Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1063 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 5 December 1749 n.s.
Dated 24 Nov. 1745. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min trogneste K[iäre] Broder.

Det war en ewig osanning at jag skrifwet till min Bror ärligare än till H[]err] Baron Hårleman; men det är wist at jag skrifwit friare. Man tors intet lika språka med Fader och Broder. Tordes jag så skrifwa, som jag ofta hade lust, så sparkade han mig för änden at jag stupade ned för alla trapporne.

Kiäre Bror tro på Gud och ej på Moro. Gud har giort naturen så lik sig; sådan i dag som i går; såsom Gotland wäxte i går, så wäxer det i dag; fordom war det allenast 2 öar; Torsburgen och Hoburgen. K[iäre] Bror huru skulle underjordisk Eld föra snäcker ifrån America hit till wåra stränder; underjordisk eld gifwes ej så mycken, som wij tro; han kan aldrig döllia sig, utan måste altid ryka wid Eldsprutande berg. jag hade lust språka med M[in] Br[oder] en hehl natt och dag här om, där jag fingo så mycken tid at tala med M[in] Br[oder] här i werlden. wij bo tillsamans, få doch aldrig råkas.

jag tror knapt jag har några ärter, ty träden äro små, men en half tjog små träd skall han med första wårwatn af dem få till skänks.

Cyclamen har jag ej mer än 2 rötter.

jag tror wist här woro mycket att få för a[po]thekare. Gud beware oss. ja mer än mycket.

Lär honom at giöra opium; han får det hos oss så godt som i Turkiet skulle jag tro.

en area så stor som mitt hus i Upsala, skulle kunna på 2 åhrs tid gifwa för 3000 plåtar Marum verum.

Intet glömer jag M[in] Br[oder] när örterne inklistras, om älliest de någonsin blifwa inclistrade.

Hälsa mine Gynnare. Lef min uprichtige wän.

jag är
Min Broders
lydigste tienare
C[arl] Linnaeus

Ups[ala] d[ie] 24 Nov[embris]
1745.

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Abr[aham]Baeck
Stockholmfrijbr

upSUMMARY

Linnaeus has not written more honestly to Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
than to Carl HårlemanHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
, but he has written more freely. Linnaeus does not dare to be quite as outspoken to a father as to a brother. If Linnaeus writes as he sometimes is inclined to, Hårleman would kick him out of the house.

Linnaeus asks Bäck to believe in God and not in Antonio Lazzaro MoroMoro, Antonio Lazzaro (?-?).
Italian. Priest from Verona who wrote a
remarkable work, De’ crostacei e
degli altri marini corpi che si trouvano
su’ monti
(1740), where he proposes
his theories on the changes of earth
after the creation.
. Linnaeus refers to some details in Moro’s theories on the creation of the universe [Moro’s work was entitled, De’ crostacei e degli altri marini corpi che si trouvano su’ montiMoro, Antonio Lazzaro De’
crostacei e degli altri marini corpi che
si trouvano su’ monti
(Venice 1740).
] and expresses his own, but he wants to go into more detail when he sees Bäck and can talk about it.

Linnaeus does not have peas, for the trees are small, but Linnaeus will send Bäck some small trees at the beginning of spring.

Linnaeus has only two roots of Cyclamen.

There would be much for pharmacists to get in Sweden.

They should produce opium, and it will be as good here as it is in Turkey.

In a piece of land, as large as Linnaeus’s house in Uppsala, there would be Marum verum worth 3,000 plåtar in two years.

Linnaeus will not forget Bäck when he mounts his dried plants, whenever they are mounted.

P. S. 1. Linnaeus lists Animalium partes ex. Ph. Holmens [Pharmacopoeia HolmiensisZiervogel, Johan Martin
Pharmacopoeia Holmiensis :
galeno-chymica
, ed. by Johan Martin
Ziervogel (Stockholm, 1686).
]..

P. S. 2. He has underlined those that he considers worth keeping.

P. S. 3. He asks if the others could not be deleted. He thinks there is much that is unnecessary. Linnaeus is in a hurry to go to the mail and to some meetings

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 109-111   p.109  p.110  p.111.