Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1079 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 26 December 1749 n.s.
Dated 15 Decembr. 1749. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

Det war wähl at Archiater Rosen fick sin kista. Det gjorde mig rätt ondt då han sade at han skulle stämma mig, som fått pacquet, om jag ej låte honom få sina böcker; aller aliis verbis idem.

jag fick älliest i dag kistan ifrån Witten; men den war ifrån frankrike och hörde ej till Arch[iater] Rosen. hälsa honom ifrån mig rätt mycket.

Det är swårt för mig at språka med Eder, som ej wet hwad bok det är Dispensatorium pauperum Lusitan[icae] gentis. hwem är Auctor? hwilket åhr utkomen.

Lignum campechiense. den rätta tages ifrån ostindien (se mat[eria] med[ica] 203), men engelsmänerne taga Haematoxylon i des ställe; hwar om sista kriget blef med Spanioren. Sawages ammomum är i (min materia Medica 225) trädet är ej Lauras, utan Myrtus, fast de smaka och luchta bägge aromatiske.

Det rätta Amomum, som är Elettari 1. Hort[us] Mal[abaricus] föres nu mera ej in på wåra swänske apothequer, sedan wij hafwom Cardamomum och Crana paradisi af samma art.

Men Eder Cortex Amarus är icke Costus amarus. Costus amarus differerar a dulci tantum aetate.

Cortex Thymiamatis är Cortex Rosse Mallos ifrån Ostindien, hwilken tyckes wara en Hibisci species; men den som föres till oss är adultererad med cortice Liquidambrae, som somlige mena.

Bals[amum] divi thomae kiänner jag intet; om den ej är en kåda af Arbore s[anc]t[i] Thomae som är ett species Bauhiniae.

Koolsat och Rapsat äro nogsamt bekante. De sås i skåne i myckenhet; borde sås 100 gånger mer. de wäxa will på Gotland.

Terra Lusitanica kiänner jag icke.

I dag fick jag en otrolig myckenhet rariteter af inlagde örter, i [symbol] förwarade diur; stenar och Coraller ifrån China.

jag förbl[ifwer]
Min värdigaste Broders
lydigste son
Carl Linnaeus

Upsala d[en] 15 Decemb[e]r
1749.

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Abrah[am] Baeck
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus writes to Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
that he is glad that Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
had received his box of books. Rosén von Rosenstein had said he would sue Linnaeus if he did not get it.

On the other hand, Linnaeus had got a box from N. WitteWitte, N. Swedish. Clerk at
the customs house.
, but it came from France and was not meant for Rosén von Rosenstein.

Linnaeus asks for more details about the work “Dispensatorium pauperum Lusitan. Gentis”. He wonders who the author is and when it was published.

Linnaeus comments on some species in the pharmacopoeia: Lignum campechiense, François Boissier de La Croix de Sauvages’sSauvages, François Boissier de
La Croix de
(1706-1767). French.
Botanist and clergyman and physician,
professor in medicine at Montpellier.
Correspondent of Linnaeus.
Ammomum, (the right one is no longer in Swedish pharmacies but instead Cardamomum and Grana paradise), Cortex amarus (not Costus amarus), Cortex thymiamatis.

Linnaeus does not know Bals. Divi Thomae.

Koolsat and Rapsat are well known to Linnaeus. They are sown in Skåne and grow in Gotland, and they should be grown much more.

Linnaeus does not know Terra Lusitanica.

Linnaeus has just received a large shipment of herbs, stones, corals and the like from China [most certainly gifts from Magnus LagerströmLagerström, Magnus
(1691-1759). Swedish. Director of the
Swedish East India Company.
Correspondent of Linnaeus.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 111-112   p.111  p.112.