Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1066 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 29 November 1749 n.s.
Dated 1749 d. 18 Nov.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

jag tackar för brefwet och den underrättelse som jag där uti fick. Min reciproque affection skall aldrig slokna förän lifwet.

Är det någon som gifwer ut en Historia animal utan at bruka mitt, han skall giöra mig en stor fägnad; långt ifrån at jag där wid skulle afwundas; utan jag skall wara den förste som läser det med nöje.

Men åter om mitt skulle brukas, det jag arbetat på öfwer 20 åhr med oär hörd möda; och jag sielf ej skulle få det utgifwa för at [ej] stöta nationens frihet; utan at en tiuf Fur litteratus skulle det få gifwa i sitt namn, det woro at med mitt exempel stöta alla docentes, och alla studier. jag skulle wara färdig at draga mig ifrån alt arbete och lefwa som en annor min gelike, just då jag trodde mig giöra mera gagn än många andra. Min profession skall jag med Guds hielp bestrida som Professor och som mine gelikar, men aldrig ett enda ord mer; för än jag får se hur det går. och om det är mitt skall jag på en minut giöra at min Zoologie aldrig skall oroa min nation med klagomåhl.

jag gratulerar H[err] Magistren och secreteraren, som i rättan tiden kom här ifrån till stockholm, at intet hog och lust brächtes härför ett snille som war födt att arbeta

Lef säll. jag är
Min Herres
lydige dräng
C[arl] Linnaeus

Upsala 1749
d[en] 18 Nov[ember]

Hur mår H[err] Baron Hårleman? är han frisk? här spargeras annat. När H[err] secr[eteren] skrifwer, lät mig wetta hans tillstånd, som är oss ömmare än många andras.

Secreteren vid Kongl[ige]
Wettenskaps Academien
Edel och Högachtad
H[err] P[ehr] Wargentin
stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus thanks the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] for his letter [this letter has not come down to us].

As to the much discussed Historia animalium [see, Linnaeus to Wargentin, 5 November 1749Letter L1061; Historia animalium, eller Beskrifning öfwer diur riketOrrelius, Magnus Historia
animalium, eller Beskrifning öfwer
diur riket
(Stockholm, 1750).
, was written by Magnus OrreliusOrrelius, Magnus (1717-1794).
Swedish. Author and translator.
], Linnaeus wants to state his position. If somebody writes such a work without using Linnaeusís material and discoveries, Linnaeus will be happy and read it with pleasure.

On the other hand, if somebody should use the research findings Linnaeus has worked on for more than twenty years and publish them in his own name, it would be a disgraceful theft and a blow to science and studies. He will not say more in this matter until he sees the outcome.

P.S. Linnaeus asks about Carl HårlemanísHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
health. He wants the Secretary to inform him in his next letter.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XVI, 317). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 207-208   p.207  p.208.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 136   p.136.