Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L0999 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Elvius, [30 June 1748] n.s.
Dated Undated, but presumably written in the end of June or beginning of July 1748. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

Denne matskewäfnad har 2, om ej 3 gånger, tillförene af Kongl[iga] Academien warit remitterad till mig, då jag hwar gång öfwer honom yttrat mig, med des namn och historia, samt att han, så wida ännu är bekant, är aldeles onyttig uti oeconomia privata.

jag tackar för Profess[or] Kalms bref, det jag nu har den ähran återställa.

Beskrifningen om Berberis är artig, så wida den gifwer oss en citronsaft utan citron. Figuren kunne wara långt bättre; beskrifningen borde jänkas äfter principia Botanica. principia physica och medica kunne äfwen af dem som hafwa konsten litet poleras, så blefwo observationen ännu långt skiönare.

Misfödselen om dufwan med 3 fötter äller en kykling med 3 fötter, alt samma sak, är nu mera ej sälsamt, sedan man årligen sedt sådant. Käijserliga Academien har med dylike misfödsel redan uttröttat sine läsare. Skall sådant giöra någon nytta bör en excellent anatomist det öpna och utreda, at determinera nya insertiones musculorum et ramificationes vasorum samt där af leda physice hwad ledas bör och kan.

C[arl] L[innaeus]

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 202-203   p.202  p.203.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 120-121   p.120  p.121.