Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1006 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 10 February 1749 n.s.
Dated 30 Jan. 1749. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min K[iäre] Bror.

Här föllier innelycht Prof[essor] Kalms bref till mig och Baron Bielke; de böra insättas i Salvii Lärda tidningar om ej Prof[essor] Kalm skall blifwa ond. Doch håller jag före att allenast det jag med blyertzen understruket bör tryckas, ej det andra ty det är af intet wärde och en dehl helt osmakeligt.

Lämnar doch till M[in] H[erre] at dömma om man bör så publice uttala om Mullbärs träden; ho wet om ej Engelsmannen torde förhindra och misunna oss detta? torde wara bäst at tiga med en hoper hopp för än man har det i händerne; hwar om rådgiöres med H[err] Bar[on] Hårleman.

Det är nog hastigt at Kalmen skall näppeligen et åhr få wara i Canada; för 100 dukater kunne han blifwa der noch ett åhr; resan dit och tillbakas är det dyrasta; warelsen där den minsta. Drängen och H[err] Kalm borde ej gå hem på en gång, at ej alt må olyckas om et skulle olyckas. Woro p[en]g[a]r att fåss för Prof[essor] Kalm, så kunne nu 100 dukater giöra så mycket som älljest 9000 daler.

Utaf H[err] Kalms bref ser jag att han ärnar sig till nya Engeland, såsom dess längsta norr-resa, hwarifrån han är sinnad sedermera sedan han gått wäster ut i Canada, at gå hem; nya Engeland ligger emellan 40 a 48 grad. Latit[ud] altså lika med Frankrike, Spanien och Italien; äfter sin lofwen och wår åstundan påtog han sig att gå i America till lika högd med Sverige emällan 55 à 60 grader; där man ofelbart skulle få sådane saker som tienade för wårt hårda climat. Min ansökning är därföre at Kongl[iga] Academien täcktes genom bref antyda honom at fulgiöra sitt lyfte och där ifrån sambla wäxter äller frön, så framt han skall undgå answar. Hans egna memorialer till Kongl[iga] Academien utlofwa at resa till Hudsons bay äl[le]r Fretum Hudsonis, ty där är ej sommar i septembri och octobri, såsom i Pensylvania; annors kommer skulden med tiden på oss, som ej kunna cultivera. ty under 60 grader, kommer wintren så snart, som hos oss. då häfwes den olägenheten som alla virginiska örter hos oss hafwa at de blomstra sent, men sällan bära frön. och far ej Prof[essor] Kalm längre, så hade det warit bättre han aldrig rest å stad. At komma upp till terra nova, är ingen konst ty fiskare resa dit dagel[igen] och måste han om det skall wara wähl, nödsakeligen norr om terra nova. [— — —][a][a] : MS1 [the end of the letter
omitted by Bergius
]

Min K[iäre] Brors
hörsamste tienare
C[arl] L[innaeus]

Upsala d[en] 30 jan[uarii] 1749.

upSUMMARY

In his letter to Pehr ElviusElvius, Pehr (1710-1749).
Swedish. Engineer and mathematician,
secretary of the Royal Swedish Academy
of Sciences.
], Linnaeus encloses Pehr Kalm’sKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
letter to himself [Kalm to Linnaeus, 25 October 1748Letter L0976] and Sten Carl BielkeKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
. To avoid Kalm’s anger, the letters should be published in Lars Salvius’sSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
Lärda tidningar, but only those sections Linnaeus has underlined; the rest is worthless and, parts of it, disgusting [parts of the letter was published in "Utdrag ur Herr Professor Kalms bref"Kalm, Pehr "Utdrag ur Herr
Professor Kalms bref ifrån
Philadelphia i America d. 14 Oct.
1748", KVAH 10 (1749),
70-75.
].

Linnaeus leaves to the Elvius to decide whether Kalm’s report on the mulberry should be published or not. Who knows, perhaps the English are envious and begrudge us it? Maybe it is better to keep quiet about it until it is all in our hands.

One year is too short a period for Kalm to stay in Canada; it is the voyage there and back that is expensive, not the living, 100 ducats would suffice to keep him there another year. To avoid the complete loss of their collections Kalm and his assistant [Lars JungströmJungström, Lars Swedish.
Gardener. Accompanied Pehr Kalm as his
assitant on Kalm´s voyage to North
America. After his retun to Sweden in
1751 he was appointed a gardener at the
castle of Ekolsund, planting American
seeds.
] should not return home together but on different ships.

Kalm says in his letter that he is going to New England and that this will be his northernmost destination. However, New England is situated on the same latitudes as France, Spain and Italy. Kalm has promised to travel to latitudes corresponding to those of Sweden to find things useful for our severe climate. Therefore, Linnaeus urges the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] to write to Kalm and order him to fulfil his promise to collect seeds and plants there; otherwise he will be held responsible for breach of promise. In his memorandum to the Academy, Kalm promised to go as far as Hudson Bay. September and October are not summer months here as in Pennsylvania. With seeds and plants from Hudson Bay there is no risk of having plants that flower late and seldom yield seeds as is the case with Virginian products. If Kalm does not proceed up to Hudson Bay, his expedition will be futile. To reach Terra nova (probably New England) is easy; fishermen sail there every day, but Kalm must absolutely go further north.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XV, 289). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 196-201   p.196  p.197  p.198  p.199  p.200  p.201.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 126-127   p.126  p.127.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [the end of the letter omitted by Bergius]