Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0958 • Carl Gustaf Tessin to Carl Linnaeus, 23 September 1748 n.s.
Dated d. 12. Septemb. 1748. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Edle och Höglärde Herr Professor!

I fall min tid, min penna och mitt pund mig tillstadde att skrifwa om en rätt, och, i desse wåra afkålnade tider, ganska sällsynt wännskap, borde och skulle jag den sannerligen, med all rätta, Herr Professoren dedicera; Ty den samma tillägnar jag endast och allena all den oförskylta tacksamhet som emot mig wid så många tllfällen, betygas, och hwaraf Bokföraren Kiesewetter mig, nu på stunden, ett nytt wedermähle tillställt.

Näst Gud, Har H[err] Professoren, eij någon annan, änn sig sielf, och sina förträffeliga egenskaper, för en, i anseende till dem, mycket måttelig lycka, att tacka; Kan jag något till dess ökande bidraga, är det mig en åliggande nögsam plickt emot mitt Fädernesland, att hungna och upmuntra en witter Mann, hwilcken Riket och werlden till prydnad och lius född är. Med all beständig och upricktig högaktning framhärdar jag städse

Edle och Höglärde Herr Professorens
tienstskyldigste tienare
och oföränderliga wänn.
Carl G[ustaf] Tessin.

Stockholm d[en] 12. Septemb[er]
1748.

upSUMMARY

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XV, 94-95). [1] [2] [3]