Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1061 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, [5 November 1749] n.s.
Dated Undated, but presumably written in early November 1749. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

War gunstig och upläs detta uti Kongl[ige] Wettenskaps Academien, och lätt mig wetta, om K[ong]l[ige] Academien täckes stanna uti någon effect.

C[arl] L[innaeus]

På Gujots watn skall jag tänka så snart terminen slutas; och inkomma med hwad jag kan utröna.

Mine Herrar.

jag har af awisorne inhämtat huru Boktryckaren Merkel woro sinnad at emot praenumeration utgifwa en Historia animalium på swänska språket.

Till at compilera en sådan af de förre authorers böcker, såsom af Gesnero, Aldrowando, Jonstono &c. woro intet annat än at gifwa en smöria af fabler; Nationen har, sedan Kongl[ige] Wettenskaps academien gifwit henne en renare smak, blefwit nog delecat at läsa sådane skrifter; at jag icke kan se det Merkel på detta sätt kunne wåga at draga nationen för näsan.

Utom de förre Authorer wet jag ingen i Sverige, knapt och någon i hela Europa, som här på lagt sin tid. jag allenast har uti 20 åhr arbetat här utinnan, och på det jag mötte få utmönstra de gambles fabler och införa nya decouverter, har jag inga möda här på sparat och där på gifwit en prodromus uti Fauna suecica, sedan CammarH[erre] De Geer lättat mig med Insect-historien, den han giort till sitt.

Men som jag såg at tiden drog nog långt uht för mig, läste jag förledit åhr publice Zoologien, på det de studerande kunne wara i stånd at beskrifwa rätt ett diur då sådant träffades i provincierne, och beskrifningen med mig communicera.

jag giorde desse föreläsningar så tydelige som mögeligt war i en sådan korthet; jag uptäckte en hop af mine artigaste rön, med mera.

Nu will det låta, som en af mine disciplar, som haft närmare tillgång till mig, will detta utgifwa hos Märkel; hwar igenom en dehl af mine rön komma oredige fram för publicum, och där igenom sker at jag en annor gång ej kan rätt bruka dem; här igenom mister jag och all hog at arbeta i detta argument.

Kongl[ige] Wettenskaps academien, som upbygger wettenskaperne i wårt fädernesland, täcktes så laga at hwar får framställa sit, at det sker till nationens heder och nytta; ty nog hade jag länge sedan kunnat boken framgifvit, om jag ej warit mon at den skolat kommit till nationens heder fram i liuset.

C[arl] Linnaeus

upSUMMARY

Linnaeus writes to the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] asking him to read his letter to the members and then report their reaction to him.

He also informs the Secretary that he will attend to the matters concerning “Gujot’s water” [a French "liqueur" intended to preserve insects etc] after the term is over.

It has come to Linnaeus’s notice that the printer Jakob MerckellMerckell, Jacob (d. 1763).
Swedish. Bookprinter in Stockholm
1747-1759.
intends to offer a subscription to a work in Swedish entitled Historia animalium [The work Historia animalium, eller Beskrifning öfwer diur riketOrrelius, Magnus Historia
animalium, eller Beskrifning öfwer
diur riket
(Stockholm, 1750).
, was written by Magnus OrreliusOrrelius, Magnus (1717-1794).
Swedish. Author and translator.
]. A compilation of the works of earlier authors like Konrad GesnerGesner, Konrad (1516-1565).
Swiss. Physician, botanist, zoologist,
bibliographer, Lausanne.
, Ulysses AldrovandiAldrovandi, Ulisse (1522-1605).
Italian. Naturalist and ornithologist,
physician and professor at Bologna.
and John JonstonJonston, John (1603-1675).
British. Physician and botanist in
Cambridge, Silesia and Poland.
could only be a mess of fables. Since the Academy has educated the nation’s taste, Linneaus cannot think that Merckell would dare to lead the nation by the nose in this way.

For the last 20 years Linnaeus has worked hard to remove the fables from natural history and to include new discoveries, which he has described for in Fauna SvecicaLinnaeus, Carl Fauna Svecica
sistens animalia Sveciae regni:
quadrupedia, aves, amphibia, pisces,
insecta, vermes, distributa per classes
& ordines, genera & species. Cum
differentiis specierum, synonymis
autorum, nominibus incolarum, locis
habitationum, descriptionibus
insectorum
(Stockholm, 1746).
Soulsby no. 1151.
, and Charles De GeerDe Geer, Charles (1720-1778).
Swedish. Entomologist and natural
history collector, Leufsta Bruk. Member
of the Royal Swedish Academy of Sciences
in Stockholm and Académie des
sciences, Paris. Corresponded with
Réaumur, Bonnet and other
naturalists. Husband of Catharina
Charlotta Ribbing and father of Emanuel
De Geer. Correspondent of Linnaeus.
has made the insects his own.

In his lectures on zoology, Linnaeus has generously communicated his discoveries.

Now that one of his former students is said to be the author of this Historia animalium, Linnaeus fears that some of his unpublished results will be revealed so that he will be unable to use them himself.

He hopes that the Academy, the bulwark of our natural history, will ensure that all publications are made to the honour and benefit of the nation.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 134-135   p.134  p.135.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 130-132   p.130  p.131  p.132.