Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1076 • Carl Linnaeus to Johan Mauritz Klinckowström, 29 December 1749 n.s.
Dated 1749 d: 18 Decembr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Strömstad (Sweden). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Öfwerst

Den marwärdiga omständigheten med Manjetrer at döda wäglöss, jag har hördt endast wid Landscrona, men ärhindrar mig ingen som där om skrefwit. och är jag säkert at detta ännu är nytt, om ej Prof[essor] Kalm i sin Bahusiska resa där om nogot inrycht, hwilket jag nu ej kan säga, såsom samma bok ej är mig nu till hands.

At H[err] Öfwersten täckes sambla åtskillige rare hafskräk, är ett sälsamt phoenomenon ibland wåre Herrskaper; det bästa tillfället gifwes där till wid Bahusiska stränderne, dit en allmänning stöter ifrån hela werlden, fast under watnet.

Kräken bewaras så wähl uti distillerat bränwin, som någonsin uti Spiritu vini.

jag har länge frågat äfter fölliande fiskar, som alla finnas wid Bohus stränder, och ännu äro oss till blotta namnen kunnoge, men aldrig kunnat få se dem.
Fladdmus Berggylta Hahlhög
HafmusBlåståhl Kumula
HafkatBerggnabbRösnagga
Smörputt SandhwarfSeglyror
Ahlkua Krälfisk Makrilstoria
Hudekollia

får Högw[älborne] H[err] Öfwersten någor af desse fiskar, som äro små, woro artigt om de bewarades i Bränwin.

Hwad det är för en purpurfisk som wälb[orne] H[err] öfwersten söker, har jag mig ej bekant. jag mente at de gambles purpura woro den lilla flata snäckan som finnes i wåra backar och diken.

Det kan intet annat än åtskilliga siökräk finnas på hafsbotnen, som aldrig tillförene warit sedde, hwilka så här äfter i alla tider prisa sin upfinnare i natural historien.

Blifwer något uti duplo, beder jag at de torftige må hogkom¬mas, hwar ibland jag är den ynkeligaste.

jag beder at de minste och mäst förachteligaste kräken nogast observerar; och om Högw[älborne] H[err] Översten kunne skaffa sig en liten fisk af hwario slag som där nedre finnas, woro det en sambling som admirerades så af inlänningar som utlänska.

jag aflägger wördsam tacksäjelse för det bref med hwilket Högwälb[orne] H[err] Öfwersten täcktes mig hedra och fägna. förbl[ifwer]

Högwälborne H[err] Öfwerstens
ödmiuke tienare
Carl Linnaeus.

Upsala 1749
d[en] 18 Decembr[is]

upSUMMARY

Jelly-fish are said to kill bed bugs. This is new to Linnaeus, who has heard something like that once in Landskrona but has not seen it described anywhere, unless Pehr KalmKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
has touched on it in his book about his travels in Västergötland and Bohuslän [Pehr Kalms Wästgötha och Bahusländska resaKalm, Pehr Pehr Kalms
Wästgötha och
Bahusländska resa förrettad
år 1742 : med anmärkningar
uti historia naturali, physique,
medicine, oeconomie, antiquiteter etc.
jemte nödige figurer

(Stockholm, 1746).
], Linnaeus doesn’t know, as he has not the book with him right now.

It is remarkable that Johan Mauritz KlinckowströmKlinckowström, Johan Mauritz
(1692-1768). Swedish. Nobleman,
major general. Correspondent of
Linnaeus.
, a nobleman and officer, shows such an interest in marine life. The coast of Bohuslän is ideal for marine exploration. The collected specimens should be kept in distilled alcohol. For a long time Linnaeus has tried to get samples of the following fishes that are found along the coast of Bohuslän:

Chimaera monstrosa, Anarrhichas lupus, Gobius niger, Phoxinus aphya, Raniceps raninus, Labrus berggylta, Labrus ossifragus (mixtus), Ctenolabrus suillus Bothus rhombus, Pholis (Centronotus) gunellus,Triglia gurnardus, Merluccius merluccius, Gadus pollachius, Thunnus thynnus.

Linnaeus does not understand what fish Klinckowström means by purple fish. If he has an extra example of a fish, Linnaeus will be very happy to get it together with all kinds of observations. If Klinckowström can collect the species mentioned above, it will be a collection that will be admired by Swedes as well as by foreigners.Linnaeus thanks Klinkowström for his latest letter [this letter has not come down to us].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv, 101-104). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1922), vol. I:8, p. 121-123   p.121  p.122  p.123.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [on fol. 4 illustrations of two starfishes, made by the hand of Linnaeus]
b.
MS1 [annotations, especially concerning the fishnames that Linnaeus listed, made by Klinckowström on fol. 2 and 3]