Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1064 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 2 December 1749 n.s.
Dated 21 Nov. 1749. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Hurtige Broder.

Men huru kan M[in] Br[oder] hinna med at skrifwa så ofta? Min Broders store allegorier skulle giöra mig försagd at skrifwa, om jag ej wiste så wähl, at de härflöto af en så wählmenande wän.

Alla träd wäxa endast utur gemmis foliorum. sätter man ett träd, som skulle bära blommor, uti ett warmt orangerie, som är hetare än naturligen fodras, då bär det inga blommor, utan utwexa de till blader, och stielkarna blifwa stora, långa; bladerne dubbelt större än ordinairt; men aldrig en blomma. men där igenom blifwa de hastigt drifne stielkar så lösa och froje, at trädet på flere åhr ej kan bära blomma äller frucht.

jag tror helt säkert det, at om någor hade lust en enda sommar äller några dagar om sommaren observera, det man skulle få hela hundradet med artiga consectaria, sedan man först fått, så här, lagt grunden till denna nya wettenskapen. Hade jag den lyckan at wara när Min Broder, så skulle jag utlägga mitt gifne probleme för min Broders ögon, at Min Bror där af skulle hafwa nöje.

Hwar före obligeras icke wåra apothekare at plantera Cyclamen i sine trägårdar? de wäxa där lätt i skugga, allenast de höllias. Men Cyclamen siccum och årgammal, har merendels mistat all kraft. Ungui Arthanitae skall ju förfärdigas af färska roten. en rot som liggat 1 åhr i apothequet har icke stor kraft quar.

Min Bror, i som får doch tid at tänka, lät mig wetta något nytt ifrån den widlöftiga werlden, som kan hugna oss som här krypa uti pulvere scholastico. Licentiaten Elf ligger nu ständigt inne och kläcker sin disputation; så snart han fått ägget utkläckt lära wij få honom fram.

Hälsa dem som unna mig godt.
jag är
Min Kiäraste Broders
Lydige

Upsala d. 21 Nov
1749.

Archiatren
Wälborne Herren
H[err]Abr[aham] Baeck
frij[bref] Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus wonders how Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
can have time to write so often.

Linnaeus continues the discussion on the buds of trees. He remarks that all trees grow from buds. If a tree that should have flowers is placed in a room that is hotter than necessary, the tree will not have flowers but only long stems and large leaves. The branches will be so fragile that the tree cannot have flowers or fruits for several years.

If you were to make real observations of this during a summer, you would have several examples of this. It would be a new branch of science.

Linnaeus wonders why the pharmacists are not forced to grow Cyclamen, which grows easily in the shade. Dried Cyclamen, has lost its potency, but from fresh roots you make unguentum arthanitae.

Linnaeus asks for news from the world around, something that could be pleasant to those who work in the dusty university.

Erik ElffElff, Erik (1718-1761).
Swedish. Assessor of the Collegium
medicum. Chief physician at the
Serafimerlasarettet in Stockholm.
is very busy with his dissertation [Dissertatio medica de haemorrhagiis uteri sub statu graviditatisLinnaeus, Carl Dissertatio
medica de haemorrhagiis uteri sub statu
graviditatis
, diss., resp. E. Elff
(Uppsala, 1749). Soulsby no. 1563.
], and he will publish it as soon as it is finished.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 107-108   p.107  p.108.