Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0981 • Carl Linnaeus to Erik Gustaf Lidbeck, 15 October 1748 n.s.
Dated 4 octob. 1748. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Högl[ärde] H[err] Magister

i dag hade jag bref från Sam[uel] Auriwillius af Berlin d[en] 11/23 sept[ember]; där han berättar att han skickat till H[err] Kiöpman Brandel i stockholm de genom honom förskrefne örter och frön.

jag tager mig åter frihet att beswära H[err] Magistren, som jag har ingen willigare äller färdigare at undsätta mig. gifwe Gud H[err] Magistren wille skaffa mig dem wid första möjlighet; ty jag längtar att få dem lefwande.

wij äro nu stadde i fullt trask, då Magistri Docentes gå i Stockholm och roa sig på Kiellare och Caffe hus.

jag hade bref af H[err] Berghem, som warit up i norska fiellen, och tagit gentianam, bedit en novitius föra henne till Upsala, som dock det förnekat, förmenar, at Bar[on] Löwenhielm skolat tagit henne med sig, men där om har jag dock intet hört.

Vale et rescribe
H[err] Magistrens
hörsame tienare
Carl Linnaeus

Upsala d[en] 4 octob[e]r 1748

i dag hade jag bref af Presidenten i Ryska academien i Petersburg, will lämna mig alt det jag will om ormar.

at sigesbeck blefwit afsatt, och stackars olyckelig, men wet ej på hwad s[ätt].

Magister Docens
Höglärde Herren
H[err] Eric Gust. Lijdbeck
Stockholm
fr[ij]br[ef]

upSUMMARY

Linnaeus has received a letter dated September 11/22 from Samuel AurivilliusAurivillius, Samuel
(1721-1767). Swedish. Professor of
medicine, Uppsala. Correspondent of
Linnaeus.
in Berlin [Aurivillius to Linnaeus, 22 September 1748Letter L0959] saying that Aurivillius has sent the ordered plants and seeds to BrandelBrandel, Swedish. Merchant,
Stockholm.
in Stockholm.

Linnaeus takes the liberty of asking Erik Gustaf Lidbeck Lidbeck, Erik Gustaf
(1724-1803). Swedish. Professor of
natural history and economy at Lund.
Studied under Linnaeus. Accompanied
Linnaeus as secretary on his
Västgöta journey in 1746.
Correspondent of Linnaeus.
to collect them and to send them to Linnaeus as soon as possible, for Linnaeus wants to have them while they are alive.

In Uppsala threshing is in full swing, at the same time as the scholars in Stockholm are visiting pubs and coffee-houses.

BerghemBerghem, . had been to the Norwegian mountains and picked Gentiana, which he had asked a young student to take to Linnaeus in Uppsala. The student has denied it and said that Carl Gustaf LöwenhielmLöwenhielm, Carl Gustaf
(1701-1768). Swedish. Nobleman,
politician and public official, member
of the Royal Swedish Academy of
Sciences. Correspondent of Linnaeus.
had taken the plant with him. Linnaeus has not heard anything about that.

P.S. Linnaeus tells Lidbeck that the president of the Imperial Academy of Sciences of St Petersburg, Imperatorskaja akademija naukImperatorskaja akademija nauk,
Imperial Academy of Sciences

Russian. Imperial Academy of Sciences of
St Petersburg, founded in 1725. Its
publications are Commentarii
Academiae Scientiarum Imperialis
Petropolitanae
, 1-14 (1726 -
1744/1746 [i.e. pub. 1728 - 1751]) and
Novi Commentarii Academiae
Scientiarum Imperialis
Petropolitanae
, 1-20 (1747/1748 -
1775 [i.e. pub. 1750 - 1776]).
has said that he will give Linnaeus all the information on snakes that he wants, and that Johann Georg SigesbeckSiegesbeck, Johann Georg
(1686-1755). German. Prussian botanist,
doctor of medicine at Wittenberg in
1716, physician and director of the
botanical garden at St Petersburg
1735-1747. One of the most bitter
opponents of Linnaeus’s sexual system.
Correspondent of Linnaeus.
has been dismissed and is very unhappy. The reason for the dismissal is not known, however.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LUB). [1] [2]