Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1023 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 17 March 1749 n.s.
Dated 1749 d. 6 mart. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

Tack för det jag fick om Polygala, fast det war kort; jag skall införa det till åminnelse af Min K[iäre] Wän. jag betalar det med [symbol] radicis. mera lofwade jag wähl intet, får se om jag kan gifwa några, det jag har swårt wid. ty jag måste betala 3 ducater specie för [symbol] som jag fick; och en stor dehl är redan upgången på prof.

jag wet intet hur Herrar Medici i stockholm gåt åht M[onsieu]r Missa. han kom hit til oss hehl annor än han reste bort. han säger at Botaniquen skall intet länge uppehålla honom, sedan filius praesidis har succederat fadren, och han får föllia franska Ministren hem till frankrike som des Medicus.

Uti en discurs, som han förde icke långt där äfter, angrep han mig helt hårt, emot sitt förra sinne, sedan spisade han hos mig 2 dagar, sedan har jag ej sedt honom.

Han skickade mig där äfter de p[en]g[a]r jag försträkt honom, utan at jag dem någonsin åstundat äller tänkt att återfå, äller någonsin åstundat.

han gick således bort utan at tacka mig för det jag födt honom så lång tid, och wist honom alt det jag kunnat giort en Broder och det jag aldrig kunnat giort en swensk.

adde nu liuger han på mig skändeligen, det en och annor berättar.

så har jag födt i min barm en orm; den jag ej känt. Min Bror, si så lönas wählgierningar.

Men kommer han till mig, så skall jag detta alt oachtat wisa honom all höflighet och tienst och information, här äfter som här tills, utan at han skall det minsta se på mig förändrat.

jag undrar högeligen hwarföre hwarken H[err] B[ernhard] jussieu äller H[err] Robbe swarat ett ord på det jag skref dem till straxt H[err] Missa kom. jag gissar att han lika lönt dem.

Hwad tycker min Bror at jag skal giöra mera.

jag lofvade honom frij resa genom Schåne; ja jag har giort honom alt det goda som jag kunnat uptänka.

säg min Bror hwad jag mer skall göra; alt skall blifwa bestält för min Brors och wåra wänners skull. vale.

Min kiäreste Broders
lydige tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1749
d[ie] 6 mart[ii]

Assessoren i Kongl[iga] Collegio Medico
K[onglig] Hofmedicus
HögEdle och Höglärde
H[err] Doctor Back
Stockholm.

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for what he had got about Polygala, although it was rather short. Linnaeus will publish it to the memory of Bäck [Linnaeus wrote about Polygala in Radix SenegaLinnaeus, Carl Radix
Senega
, diss., resp. J. Kiernander
ad (Stockholm 1749).
]. Linnaeus will pay for it somehow, but his means are restricted and much of what he had obtained is already consumed.

Linnaeus does not know how Henri MissaMissa, Henri (?-?). French.
Physician. Arrived in Uppsala in 1748.
Linnaeusís first foreign student.
Correspondent of Linnaeus.
was treated by the doctors in Stockholm. Missa had changed very much during his stay with them, and when he returned, he had told Linnaeus that he will not work in botany any more. The presidentís son has succeeded his father, and Missa will follow the French minister [De LanmaryLanmary, de (?-?). French.
Minister in Stockholm. Correspondent of
Linnaeus.
] back to France as his personal physician.

Shortly after, Missa had attacked Linnaeus quite against his former attitude. Then, he ate with Linnaeusís family for two days, and went away.

Missa had also returned the money that Linnaeus had lent him, and that Linnaeus had not expected to get back.

In all, Missa had left without thanking Linnaeus for what he had done for him, something that Linnaeus would never have been able to do to a Swede.

Linnaeus has also heard that Missa slanders him.

Linnaeus feels he has unknowingly had a serpent at his bosom. This is how generous actions are rewarded.

However, if Missa returns, Linnaeus will be polite and friendly, so he shall not see any change in Linnaeus.

Linnaeus wonders why Bernhard de JussieuJussieu, Bernard de
(1699-1777). French. Professor of
botany, brother of Antoine and Joseph de
Jussieu. Demonstrator at the Jardin des
plantes. Sébastien Vaillantís
successor. Uncle of Antoine Laurent de
Jussieu. Correspondent of Linnaeus.
or François RobbeRobbe, François (?-?).
French. Correspondent of Linnaeus.
have not commented on what Linnaeus had written to them after Missaís arrival. It seems that he has treated them in the same way.

Linnaeus wonders what more Bäck thinks he could do.

Linnaeus has promised to pay his journey as far as through Skåne, and he thinks he has done what he has been able to do.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnťs arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 84-85   p.84  p.85.