Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1069 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 21 November 1749 n.s.
Dated 1749 d: 10 Nov. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

Jag hade Kleins missas af D[octo]r Wallerius, nu håller han på at låta inbinda den samma; så snart han får honom från Bokbindaren skall jag genomläsa med betänkande hans owett; hade jag det M[in] Br[oder] satt uti Act[is] Nat[urae] Cur[iosorum], så kunne jag lättare dömma; men jag mins at alt det Klein har i sin missu är endast pikar.

I förgårs blef H[err] Elf Licentiatus; och det gick wähl och lätt. han lärer skynda med promotionen så mycket mögligit är.

Wij hafwom nyligen fått ett compelle intrare ifrån Scholae Comissionen, som lärer oss läsa mycket, och skrifwa litet; få nu se hwad effect det har. gissar jag rätt, tror jag at just det sätter bom för wettenskaperne som så anseligen stigit i Swerige på några åhr. jag har läsit så mycket för uht hwar termin, som nu äfter lag pålägges. men för uht äfter den lagen oderunt peccare boni virtutis amore; nu få wij läsa odiunt peccare mali formidine poenae. nog kan man änteligen läsa hwar dag; men at läsa wähl är en sak, som ej låter twinga sig; den discipel är lyckelig som får höra diupet och bredden af en wettenskap, och får wetta hwad som är uptäckt i konsten; det måste Professoren läsa sig till sielf och hafwa tid till. stackars disciplar då de ej få denna undervisningen wid en academie. Men jag ser intet annat än ändamålet moste wara at förbyta academierne i gymnasier. Intet har hwarken Haller äller Boerhaven updrifwits til deras högd med stryk, utan med praemier på praemier. nog blifwa de Herrarne i historierne, nisi me omnia fallant, som detta hopsatt, odödelige. jag tror mig skola giöra publicum mera tienst om jag intet läste en enda dag i åhret, än om jag läste hwar dag. Skånska resan och Fund[amenta] Botanica skola wähl fram, sedan jag redan begynt med dem; men om Systema morborum, Species plantarum och de andre wärken någonsin framkomma, det ser jag aldeles intet.

jag hade i dag bref från Gronovius och von Royen, och fått af dem mera flatesser för Materia Medica än jag någonsin hoppats få af hela werlden. Hermodactylus har Gronovius sig påtagit at af Rauwolfii skrifter utreda, hwilken är den rätta.

Så snart Kleins blifwer inbundet skall jag anmoda Wallerius at skicka det till min Broder.

interim vale et felix vivas
Min Broders
lydige dräng
C[arl] Linnaeus

Upsala 1749
d[en] 10 Nov[ember]

Kom hog Wettenskaps societeten med något rön.

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Johan Gottschalk WalleriusWallerius, Johan Gottschalk
(1709-1785). Swedish. Professor of
chemistry at Uppsala.
had lent Linnaeus Jacob Theodor Klein’sKlein, Jacob Theodor
(1685-1759). German. Naturalist,
Dresden and Danzig. Director of the
Danziger Naturforscher-Gesellschaft. One
of Linnaeus’s opponents. Correspondent
of Linnaeus.
"Missus" [Linnaeus refers to Historiae piscium naturalis promovendae missus primus-quintusKlein, Jacob Theodor
Historiae piscium naturalis
promovendae missus primus-quintus
, 5
vols. (Danzig, 1740-1749).
]. Now, it is being bound, but wh as to Klein’s critical comments. If Linnaeus had available Abraham Bäck’sBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
paper, [published] in the transactions of the Leopoldinisch-Carolinische Akademie der NaturforscherLeopoldinisch-Carolinische Akademie
der Naturforscher,
German. The
Leopoldine-Caroline Academy of
naturalists was founded in 1652 in
Schweinfurt, Germany. From 1670 it
published the Miscellanea curiosa
medico-physica Academiae naturae
curiosorum sive Ephemerides
Germanicae
, often just called
Ephemerides, the first medical
and natural history periodical.
[Linnaeus refers to "De cornu piscis plane singulari carinae navis impacto"Bäck, Abraham "De
cornu piscis plane singulari carinae
navis impacto", Acta
Physico-Medica Academiae Caesareae
Leopoldino-Carolinae Naturae Curiosorum
exhibentia Ephemerides
(1748), 199.
], it would be easier to get a verdict, but Linnaeus thinks he can do without it.

Erik ElffElff, Erik (1718-1761).
Swedish. Assessor of the Collegium
medicum. Chief physician at the
Serafimerlasarettet in Stockholm.
has just become licentiatus, without difficulty, and he will hurry to be promoted to doctor.

The Commission on Education has issued rules to force professors to give many lectures and to publish less. Linnaeus is afraid that this will damage the academic education in the country and the scientific research, where Sweden has made great progress. A student will be happy to learn all the depth and width of his science, and to teach that the professor must have time to study. It seems that the commission wants to change the universities into secondary schools. Albrecht von HallerHaller, Albrecht von
(1708-1777). Swiss. Naturalist and
poet, professor of medicine, botany,
anatomy and surgery at Göttingen
1736-1753. Correspondent of Linnaeus.
and Herman BoerhaaveBoerhaave, Herman (1668-1738).
Dutch. Professor of medicine, botany and
chemistry at Leiden. One of the most
influential professors of medicine of
the eighteenth century. Linnaeus visited
him during his stay in Holland.
Correspondent of Linnaeus.
have not been driven to their greatness by force or punishment but by rewards, and they are immortal in their fields unless Linnaeus is completely mistaken. Linnaeus thinks he would be more important to the public if he gave no lectures than if he had lectures every day. The report of the journey to Skåne [Skånska resaLinnaeus, Carl Skånska
resa, på höga
öfwerhetens befallning
förrättad år 1749. Med
rön och anmärkningar uti
oeconomien, naturalier, antiquiteter,
seder, lefnadssätt
(Stockholm
1751). Soulsby no. 209.
], and “Fundamenta botanica” [Linnaeus means Philosophia botanicaLinnaeus, Carl Philosophia
botanica, in qua explicantur fundamenta
botanica cum definitionibus partium,
etc.
(Stockholm 1751). Soulsby no.
437.
] will appear, but Linnaeus is not certain he will ever have time to finish other planned works, such as “Systema morborum” [there appeared two works entitled,Genera morborumLinnaeus, Carl Genera
morborum, diss., resp. J.
Schröder
(Uppsala 1759).
Soulsby no. 1762.
and Genera morborumLinnaeus, Carl Genera
morborum, in auditorum usum edita

(Uppsala 1763). Soulsby no. 979.
or Species plantarumLinnaeus, Carl Species
plantarum
(Stockholm 1753). Soulsby
no. 480.
.

Linnaeus had heard from Johan Frederik GronoviusGronovius, Johan Frederik
(1690-1762). Dutch. Naturalist, senator
of Leiden. Linnaeus’s benefactor and
friend. Published Flora Virginica
(1743, 1762) together with John Clayton.
Correspondent of Linnaeus.
[Gronovius to Linnaeus, 7 November 1749Letter L1071] and Adriaan van RoyenRoyen, Adriaan van (1705-1779).
Dutch. Professor of botany, director of
the botanical garden of Leiden.
Correspondent of Linnaeus.
[Linnaeus must refer to van Royen to Linnaeus, 15 August 1749Letter L1044], and they had praised Linnaeus for Materia MedicaLinnaeus, Carl Materia
Medica. Liber I. De plantis secundum:
genera, loca, nomina, qualitates, vires,
differentias, durationes, simplicia,
modos, usus, synonyma, culturas,
praeparata, potentias, composita,
digestus, &c.
I-II (Stockholm
1749). Soulsby no. 968.
more than Linnaeus had ever hoped from the whole world. Gronovius has promised to investigate Hermodactylus, helped by Leonhard Rauwolf’sRauwolf, Leonhard (1535-1596).
German. Physician, traveller in the
Orient.
works, and see which the right one is [Gronovius’s investigation resulted in, Flora OrientalisGronovius, Johan Frederik
Flora Orientalis, sive recensio
plantarum quas L. Rauwolffus annis 1573,
1574 et 1575 in Syria, Arabia,
Mesopotamia, Babylonia, Assyria,
Armenia, et Judaea [...] collegit

(Leiden 1755).
].

As soon as Klein’s work has been bound, Linnaeus will ask Wallerius to send it to Bäck.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 103-104   p.103  p.104.