Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1057 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 24 October 1749 n.s.
Dated 13 octobr. 1749. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min gunstiga Broder

Nasturtium [symbol]cum är veritabel och ächta. Gud gifwe alla apothekarne hade här af 1/4 land.

Rön till wettenskaps academien lofwade jag Hans Excellence Höpken. Där till ärnade jag en liten bly crystall, som jag för 5 à 6 weckor gaf till Ritmästaren men ännu har jag ej kunnat få honom afritad; han föll nästan omöglig at träffas

sedan gaf jag en ny orm till Ritmästaren, med begiäran at få den straxt aftagen emot betalning; för ett par dagar sedan war jag hos nya Ritmästaren begiärade då at få copian; han sade sig begynt, men ej ännu fått honom färdig på så lång tid; jag begiärte se det begynta, men som han då tillstod sig ej begynt, altså måste jag taga min orm tillbakas.

M[in] Bror wet hwad litet observationer willia säga i naturkunnogheten utan figurer. jag har mistat både Alstrin och Hallman, som föruht hulpo mig med figurer; nu har jag ingen som kan wara mig till tienst; jag har äntelig[en] fått en student som afritar ormen men så älendigt at jag blyges wisa honom för academien; dock måste han nästa post marchera på Academien.

Min resejournal renskrifwer jag hwar onsdags och lördags morgon; men hwar jag nu skall få figurer wet jag rätt aldeles intet; om jag will at wår Ritare skall giöra dem, så sker det ej på 10 åhr.

det liknade Crocodils hufwudet är ofelbart hufwudet af nogon hwalfisk slächting

H[err] secr[eterare] Gother skall få Passiflora när han där om gifwer ordres; doch woro bäst om han wäntade till inemot wårtiden men will han hafwa henne straxt skall han henne få.

war gunstig skrif mig till när decembris går in, så skall M[in] B[roder] få frön så många han will. nu ligger arbetet på mig öfwer axel.

Plantas Lapponicas får M[in] K[iäre] Bror af Montin, som han nu på stunden lofwade mig.

wid juhltiden skall jag hålla, will gud, inklistrings öhl med mitt Herbarium, då alt öfwerlops manskap skall få ordres at förfoga sig i M[in] Br[oder]s tienst.

Gud ske lof wår Maecenas arbetar med sin skånska resa; jag är säker a[tt] den blifwer lik sin mästare, an[mäla] hos honom min oändeliga wördnad; [så] och hos andra, om någon gifwes af lika smak för wettenskaperne.

så är nu Kuhn emeritus, procul a jove procul a fulmine. qui latuit bene vixit.

Ter vale.
Min Broders
lydigste dräng
C[arl] Linnaeus

Upsala d[en] 13 octob[e]r
1749

Den som kunne få ett par ord ifrån H[err] Baron Hårleman till wår Ritmästare, at han blefwo litet hastigare, så blefwo och Ritmästare 100 procento bättre, och jag skulle mer uträtta.

Kongl[ige] Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Abr[aham] Baeck
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

The Nasturtium aquaticum is the real one. Linnaeus wishes that all pharmacies had a quarter of a field of that plant.

Linnaeus had promised Anders Johan von HöpkenHöpken, Anders Johan von
(1712-1789). Swedish. Count and
statesman. One of the founders of the
Royal Swedish Academy of Sciences.The
Chancellor of the Uppsala University
1760-1764. Correspondent of Linnaeus.
a contribution to the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
], and he had intended to treat a small crystal of lead. Six weeks ago, Linnaeus had given it to the university’s Master of Drawing [Carl Gustaf ReimersReimers, Carl Gustaf (-1754).
Swedish. Painter, Uppsala University.
] to have it depicted, but Linnaeus had found it almost impossible to make contact with him.

Then, Linnaeus had given him a new snake which he wanted to have depicted. A few days ago, Linnaeus had visited the new drawing master and requested the picture, but after some difficulties, Linnaeus had realised that the work had not been begun, so Linnaeus had to take his snake back.

Bäck knows how little observations mean in scientific works without pictures. Linnaeus has lost both Lars AlstrinAlstrin, Lars (d.1775).
Swedish. Student trainee at the Swedish
Board of Mines [Bergskollegium],
thereafter mine-inspector.
and Johan Gustaf HallmanHallman, Johan Gustaf
(1726-1797). Swedish. Physician. At the
recommendation of Linnaeus Hallman
travelled in Europe to study the
mullberry tree. In charge of the
mullberry plantation in Stockholm.
Correspondent of Linnaeus.
, who used to help him with drawings, but now he has nobody. Eventually, he found a student who made a drawing of the snake, but it was so bad that Linnaeus is ashamed to show it. It must go to the Academy, nevertheless.

Linnaeus is preparing a clean copy of his report from Skåne [Linnaeus refers to his Skånska resaLinnaeus, Carl Skånska
resa, på höga
öfwerhetens befallning
förrättad år 1749. Med
rön och anmärkningar uti
oeconomien, naturalier, antiquiteter,
seder, lefnadssätt
(Stockholm
1751). Soulsby no. 209.
]. He works at that every Wednesday and Saturday morning. However, he does not know who can help him with the plates. The University Master of Drawing will take ten years to make them.

The specimen that looked like the head of a crocodile must be the skull of some whale.

Engelbert GotherGother, Engelbert (1708-1775).
Swedish. Director at the Rörstrand
porcelain factory.
will get De PassifloraLinnaeus, Carl Dissertatio
Botanica de Passiflora
, diss., resp.
J. G. Hallman (Stockholm 1745). Soulsby
no. 1430.
when he tells Linnaeus that he wants it. However, it would be best if he waited until spring, although he may have it immediately if he prefers.

Bäck should tell Linnaeus in December what seeds he wants, and Linnaeus will send him as many as he needs. Until then, Linnaeus is overloaded with work.

Lars MontinMontin, Lars (1723-1785).
Swedish. Physician and botanist. Studied
medicine in Uppsala under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein.
Provincial physician of the province of
Halland. Correspondent of Linnaeus.
has promised Linnaeus to give Bäck plants from Lappland.

At Christmas, Linnaeus will celebrate finishing mounting the dried herbs for his herbarium. Then there will be a party.

Linnaeus is glad that his ‘Maecenas’ is working at his report from Skåne [Linnaeus means Carl HårlemanHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
and his Dag-bok öfwer en ifrån Stockholm igenom åtskillige rikets landskaper gjord resaHårleman, Carl Dag-bok
öfwer en ifrån Stockholm
igenom åtskillige rikets
landskaper gjord resa, år 1749

(Stockholm, 1749).
]. Linnaeus supposes it will be rather like its author. Linnaeus asks Bäck to forward Linnaeus’s regards to him and to others who have the same interests in scholarship.

Kuhn is now retired, having lived far from the heights and far from dangers. He who has lived a secluded life, away from the public eye, has lived well.

P. S. Linnaeus remarks that if somebody could tell the University Master of Drawing that Hårleman wants him to work faster, the master would be much better and Linnaeus would get more done.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 88-89   p.88  p.89.