Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1055 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 3 November 1749 n.s.
Dated 1749 d. 23 Octob. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder

Innelychte ört är Säkert Oreoselinum Fl[ora] suec[ica] 228, som kan synas af des petiolis foliorum divaricatis. Intet tror jag at örten har någon rätt synnerlig kraft i Medicinen, ty både smak och lucht äro ganska swage. Tonica hafwom wij des utom nog månge. Men om hon skall änteligen brukas, så lätt oss förskrifwa densamma ifrån Skåne.

fins något apotheque i Stockholm jemte collegium Medicum som har den rätta scabiosa och icke i des ställe Centaurea; fins någor städs den rätta Calaminta och icke i des ställe Clinopodium; som så galet är verterat i apothekare taxan, som det är illa tagit af Apothekaren.

orätt, me judice, skrifwes i Apothek[are] Taxan fölliande med cursiv styhl.

Hb Asari Hb s. Folia

Hb Geranium Moschatum.

Rd Dentaria; som fins intet i något apothek.

Tussilaginis

Ononidis, specifica in Febr. ungarica [symbol] äller ändrat kiöp äfter tiden är tillsatt på Chamaepithys, som wäxer i alla wåra trägårdar helt lätt.

Scolopendrium som wäxer i Skåne wildt.

Angelicae sat. Rd, som är vulgatissima i wåra fiellar.

Anthora Rd som i trägårdar wäxer som ålandsrot.

Doronici Rd som wäxer lika så lätt.

detta förstår jag icke.

Wi kunne mycket wähl ombära i wåra apothequer fölliande:

Rd Doronici Hb Perfoliatae Semina Brassicae
Pastinacae Ptarmicae Calend
Saxifr. alb. Pulsatillae Canariens
---- rubr Roris solisCerefol
Hb Adianthi Tormentillae Hyssopi
AgeratiVerbenae Malv. arb.
Beccabungae Virgae aureae? -”- comm
Anserinae Flor. Bellid. minor Milii
Antirrhini Endiviae Nasturt hort.
Atriplic.Hepaticas alb Perfol.
Borraginis” nobil. Phalaridis
Bursae pastoris GnaphalPlantaginis
CaryophyllatiPetasitidSaturejae
Centumnodiae SalviaeSpinaciae
CicutariaeSaxifr. albThymi
EndiviaeScabiosae
Euphrasiae Tussilag
Galegae
Hepaticas alb.
Lepath. acat.
Meliss. turcic.
Pentaphylli

borde intet Edra Gummata separeras in Gummata, Resinas &c.

borde intet Edra Resinae kallas Magisteria

borde icke [symbol] aquosae vinosae & spirituosae skillias.

Min Broder som är den endaste i Collegio Medico som något kan giöra, borde raffinera pharmacopaeam.

Mentha piperitis Anglorum, är icke så god som wår mentha crispa, den de icke hafwa i Engeland. doch menar jag at wår mentha crispa är endast varietet af Anglorum mentha piperitis; se figuren på mentha piperitis uti Raj[i] syn[opsis] 3 wid slutet, så at wår mentha crispa differerar ifrån Engelska såsom Tanacetum vulgare ifrån crispum.

H[err] Montin war en af dem jag recommenderade, och det då han aldrig där om sökte; med de störste elogier. jag kan intet mera där wid giöra.

Här ligga Lectionerne på mig emällan kl. 2 och 3 då posten kommer, hwilket giör at jag måste skrifwa helt hastigt.

Lef säll, och altid trogen wän.

jag är
Min K[iäre] Broders
lydige dräng
C[arl] L[innaeus]

Upsala 1749
d[ie] 23 Octob[ris]

[a][a] : MS1 [added in the left margin
of fol. 2
]
nog är det wist at örterne redigt hanteras, mindre spillas, bättre conserveras, och artigare inom sine genera qvarhållas inklistrade än lösa. skulle mine ligga löse skulle de länge sedan warit confunderade, och tagit in hela Camaren.

Archiatren
Wälborne H[err] Abr[aham] Baeck
Stockholm. frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus tells Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
that the enclosed plant is Oreoselinum, and gives the reason for being so sure. Linnaeus does not think it is important as a medical plant, for its taste and smell are weak. There are already several similar plants in use. If it is to be tested, it should be fetched from Skåne.

Linnaeus wonders if there is any pharmacy in Stockholm, besides hat owned by the Collegium medicum that has the right Scabiosa and not Centaurea, the right Calaminta and not Clinopodium. It is both wrong in the price list for the pharmacies [Linnaeus refers to the Catalogus et valor medicamentorumCollegium Medicum, Catalogus
et valor medicamentorum in officinis
pharmaceuticis regni Sveciae
prostantium. Taxa hwarefter alla
Medicamenter och Wharor på
Apotheken i Sweriges Rijke befindtelige
böra försäljas.
Faststäld wid Riks-Dagen åhr
1739
(Stockholm, 1739).
] and wrongly collected by the pharmacist.

Linnaeus gives a large number of examples where the list of medical plants should be changed: by giving more detailed advice on the time of the year, by deleting species of lesser importance – about fifty are mentioned in that context – and by updating various names. Linnaeus ends by asking Bäck to do something about the pharmacopoeia, since he is the only one in Collegium medicum who could initiate such a task.

Linnaeus discusses the difference between the English Mentha piperitis and the Swedish Mentha crispa. He thinks that they are only varieties of the same species.

Lars MontinMontin, Lars (1723-1785).
Swedish. Physician and botanist. Studied
medicine in Uppsala under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein.
Provincial physician of the province of
Halland. Correspondent of Linnaeus.
was one of the persons Linnaeus had recommended, but since he never applied, Linnaeus cannot do more in the matter.

Linnaeus has lectures between 2 and 3, when the mail arrives, so Linnaeus has just little time to write.

P. S. Linnaeus remarks that it is better to have the dried plant specimens mounted than loose. They are handier, are damaged less and are better preserved. If Linnaeus’s specimens were unmounted, they would have been mixed up long ago and filled his study.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 90-92   p.90  p.91  p.92.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added in the left margin of fol. 2]