Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0996 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 17 December 1748 n.s.
Dated 1748 d. 6 Dec. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Bror.

Då jag i mitt obscuro har intet at fägna min Bror med, måste jag sända andras noveller.

jag fick brefwet med förra posten; hwarföre ligger Elfwen så länge ute? hwarföre friar ej Assessor Bäck? skall Arch[iater] Rosen komma hem någor gång? will intet Ass[essor] Baeck tänka om sig?

jag wille gifwa ett par nätter om jag fingo tala ett par ord nned H[err] Assessor Baeck om conjuncturerne.

Wettenskaps societeten hade lust att se om uti en canal, som går ifrån stallet till slottet äller hwart det länder neder åht staden, om där finnas några stalactiter, antiquiteter äller något dylikt, ty under jorden är en gång, som några för 10 åhr sedan sedt, och warit nedre uti; en Borgare som sedt honom hade lust att gå där in, om han fingo lof; hwar om i dag bref gådt till H[err] Öfwerhofintendenten. Kan Min Bror promovera denna saken så giör det. jag wet intet hwad det skulle skada, at man såg hwart holet gick, ty dör nu Borgaren som wet af canalen, så torde ingen finna honom sedermera. gången skall wara walf, så stor att man med möda kan komma igenom honom.

Far wähl min ärlige wän. jag är
Min Brors
uprichtige dräng
C[arl] Linnaeus

Upsala 1748
d[en] 6 Dec[ember]

Assessoren uti Kongl[iga]
Collegio Medico HögEdle och Högtförfarne
H[err] Doctor Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus sends a letter with some news.

Linnaeus received the letter by the former mail [this letter, from Bäck, has not come down to us]. He wonders why Erik ElffElff, Erik (1718-1761).
Swedish. Assessor of the Collegium
medicum. Chief physician at the
Serafimerlasarettet in Stockholm.
is abroad so long; why Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
does not marry; if Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
will return to Sweden; and why Bäck is not confident of himself.

Linnaeus would like to have a long talk with Bäck about prospects for the future.

Royal Society of Sciences at Uppsala [Kungliga Vetenskaps-Societeten i UppsalaKungliga Vetenskaps-Societeten i
Uppsala,
Swedish. The Royal
Society of Sciences at Uppsala was
founded in 1728.
] would like to investigate a tunnel going from the palace in Uppsala down towards the city to see if there are stalactites or antique artefacts in it. Somebody who has seen the tunnel would like to do the investigation if he is permitted, and has written to the Court about it. Linnaeus wonders if Bäck can promote the matter, for it does not harm to know what it is. If the man who knows about it were to die, nobody will find it again. The tunnel has vaults but is so narrow that you can hardly get through it.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 80   p.80.