Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1060 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 17 October 1749 n.s.
Dated 1749 d. 6 Octob.. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Wälborne H[err] Archiater
Min trogne Broder,

Lyckelige wij när wij kunna få en glänts af Hofwet, och då de, som äro närmast phoebi wagn bewärdiga oss med en stråle.

Aldrig kunne academien bättre wällia successor äfter H[err] Elfwius.

På de torre öfwersände bladen har jag sändt wissa namn!

i Skånska resan skall jag gifwa så tydelig character på Nasturt[ium] [symbol] offic[inalis] at aldrig någon skall taga miste. hon wäxer skräckeligen mycket i skåne wid diken; man borde låta komma frön där ifrån hit, och planteras af apothekare, ty hon är emot de andre antiscorbuticae oförliknelig; som jag märkte i sommars på sma- ken. alla wåra apothekare taga Cardamine antingen vulgare Fl[ora] suec[ica] 559 äller de slugare Cardamine Fl[ora] suec[ica] 560.

det är mig ej mögligt få Nasturt[ium] aquat[icum] öfwersänt i dag, ty det ligger inter non adglutinatas; jag har fått ett helt Herbarium från Monpelier, och en hop från andra orter i åhr. alla ligga sammans oklistrade. Men M[in] Brors blad är helt säkert det rätta.

saponaria skickas sådan hon nu wäxer in Horto.

i apothequen hafwa de för Solani herba Folia Dulcamarae som är aldeles falskt, och giör aldrig det som Solanum officinarum Flor[a] 188, mat[eria] med[ica] 94. Dulcamaram hafwa altså apothequen, men bara Herbam, i. e. folia, uti hwilka ingen kraft är. alt residerar in caule.

Solani Herba blifwer aldrig lignosa, utan är planta omnino diversissima species a Dulcamara, quae frutex diversissima sapore et odore.

Angelica tages ifrån Spanien, at de må få henne ex alpibus Pyrenaeis. men Holländske drogisterne fingo, då jag war i Amsterdam, all sin från Norrige, och i Norrige wäxer hon endast i wår fiell.

Rosens Flora har 5 a 6 species; de andre äro alla varieteter, dem ingen denna tiden giör sig möda at söka äller beskrifwa. det är artigt att han will se äfter så mycket han förstår; men intet är han Botanicus, utan tänker giöra sig meriterad om jag skulle falla snart undan, at han hade då skrifwit något i Botanicis; då han straxt skulle blifwa den störste Botanist.

om jag håller lofwen at skicka Böckerne till stockholm, det twiflar jag. men wähl om min Bror först hälsar på oss här, och ser igenom dem, som min Bror lofwade mig. jag hade nog möda at få dem hem; jag har hälsat så ofta på Eder i stockholm; hwarfore ej min gynnare en gång på oss?

Lätt mig se at min Bror ställer sina örter i det skick min Bror bör och kan giöra. det är sannerl[igen] en sambling af stor consideration. Callitriche är nytt genus.

Nog har jag en stor hop dupletter; men M[in] Bror har och många som jag ej äger; wij få byta; först will jag gifwa min Bror så många han gifwit mig; sedan aldrig en utan byte på westgiötiskt sätt.

jag begynner aldeles slå Species plantar[um] utur tankarne, jag har sedan i fiohl ej fått tid at se på dem. jag kiörde då åstad alt til Polyandria; det är mig omögligt på ett helt åhrs ständiga arbete expediera dem; jag har lust lämna det giorde till ett inventarium äfter mig at äfterwärden kan se at jag kunnat giort det om jag haft tid och welat. Men skall jag arbeta mig till döds; skall jag aldrig få se äller smaka wärlden? hwad winner jag där med. man blifwer ej slug för än på slutet.

till Montin skall jag säga straxt om Lappske örterne.

woro M[in] Brors örter inklistrade hwardera på 1/2 ark, så woro de snart med namn utarbetade; i hast går det icke at sätta nomina specifica, om jag icke en gång skulle få hog att skrifwa species. men det är mera arbete än jag har tid till.

Nytt woro åtskilligt, det jag sparar till näst; ty posten går straxt, och jag har privata collegier.

Vale et ter vale.
Tuus
corde et animo
C[arl] Linnaeus

Upsala 1749
d[en] 6 Octob[er]

jag har ifrån hela werlden fått en otrolig myckenhet frön; en hop wäxa dageligen up.

Stapelia, quae Fritillaria capitis b[onae] spei, blomstrar nu in Horto academico, första gången i sverige. mera nytt här näst.

Påminnas om röda Passions Bloman för H[err] Secreterare Gother, och några andre frön som äro artiga.
Likaledes för Fru Schröder.

upSUMMARY

Linnaeus thanks Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
for sending him some glimpse of life at Court [this letter has not come down to us].

Linnaeus is very satisfied with the choice of successor of Pehr Elvius [Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] was elected as secretary of the of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
after Elvius’s death].

Linnaeus has been able to put some names to the dry leaves that Bäck had sent him.

In his report from the journey to Skåne [Skånska resaLinnaeus, Carl Skånska
resa, på höga
öfwerhetens befallning
förrättad år 1749. Med
rön och anmärkningar uti
oeconomien, naturalier, antiquiteter,
seder, lefnadssätt
(Stockholm
1751). Soulsby no. 209.
], Linnaeus will describe Nasturtium officinale so carefully that nobody needs to mistake it. It is very common in Skåne, and seeds from there should be sown by pharmacists farther north, since it is better than everything else against scorbutus. Pharmacists around Uppsala use Cardamine vulgare or Cardamine [amara] instead, as Linnaeus could tell last summer , from the taste.

Linnaeus cannot send Nasturtium aquaticum, since Linnaeus has it among the specimens that are not yet mounted. Linnaeus has received a whole herbarium from Montpellier and several specimens from other places. They are all unmounted. However, Bäck has got the right leaves.

Linnaeus sends Saponaria such as it is growing in the garden.

Instead of Solanum, the pharmacies have leaves of Dulcamara, which is wrong, for it does not work like Solanum officinale. When the pharmacies have Dulcamara, they have only the leaves, which are useless, for its active part is the stem.

The plant Solanum never develops lignin, and it is quite different from Dulcamara, which is a shrub with different taste and smell.

Angelica is imported from Spain, where it is collected in the Pyrenees. However, Dutch pharmacists get theirs from Norway, where it grows in the mountains that we share.

Eberhard Rosenblad ’sRosenblad, Eberhard
(1714-1796). Swedish. Born
Rosén, ennobled Rosenblad in
1770, brother of Nils Rosén von
Rosenstein. Professor of medicine at
Lund in 1744.
“Flora“ [Linnaeus refers to Observationes botanicaeRosenblad, Eberhard
Observationes botanicae circa plantas
quasdam, Scaniae non ubivis obvias, et
partim quidem, in Suecia hucusque non
detectas. Quibus accessit brevis
disquisitio de Strage bovilla, quotannis
in pascuis Christianstadii observata

(Lund 1749).
] mentions five or six species, and the others are varieties that nobody looks for nowadays. It is nice that he wants to investigate as far as he can, but he is not a botanist. He publishes botany to collect merits and to be able to succeed Linnaeus, if Linnaeus were to die.

Linnaeus is not sure he will keep his promise to send the books to Stockholm. He would prefer Bäck to come to see him in Uppsala and see which of them he wants to have. Linnaeus had some trouble to get the books to Uppsala, and he has often visited Bäck in Stockholm. He asks why Bäck cannot come to Uppsala for a change.

Linnaeus hopes that Bäck arranges his herbs properly. The collection is worth that.

Callitriche is a new genus.

Linnaeus has several duplicate specimens, and Bäck has many that Linnaeus does not have. Linnaeus suggests that they exchange duplicates. Linnaeus will start by giving Bäck as many as he has received from Bäck.

Linnaeus is beginning to have second thoughts about Species plantarum, which he has not worked at for a full year about [Linnaeus here refers to a first draft, the first edition was published in 1753 Species plantarumLinnaeus, Carl Species
plantarum
(Stockholm 1753). Soulsby
no. 480.
]. Linnaeus got has far as Polyandria. Linnaeus would like to leave it as it is, as a sort of monument of something that Linnaeus could have done if he had had the time and inclination. Linnaeus does not feel like working so hard and being kept from other kinds of life.

Linnaeus will soon talk to Lars MontinMontin, Lars (1723-1785).
Swedish. Physician and botanist. Studied
medicine in Uppsala under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein.
Provincial physician of the province of
Halland. Correspondent of Linnaeus.
about the herbs from Lapland.

If Bäck’s dried plants were mounted on separate half-size sheets, it would be easy to write names with them. Giving them specific names will take more time, unless Linnaeus feels like taking up Species plantarum again in the future, but that is a larger work than Linnaeus can take on now.

Linnaeus could have written more, but the mail is about to leave, and Linnaeus has some private meetings to attend to.

P. S. 1. Linnaeus reports that he has got lots of seeds from all over the world, many of which are growing every day.

P. S. 2. Stapelia, which is Fritillaria from the Cape of Good Hope, is flowering in the garden, for the first time in Sweden.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 85-87   p.85  p.86  p.87.