to O. AhlströmAhlström, O. Swedish. for the money.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LUB). [1] [2]