Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1091 • Carl Linnaeus to Johan Mauritz Klinckowström, 2 February 1750 n.s.
Dated 1750 d. 22 jan.. Sent from Uppsala (Sweden) to Strömstad (Sweden). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Öfwerst
Riddare af K[ongl] Maiji tzSwerdsorden.

[a][a] : MS1 [the date of arrival of the
letter added on fol. 1 by
Klinckowström
]
Ankommit till Strömstad d[en] 28. Januarij 1750

Högwälborne H[err] Öfwerstens höggunstiga af d[en] 11 januarii har åter hedrat mig med gunstig hogkomst. Jag har uti Fauna Svecica upgifwit mönsterrullor på alla de swänske diur som inom Swea riket blefwit uptäkte intill åhr 1746. Men Högw[älborne] H[err] Öfwersten har täks afrita en ny recreute för wår svenska Fauna och altså sielf wärfwat denna, som tillförene ej warit bekant i Swerige, ehuru hon utomlands warit allmänt kunnig. Denna afritade musla har en synnerlig egenskap at hon lyser i mörkret, och de gamble undrade mycket at då de åto denna i mörkret som ostrer, lyste munnen; och då man gnid. ansictet med djuret i mörkret lyste det som Mosis ansichte. Denna Musla bor under sanden i hafwet och är afritad samt beskrifwen af fölliande authorer.

Rondelet: testac. 43

Jonstoni testac. tab. 15. figura 20

Lister angl: 192. t. 5. fig 37. Concha fusca angustissimaque musculo ad cardinem nigro, quibusdam Solen dicta.

Bonan: conch. class. 2. n. 56

Plancii conch. p. 33. t. 3. f. 6.

Gualteri testac. tab. 95 fig. C. Solen laevis albidus candidus ex fusco et subroseo colore variegatus & fasciatus.

Argenwill. conch. 343. tab. 27. f.L .

wäxterne på hafsbotn, som lika gettingebo lära wara Alcyonium.

Hwad af diur som lägges uti starkt bränwin det blifwer bewarat; äfwen alla slags manetter och siökalwar; De store diuren kunna intet bärgas, om man ej får små af samma skapnad.

De minste och förachteligaste siökräken äro de raraste och märkwärdigaste för naturkunnige. alla slags muslor och snäcker böra och kunna inläggas med sielfwa diuret i bränwin, hälst de äro än ej rätt beskrefne

Profess[or] Kalms resa är redan 1746 af trycket utgången i octavo, hos Salvius.

Hwalfiskarne äro af många slag, och rara diur, af få beskrefne och ej tillräckeligen; den omtalte lärer icke kunnat af någon så aftagas, at man kan wara säker om species.

Det fägnar mig icke ringa at en så mycket gällande Herre will hafwa omsorg om de ting som allmänt förachtas af wåre Landsmän, fast Skaparen sielf giort dem till wårt nöje och wår [ny]tta[b][b] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1
].

jag förbl[ifwer]
Högwälborne H[err] Öfwerstens
ödmiuke tienare
Carl Linnaeus

Upsala 1750
d[en] 22 jan[uarii]

Herr öfwerst Mauritz Klinckowström.

upSUMMARY

Linnaeus thanks Johan Mauritz KlinckowströmKlinckowström, Johan Mauritz
(1692-1768). Swedish. Nobleman,
major general. Correspondent of
Linnaeus.
for his letter of January 11 [this letter has not come down to us]. In Fauna SvecicaLinnaeus, Carl Fauna Svecica
sistens animalia Sveciae regni:
quadrupedia, aves, amphibia, pisces,
insecta, vermes, distributa per classes
& ordines, genera & species. Cum
differentiis specierum, synonymis
autorum, nominibus incolarum, locis
habitationum, descriptionibus
insectorum
(Leiden 1746). Soulsby
no. 1152.
Linnaeus has enumerated all the animals known up to 1746. Klinckowström has made a drawing of a shell not hitherto known in Sweden. However, it is known from abroad and described. A characteristic of it is that it gleams in the dark; so when you eat it, your mouth shines. This shell lives under the sand in the sea. It is depicted and described by the following naturalists: Guillaume RondeletRondelet, Guillaume
(1507-1566). French. Naturalist,
ichtyologist whose De piscibus
(1555) was one of the first works in
marine zoology.
, John JonstonJonston, John (1603-1675).
British. Physician and botanist in
Cambridge, Silesia and Poland.
, Martin ListerLister, Martin (1638-1712).
British. Naturalist.
, Bonan, Janus PlancusPlancus, Janus (pseud. for Giovanni
Bianchi)
(1693-1775). Italian.
Naturalist and physician. Professor of
Anatomy at Siena.
, Nicola GualtieriGualtieri, Nicola (1688-1744).
Italian. Doctor of medicine, physician
at Pisa.
, Antoine-Joseph Dezallier ArgenvilleDezallier d’Argenville,
Antoine-Joseph
(1680-1765).
French. Naturalist and garden designer.
Correspondent of Linnaeus.
.

The plants on the sea-bottom, described as a wasps’ nest are probably Alcyonium.

Strong alcohol is the best way of preserving animals.

To scientists the smallest and the seemingly insignificant creatures are the most interesting. All mussels and shells, together with the animals inside, should be preserved in alcohol, especially if they have not been properly described.

Pehr Kalm’sKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
book on his travels [Linnaeus refers to the Pehr Kalms Wästgötha och Bahusländska resaKalm, Pehr Pehr Kalms
Wästgötha och
Bahusländska resa förrettad
år 1742 : med anmärkningar
uti historia naturali, physique,
medicine, oeconomie, antiquiteter etc.
jemte nödige figurer

(Stockholm, 1746).
] is already out of print at Lars Salvius’sSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
[publishing company].

There are many species of whales; therefore it is difficult to decide, which one Klinckowström refers to in his description.

Linnaeus expresses his appreciation of Klinckowström’s work; it is great that a nobleman devotes so much interest to things that most people despise inspite of the fact that they are an important part of the creation.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv, 0201-0203). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1922), vol. I:8, p. 125-126   p.125  p.126.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [the date of arrival of the letter added on fol. 1 by Klinckowström]
b.
MS1 [manuscript damaged; inserted readings have been taken from ED1].