Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1053 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 10 November 1749 n.s.
Dated 30 Oct. 1749. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min Herre.

Nu hoppas jag at H[err] Secreteren lyckeligen kommit i stånd i Stockholm, och blifwit warm i kläderne. jag önskar beständig lycka till des ödet en gång drager åter M[in] H[erre] hit till Upsala igen.

Här är en yngling Jonas Collin, som funnit stor smak för mathematiske wettenskaper; han begiär af mig intercession hos M[in] H[erre] at få till M[in] H[erre] som till des antecessor frij tillgång och då och då få läsa och låna en mathematisk bok. det lärer wara fåfängt för mig at recommendera den som wettenskapen giort nära slächt. doch bör jag gifwa honom testimonium vitae et morum. Han har intet mer än en enda odygd, men den är nog grof och så stor att jag fruchtar hon förqäfveur alla andra hans dygder, nämligen Paupertas. Med den är intet till att giöra, ty den kan intet ändras för än hon wäxer bort med tiden. får han arbeta sig upp, och får tillfälle som han har lust till mathematiquen, så torde wähl den med tiden förswinna.

War gunstig hielp en yngling af så mycket mathematisk eld, at han ej förquäfwes i mangel af wed, som äro mathematiske böcker. Den som dageligen pressar så mycket lärdoms olia som M[in] H[erre], kan intet blifwa fattigare, om en droppa af wettenskapen då och då kunne fällas på honom.

Lef säll

jag är
Min Herres
hörsamste tienare
C[arl] Linnaeus.

Upsala d[en] 30 Octobr[is]
1749.

upSUMMARY

Linnaeus welcomes the new Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
], and wishes him good luck in his new office until he might visit Uppsala again.

Linnaeus is writing on behalf of a young man named Jonas CollinCollin, Jonas (1722-1800).
Swedish. Land-surveyor of Kalmar
county.
who has a great interest in mathematics. Collin turns to the new Secretary to be granted continued access to the Academyís books of mathematics. Linnaeus can vouch for his conduct. He is an exemplary young man with only one fault: he is poor. However, in time his ambition and his ardent interest in mathematics will certainly help him to overcome this shortcoming.

Linnaeus hopes that the Secretary will be willing to grant young Collinís humble request.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XVI, 315). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 205-206   p.205  p.206.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 134-135   p.134  p.135.