Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1058 • Carl Linnaeus to Carl Gustaf Tessin, 24 October 1749 n.s.
Dated 1749 d. 13 octobr.. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Scientiarum Summo Maecenati

Eders Excellence befalte Höggunstigt, då jag senast hade den lyckan winna Eders Excellences nåd, at jag skulle inkomma med et rön till wettenskaps academien. Här har jag upsatt ett kort och ringa rön; men jag wet att jag mer lärer tappa än winna Eders Excellences höga nåd då jag kommer med et slächte, som Eders Excellence af naturen har afsky före; hwilket går mig hiärteligen till sinnes. jag will doch bättra mig här näst, och skrifwa om något angenämare, då jag får så mycken tid, at jag det kan giöra. Om jag får något nämna till denna ormens recommendation, så är för honom de bewekande skiähl at han aldrig tillförene blefwit i Historien omrörd äller införd; at hans portrait aldrig warit tillförene infört och aftaget, mindre uphängdt på wäggarne af de högste Herrars palaitser. Skulle något wara i beskrifningen för fritt skrifwit, anhåller jag allerödmiukast at en enda rad af Eders Excellences penna täckes det ändra, antingen till wettenskapens academiens äller clientens förmån, om det icke kan ske för sjelfwa ormens merits.

Den högste Guden låte oss länge få äga Eders Excellence till wårt wärn.

jag lefwer med oafl[åtelig] diup wördnad Eders Excellences
underdån[ige]-ödmiuke tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1749
d[en] 13 octobr[is]

upSUMMARY

Linnaeus writes to Carl Gustaf TessinTessin, Carl Gustaf
(1695-1770). Swedish. Count, important
politician and patron of science and
art. He supported Swedish artists and
scientists and collected art, books and
natural history objects. He assisted
Linnaeus’s career in many ways. Married
to Lovisa Ulrica Tessin. Uncle to
Fredrik Sparre. Correspondent of
Linnaeus.
to inform him that he has sent an article [Linnaeus refers to the article “Äsping”Linnaeus, Carl “Äsping,
beskrifven af Carl Linnaeus”,
KVAH 10 (1749), 246-251. Soulsby
no. 1167.
, i.e. on Vipera berus] to the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska Vetenskapsakademien Kungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] as Tessin has asked him to do. The article describes a species, a snake, that Tessin dislikes and Linnaeus assures him that the next document will be of another kind. He returns to the document about the snake and explains that a description of the snake has never been made before. Linnaeus also asks Tessin to make any amendments he finds necessary.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Egenhändiga anteckningar (1823), p. 175-176   p.175  p.176.
2. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 10-11   p.10  p.11.