Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1054 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 8 November 1749 n.s.
Dated 1749 28 october. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder

Giör för Guds skull mig den tiensten och lätt mig med nästa post få adressen till H[err] Collinson i London, nembl[igen] huru titulen skall skrifwas med addressen till huset, så formeligen som min Broder det plägar giöra ty jag kan intet skrifwa engelska. Detta är mig nu så mycket angelägnare och hastigare, som jag måste till honom nästa postdag skicka en wäxel per posto. Kiäre swara mig nästa postdag.

Nytt ifrån Göttingen är det at H[err] Aurivillius som säges skola blifwa Arch[iater] Rosens måg nu skall där promovera; han reste ut nu för ett åhr sedan; hade tillförene litet studerat chemien, men intet älliest i medicinen.

si så drifwa utlänska warme climater rå karlar till frucht. hwar will ett sådant misbruk taga wägen; jag undrar att intet hwar en Medicinae studiosus reser uht at promovera straxt. Där på kommer min H[err] Doctor hem och blifwer genast Professor, Archiater med mera.

Lef säll. jag är min K[iäre] Broders
lydige dräng
C[arl] Linnaeus

Upsala 1749
28 octob[e]r

Si så reser man med wagn till högsta lärdoms spitsen.

Archiatren Wälborne Herren
H[err] Abr[aham] Baeck
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus asks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
to send him Peter Collinson’sCollinson, Peter (1694-1768).
British. Merchant and amateur naturalist
in London, corresponded with many
scientists. Correspondent of Linnaeus.
address in London, written in English and very carefully formatted, just so as Bäck generally writes it. Linnaeus is in a hurry, so he wants it by return of mail. Linnaeus cannot write English, but he must send Collinson a bill for some payment by the next mail.

From Göttingen, Linnaeus has heard that Samuel AurivilliusAurivillius, Samuel
(1721-1767). Swedish. Professor of
medicine, Uppsala. Correspondent of
Linnaeus.
, who will become Nils Rosén von Rosenstein’sRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
son-in-law, will be promoted to doctor. He had left a year ago after some studies of chemistry, but he had not done anything in medicine.

So, it seems that the warmer climate forces raw men to bear fruit. Linnaeus wonders where that will lead. He is afraid that all medical students will go abroad and be promoted to doctors at once, after which the doctor will return to Sweden and becomes, for example, a professor or a physician to the Court.

P. S. Linnaeus adds that that is how to reach the highest positions in the society by horse and cart.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 92-93   p.92  p.93.