Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0968 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 8 November 1748 n.s.
Dated 1748 d. 28 oct. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Min upriktige wänn.

Undra ej at D[octo]r Strandberg fått Physicatet; Han har mera merit än Min Bror. Då Bror lopp i Paris äfter Lärdom, meriterade han i stockholm mången artig riksdaler, fata nostra fatua sunt. non est volentis, nec currentis, sed miserentis Dei; Det är fåfängt bittida, stiga upp och sent gå till hwila, och äta sit bröd med sorg, ty gud gifwer oss det medan wij sofwa. Gud gifwer wähl min Bror sit bröd. bättre är en hand full i rolighet, än båda fulla i armod och jämmer. Bror har sedt tillförene huru det gått på jordene. at man är snar hielper ej i loppet; at man är stark hielper ej i striden, at man är snäll hielper ej till bergning; at man är klok hielper ej till rikdom, at man har ynnest hielper ej at man sin tienst wähl förestår

utan alt står till tiden och lyckan.

man arbete så mycket man will, så kan man inte mer uträtta

hwad uträttar en wis mer än en dåre.

Min Bror gratulerar mig till systema naturae, som Min Bror sielf haft så mycken möda före. jag beklagar at jag ej haft något, nyttigare att fägna med; jag gratulerar mig at jag sluppit det. Slipper jag materia medica, så hoppas jag få ro och tid at lefwa äller dö.

[De]n korta posttiden förhindrar mig med collegia privata at skrifwa som jag gierna wille; jag har haft ifrån hela wärden inom 14 dagar bref, men ej från Holland; mycket nytt; jag undrar hwarföre Gronovius ej swarar mig. mon ödet gått öfwer honom.

Min Brors största tröst lärer wara at alla ärliga beklaga, det alla andra mysa åht. Men det är och fåfänga. De dagar som M[in] Bror kan wara nögdare, än den andra, dem hafwer min Bror wunnit för honom.

Då jag lefwer, fägnar mig min Brors wählstånd och Eder motgång bedröfwar mig.

Min up[rich]tige wäns
oförfalskade tienare
C[arl] Linnaeus.

Upsala 1748
d[en] 28 oct[ober]

Assessoren
Edel och Högtförfarne
H[err] Doctor Bäck

upSUMMARY

Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
should not be surprised that Zacharias StrandbergStrandberg, Zacharias
(1712-1792). Swedish. Admirality
physician.
got the position in Lund. He had been active in Sweden during the years when Bäck was studying abroad. Your fate is not governed by reason, and it is only God’s mercy that decides, not the will of any human being. Linnaeus tries to console Bäck, ending by remarking that if you have done as much as you can, it is no use blaming oneself for being insufficient.

Bäck had congratulated Linnaeus on Systema naturae, which Bäck himself has had so much to do with [Linnaeus refers presumably to Systema naturae, 6th editionLinnaeus, Carl Systema
Naturae
6th edition (Stockholm,
1748). Soulsby no. 51.
, while Bäck was directly involved in the Systema naturae, 4th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 4th edition (Paris, 1744).
Soulsby no. 48.
]. Linnaeus regrets that he has nothing more useful to help Bäck with. If Linnaeus has nothing more to do with Materia MedicaLinnaeus, Carl Materia
Medica. Liber I. De plantis secundum:
genera, loca, nomina, qualitates, vires,
differentias, durationes, simplicia,
modos, usus, synonyma, culturas,
praeparata, potentias, composita,
digestus, &c.
I-II (Stockholm
1749). Soulsby no. 968.
, he hopes to have some quiet and time to live or die.

The mail leaves soon, so Linnaeus has not time to write about all that he should have liked. During the last fortnight, Linnaeus has got letters from everywhere, but not from Holland., with lots of news. Linnaeus wonders why he has not heard from Johan Frederik GronoviusGronovius, Johan Frederik
(1690-1762). Dutch. Naturalist, senator
of Leiden. Linnaeus’s benefactor and
friend. Published Flora Virginica
(1743, 1762) together with John Clayton.
Correspondent of Linnaeus.
, and he fears he may have died.

Linnaeus tells Bäck that all honest men regret what has happened and what makes the others smile. This should be some consolation for Bäck.

Linnaeus is glad when Bäck is lucky, and sorry when Bäck suffers setbacks.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 78-79   p.78  p.79.