Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1090 • Fredrik Hasselquist to Carl Linnaeus, 29 January 1750 n.s.
Dated 29 Jan. 1750. Sent from Smyrna (Syria) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Smirna d[en] 29 Jan[uari] 1750.

Högädle H[err] Archiater!
Nådige Herre!

Jag får nu på ögnablicket weta at et skepp går öfwer til Christenheten, hwilket tilfälle jag ej bör försumma at med bref upwakta H[err] Archiatern.

Jag beklagar endast at tjden ej tillåter mig at denna gången göra en sådan expedition som jag önskade, nemligen at öfwersända alla mina anmärkningar och beskrifningar som jag i Natural Historien hit intil gordt. De skola med alra första bli öfwerskickade.

Francolins och Poulle des montagnes äro nya foglar som jag twiflar äro beskrefna, och höra til Tetraonis genus, den första har Tournefort i sin resa aftagen, men illa.

Et slags stare har jag, som siunger makalöst, är swart och grå kommer från Öarna i Arcipeln, och betalas undertiden i Constantinopel med 50 piaster.

Turturdufwan har jag lefwande af et besynnerl[igen] rart slag som äro från Abyssinien i Africa, och äro krithwita.

Pilecan (Onocrotalus) har jag opstoppad. Alla wåra Swenska Siöfoglar har jag här sedt. H[err] Consuln Rydelius är ganska curieux at skaffa Sig foglar, och har nu nyligen gordt anstalt at få Strutsar och andra rara foglar från AEgypten dem han alla wil skicka till Swerige.

Gazella Africana har jag många gånger sedt, och wäl beskrifwit, det är et så wackert diur, at Salomon intet kunnat mena någon annan än denna med den Rå, wid hwilcken han liknar sin sköna i sin Brudwisa. De finnas ock til öfwerflöd på bergen i Palastina och Syria; men facies externa liknar wäl intet capra, utan snarare Cervus Rådiur F[au]n[a] Sv[ecica]

Canis Jaekhals (Chacal) Syst[ema] Nat[urae] finnes härom kring mer än folket önskar, och jag tänker endera dagen gå ut och skuta en at fullkomligen beskrifwa.

Jag har botanicerat här några gånger i winter, och aldrig gådt fåfängt, jag skal oförtöfwat ha den äran at öfwersända hela min örtesamling och beskrifningar; en enda följer emedlertid innelykt med, som jag menar wara ny. Jag kan åtminstone intet få henne under något Genus af Syngenesia, Monogamia, dit hon dock bör komma, jag har henne fullkomligen beskrefwen, och tilräckeligen optorkad.

Bewis til watnets aftagande har jag ej förgätit at spana efter, jag har ock dem som äro så klara som sielfwa liuset, och jag tör säga tydeligare än på något annat ställe tagne, jag skal wid första tilfälle ha den äran at inlemna dem til Kongl]iga] W[etten]sk[aps] Academien.

Det är nu 5te dygnet som kölden här i Smirna är owanligen stark. Florentinska Termometern går til 68. Hamnen har wid Stränderna haft så tiock Is, at Holländare der åkt på skriskor. Det äldsta folk i staden minnes aldrig sådan köld som warat så länge. Är winteren proportionerad i Upsala, så beware Gud wårt Upsala Paradis.

Jag som är wan wid Swensk köld skulle intet akta denna, men jag har här ingen Swensk kakelugn, jag måste sitta wid en eländig koleld och skrifwa detta och jag har aldrig i Swerige warit så sensible wid köld, som i detta eländiga landet til sin Architectur.

Jag wet ännu intet huru snart min Patriarch den jag hoppas komma at följa åt Jerusalem, kommer at resa, dock tror jag at jag ännu dröjer här en månad. Jag hoppas dessförinnan få den hugnaden at få några ord til Swar på mit första bref, samt önskelig underrättelse om någon understöd af resepengar.

Jag framhärdar med wördnad
Högädle H[err] Archiaterns
Ödmiukaste Tienare
Fredric Hasselquist.

upSUMMARY

Fredrik HasselquistHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
has been informed of a ship destined for Palestine, so he hastens to write to Linnaeus.

He is sorry that time does not admit of enclosing his reports and descriptions.

Two new species of Tetrao, hardly described before, are the so called Francolini and the ”Poulle des montagnes”. Joseph Pitton de TournefortTournefort de, Joseph Pitton
(1656-1708). French. Botanist and
explorer, professor of botany at Paris.
has described the first one in his journey reports [Hasselquist refers to Relation d’un voyageTournefort de, Joseph Pitton
Relation d´un voyage du Levant,
fait par ordre du Roy. Contenant
l'Histoire Ancienne & Moderne de
plusieurs Isles de'l'Archipel, de
Constantinople, des Côtes de la
Mer Noire, de l'Armenie, de la Georgie,
des Frontières de Perse & de
l'Asie Mineure
(Paris, 1717).
].

He has got a starling, black and grey, singing wonderfully.

He also has a white Abyssinian turtle dove.

He has also a stuffed pelican (Onocratulus). He has seen all the Swedish sea-birds. Anders Rydelius Anders RydeliusRydelius, Anders Swedish.
Swedish consul at Smyrna, where he met
Fredrik Hasselquist. Correspondent of
Linnaeus.
is interested in collecting birds and is now trying to get ostriches and other rare birds from Egypt, all of which he will send to Sweden.

Gazella Africana [Capra Gazella] is a beautiful animal, like a roe. There are many of these in the mountains of Palestine and Syria, but Hasselquist thinks they resemble Cervus, reindeers, in the first hand and refers to Fauna SvecicaLinnaeus, Carl Fauna Svecica
sistens animalia Sveciae regni:
quadrupedia, aves, amphibia, pisces,
insecta, vermes, distributa per classes
& ordines, genera & species. Cum
differentiis specierum, synonymis
autorum, nominibus incolarum, locis
habitationum, descriptionibus
insectorum
(Leiden 1746). Soulsby
no. 1152.
.

Jackals (Chacal) [Canis aureus L.], ref. to the Systema naturae [presumably to the sixth edition, Systema naturae, 6th editionLinnaeus, Carl Systema
Naturae
6th edition (Stockholm,
1748). Soulsby no. 51.
] are common and not very popular, Hasselquist plans to shoot one of them in order to describe it fully and completely. He has collected plants and encloses one of them that seems to be a new species.

Hasselquist has not forgotten to look for verification of the water decrease; in fact he even has evidence which are quite clear and more distinct than [observations] from other places. At the first opportunity Hasselquist will send [a description] of this evidence to the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
; most of the observations Hasselquist made were later published in his Iter Palaestinum eller resa til heliga landetHasselquist, Fredrik Iter
Palaestinum eller resa til heliga
landet
(Stockholm 1757).
].

The weather is extremely cold in Smyrna. Thick ice covers the harbour, and Dutch people are skating there. The oldest people in Smyrna cannot remember such an enduring cold.

For Hasselquist, who is used to Swedish chill, should not usually care about this, but here there are no Swedish tile stove [in Swedish: ”kakelugn”]; so Hasselquist is sitting at a poor coal-fire and writing this letter, so he is freezing more in thos country than he ever did in Sweden.

He does not know when exactly the patriarch, with whom he will travel to Jersualem, will leave. He believes he will stay in Smyrna another month and is hoping to have a reply from Linnaeus of his first letter [Hasselquist to Linnaeus, 27 December 1749Letter L1077] and with that also information from Linnaeus about financial support.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, VI, 319-320). [1] [2] [3]