Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1041 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 9 September 1749 n.s.
Dated 1749 d. 29 Aug.. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Mine Herrar

i dag hafwom wij uti Swänska avisorne stockholm 28 augusti 1749 från Nykiöping på Nors af d[en] 15 augusti, at en hafsfru fångats med mera.

Ehuru långt de naturkunnoga kommit är man ännu i wettenskapen osäker om sådant diur wärkeligen gifwes äller är en blott fabel och inbillning på någon hafsfisk.

Kongl[iga] Wettenskaps Academiens correspondence går wida; kunne Kongl[iga] Academien få detta diur lefwande äller i bränwin förwarat, will jag wara man, at det skall blifwa ett af de störste decouverte som Academien någonsin kan wara i stånd at giöra, och för hwilken hela äfterkommande werden skall tacka Academien, ty detta är ett phaenomenon, som ej igenkommer mer än hwart 100 à 1000de åhr.

C[arl] Linnaeus.

Upsala 1749
d[en] 29 Aug[ustii]

upSUMMARY

According to the Stockholms Post-Tidningar of 28 August [o.s.], a mermaid has been caught on 15 August in the sea outside Nyköbing on the Danish island of Mors.

Naturalists still disagree about if mermaids really exist, or if they are sailors’ yarns or misinterpretations of marine fish.

If the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] could acquire this animal alive or preserved in alcohol, it would be its greatest discovery ever. A whole world would be grateful because this is a phenomenon that only occurs once in 100 years, maybe even in 1000 years!

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XV, 329). [1]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 133   p.133.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 129-130   p.129  p.130.