Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1085 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, [15 August 1755] n.s.
Dated 1755 d. Aug. . Sent from ? () to ? (). Written in Swedish.

Min Herre.

Wår ritmästare är dyrlegd; han fodrar för sin konst 3 d[a]l[e]r och en plåt för sin ignorance. han sitter på en figur 1 månads tid, den en annor kan giöra på en timma.

Bladerne äro accurat af samma krypwide och så wist det, som 2 gånger 2 är 4. Thebusken är så distinguerad ifrån Myrwide, som påfogel ifrån kråka. jag har många the quistar inlagde med blad och blomma. jag må aldrig tro at någon welat persuadera academien at detta Myrwide woro af Chinesiske the frön upvuxne, ty då är den en Skielm och bedragare. ej häller doger detta på något sätt till succedaneum thee, ty i all salix är något som wår natur ej tohl.

Af Rolander har jag ännu intet ord hört.

förbl[ifwer]
Min Gynnares
trogne tienare
C[arl] Linnaeus.

Upsala 1755 d[en] August.

Om en figur insattes i sänder i actis, så kunne man hafwa en rar ört i hwart quartahl; ty ritaren står ej ut med flere.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XV, , 400). [1]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 286-287   p.286  p.287.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 196-197   p.196  p.197.