Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0953 • Carl Linnaeus to Erik Gustaf Lidbeck, 27 September 1748 n.s.
Dated 1748 Sept/16. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Höglärde H[err] Magister

Tusende tack för så prompt handräkning med låderna; jo nu säkker hörer renkalfwen mig till; ty Bergmäster Adlerheim skrifwer att jemte fiällväxterne föllier med Rådman Lyhraeus äfwen en glasburk sprititus vini med innesluten Rehn-kalf uti, som Brukspatronen Steinholz presenterar H[err] Archiatren; han ärnar sjelf skriftligen berätta etc.

H[err] Missa bryr sig om aldeles intet annat än Historia naturalis, ty alt annat säger han sig få lära hemma. han är wähl intet riker, dock om jag får honom, som jag hoppas, att han i Pariska wettenskaps academien kan i Botaniquen giöra stadige slag, hoppas jag att många andra skola komma hit. därföre skall jag på alt sätt söka att gynna honom.

jag skulle önska, att han hade så många p[en]g[a]r att han kunne giöra oss föllie på skånska resan, äller att jag wiste någon utwäg för honom, ty han är rätt snabb, och ingalunda idiot; jag har låtit honom höra något af westgiötha resan, hwar af han blifwit så pickhogat; att han sagt sig skola lära swänskan par force, till des han kan vertera den, och låta trycka henne i paris, då han ser hwad otrolig åtgång hon skall hafwa.

D[octo]r Bergstrahl har jag ännu icke sedt.

Låt mig wetta hwad transporten af låderna från Norlandsfartyget till Upsala kostade.

Lämna innelyckta lapp till H[err] Salvius.

hälsa alla goda wänner

vale
Eder
C[arl] Linnaeus.

1748: sept[ember]/16. Upsala.

Magister Docens
Höglärde
H[err] Eric Gust[af] Liidbeck
Stockholm
frijbr[ef].

upSUMMARY

Linnaeus thanks Erik Gustaf LidbeckLidbeck, Erik Gustaf
(1724-1803). Swedish. Professor of
natural history and economy at Lund.
Studied under Linnaeus. Accompanied
Linnaeus as secretary on his
Västgöta journey in 1746.
Correspondent of Linnaeus.
for his handling of the boxes. The reindeer calf must belong to Linnaeus, because he had heard from Pehr AdlerheimAdlerheim, Pehr (1712-1789).
Swedish. Mine-inspector, mining
counsellor, assessor at the Swedish
Board of Mines (Bergskollegium).
Travelled with Linnaeus to Öland
and Gotland.
that he had sent a glass container with a reindeer calf preserved in spiritus vini, together with the plants. Stenholtz

had given it to Adlerheim as a gift to Linnaeus, and Stenholtz had intended to write to Linnaeus about it himself.

Henri MissaMissa, Henri (?-?). French.
Physician. Arrived in Uppsala in 1748.
Linnaeus’s first foreign student.
Correspondent of Linnaeus.
is only studying natural history, for he will learn the other things at home, as he says. Linnaeus is afraid that Missa is not very rich, but Linnaeus will help him as much as he can, sinceif Missa can promote botany in Linnaeus’s way within the Academy of sciences in Paris [Académie royale des sciences, ParisAcadémie royale des sciences,
Paris,
French. The French
Académie des sciences was founded
in 1666 and became a royal academy in
1699. Correspondent of Linnaeus.
], hopefully many other students will come to Sweden.

Linnaeus should like to have Missa with him in the journey to Skåne, but he is not sure that Missa can afford it. He learns quickly. Linnaeus has told him something from the journey to Västergötland, and Missa became so interested that he said that he would learn Swedish and translate the report into French, in order to sell lots of copies in France.

Linnaeus has not yet seen Johan BergstrahlBergstral, Johan (1715-1795).
Swedish. Member of Collegium Medicum in
Stockholm in 1754.
.

Linnaeus wants to know how much Lidbeck had paid for the transport of the boxes from the ship from Norrland to Uppsala.

Lidbeck should give the enclosed paper to Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
and forward greetings from Linnaeus to friends in Stockholm.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LUB). [1] [2] [3]