Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1065 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 29 November 1749 n.s.
Dated 18 Nov. 1749. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder

Här har jag den ähran öfwersända en disputation som i morgon skall ventileras. Hon är ny till tryck och rön. Ingen har tillförene betrachtat gemmas arborum, mer än Malpighius som 7 stycken sedt med Microscope; doch till helt annat ändamåhl.

Tänk alla blommor som skola komma fram 17450 woro redan 1748 om wåren färdige fast i mignateur. och alla de blommor som komma nästa åhr kunna synas redan wid pingest tiden med blotta ögon

Än mer tänk alla blommor äro intet annat än at calycis folia blifwa då folia rami hänga tillsammans och spricker så apex rami.

än mer alla blommor komma 1 åhr förän de borde komma; så at om samma gemma gofwo blader skulle de komma et åhr senare än blomman nu kommer, hwilket jag lät skulle demonstrera på en quist, om jag woro närwarande; det är en phaenomenon af stor på fölg.

Tänk all träd wexer in infinitum (caeteris paribus) men när blomma kommer då cesserar all vegetation på den quisten som sprungit utur samma gemma. så slutas lifwet med copula där et nytt begynnas.

Ny kommer blomman och fructificatio et åhr för sin ordinarie tid (äfter vegetations lagarne med de andre delar af wäxten) altså när fröet fölliande åhr gror, kommer stielken af fröet lika fort mecl stielken af knoppen, som är en förunderlig sak.

Alla knoppar äro endast giorde at bewara de små blader och blommor som nästa åhr skola gro, ifrån kiölden;

Men tänk, en ohörd sak, at alla träd under linien hafwa aldeles inga gemmas äller hybernacula, utan komma de små blader fram hehl nakne som hundungar på det stället; altså är aldrig mögligt at de kunna wänias wid wårt climat.

Alla knoppar hålla blommor och blader till reserv för nästkommande åhr; plåckas bladen bort om sommaren, slå de knoppar, som skulle nästa åhr bära blad och blomor, ut sine blader och nya knoppar till nästa åhr.

Med mera. jag skickar detta till M[in] Br[or] som den endaste den där i swerige har smak för wettenskaper.

jag giorde senast äfter M[in] Brors råd, skref till Academien, det jag ångrar så länge jag lefwer. jag dömmer som mig tyckes om deras insict och nit för wettenskaper. vincenda est omnis fortuna ferendo. jag seglar i hamn; och skall aldrig någon få höra knäp af mig, allenast jag giort från mig skånska resan. jag skall ock blifwa mätt. jag skall läsa men aldrig skall någon mer få mitt.

När jag kom hit i brefwet fick jag min Brors skrefna i går. will Hastswerd utgifwa något det skall wara mig rätt kiärt. och hwem annor, allenast det icke purt tages mitt, och gifwes ut i en annors namn. ty det kan jag ej tola som där på arbetat i 20 åhr; nog kan och jag älliest läsa för studenter more majorum, at de ej skola få et ord redigt. så giöra andra; skulle älliest jag plichta for min ärlighet, jag som wågar mig säga varit den endaste ärlige informator.

R[eme]d[ium] salep. Slå upp materia Medica min §. 412.

R[eme]d[ium] salep persar. Turcar. E. Nat. Curios. I. app. & Cent. 4 obs. 62.

R[eme]d[ium] compressa oblonga rugosa pellucida inodora, sapore tragacanthae. här af giöres en drick more cocholatae med honung och ingefära, drickes warm. ett det starkaste aphrodisiacum.

Wallerius har jag för detta talt med; han lofwade at med första bud skicka henne till Stockholm till m[in] B[ror].

Att upmuntra hans M[ajeste]t torde wara artigt nog bruka folia Mari veri s.s. uti electuario; jag är säker at de skulle giöra mer än något som än brukats.

argumentet om Lectionerne var helt artigt, men aldrig tillräck eligit. det är utan exempel. wisa mig någon literat tvungits at wara lärd; alla regenter hafwa sökt upmunta dem, men ej twinga; wähl sätta af dem som ej giöra godt, men ej stuta. ambition kan drifwa dem dit, som ej canoneskott. lägg ihop alt wårt, som nyligen blifwit, se om något stånd är mera tvungit i Europa. jag wett helt vist at detta skadar mer sciencerne, än all lätia tillförene. Men här om wille jag häldre tala än skrifwa.

får jag en gång tid på mig, woro på några dagar giort at refutera Klein, så at han aldrig skulle rätta sig. nog kan M[in] Br[or] se att han ej är i stånd skrifwa en enda rad sine errore. det fodrar mera till at gå tillian rätt; han kan ju intet prima principia. Men så länge lectionerne wara är det mig omögligt. jag har aldrig försummat mig; jag komer allenast at läsa 8 gånger mer än älliest; men om jag giör det twungit kostar det mera på at läsa en gång, än 8 dagar tillförene; jag ser min gosse hela dagen leka på gården, utan at trotna; men då jag twingar honom at giöra något är han genomswet och uttröttat inom 1/2 timma.

Ursächta mig som skrifwer så hastigt ty timmarne äro oss korte och månge.

jag förbl[ifwer]
Min Kiäreste Broders
lydige dräng
C[arl] Linnaeus.

Upsala den 18 Nov[ember]
1749

Men hwarföre låter ej Min Broder mig wetta huru Baron Hårleman mår; han är den endaste som jag sedt med allware och af hiertat wårdat sig om wettenskaper; de andre tala wähl och torde wähl hafwa lust, men jag wet ej hwad jag saknar.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 105-107   p.105  p.106  p.107.