Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1028 • Carl Linnaeus to Erik Gustaf Lidbeck, 29 April 1749 n.s.
Dated 18 april 1749. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Högl[ärde] H[err] Magister

Caisa och Equa äro lika gode; wij skolom byta om och hielpas åht; allenast H[err] Magistren ej blifwer siuk på wägen. nog är Chaisen bättre än ridhästen.

jag kan inte komma bort för än om torsdag 8 dagar, äller d[en] 27, ty wägarne äro inpracticable och luften ganska siuk dess utan måste jag inom desse 8 dagar 3 gånger praesidera och en gång promovera.

res altså ej hijt för än den 27; dock så att H[err] Magisteren ultimus ej dröjer en dag öfwer.

Vale et fave
Eder
trogne C[arl] Linnaeus.

Upsala d[en] 18 april
1749.

Magister Docens
Höglärde
H[err] Eric G[ustaf] Lijdbeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus tells that Caisa and Equa [names of Linnaeus’s horses?] are equally good.

They will share their tasks and help each other. Linnaeus hopes that Erik Gustaf Lidbeck Lidbeck, Erik Gustaf
(1724-1803). Swedish. Professor of
natural history and economy at Lund.
Studied under Linnaeus. Accompanied
Linnaeus as secretary on his
Västgöta journey in 1746.
Correspondent of Linnaeus.
will not get ill during their trip [Linneus is preparing for his journey to Scania/Skåne].

A carriage is better than a riding horse.

Linnaeus cannot leave until next Thursday, April 27, for the roads are in bad shape and the air unhealthy. In addition, Linnaeus has to perform three disputations and one promotion before leaving.

So Lidbeck should not travel to Uppsala before April 27, but he must not arrive later than that.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LUB). [1] [2] [3]