Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1094 • Carl Linnaeus to Johan Mauritz Klinckowström, 27 January 1750 n.s.
Dated d. 16 Jan 1750. Sent from Uppsala (Sweden) to Strömstad (Sweden). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Öfwerst
Riddare och Commendeur.

För de månge gunstigt meddelte brefwen och novellerne uti naturalwettenskapen tackar jag ödmiukeligen.

jag hade och för 3 dagar sedan den ähran att icke allenast få den täcka ritningen, utan och tänderne af hwalfisken, för hwilka jag bör Högwälb[orne] H[err] Öfwersten all vördnad.

Om Assessor Thue har jag för uht gifwit min utlåtelse, hwilket bref tyckes liksom ej framkommit, det jag mycket undrar; jag har icke allenast sielf noga genomläsit H[err] Assessorens skrifter, utan äfwen gifwit dem till dem af mine Colleger, som där uti hafwa kundskap. jag har och nu änteligen skickat dem till Wettenskaps Academien; jag har och hört en dehl af dem;

alla komma öfwerens at hans decouverter äro makalösa, at alt är nytt; at mannen är i saken excellent; jag har intaminerat saken hos wettenskaps academien at Assessor måtte tagas till ledamot i wettenskaps academien; många hafwa lofwat mig at det skall ske; få nu se huru voteringen aflöper; skulle och icke Assessoren där blifwa ledamot, så har jag ärnat proponera honom i Upsala societet, at wara i de latinske acterne arbetande. på något sätt skall det gå; Hans saltcrystaller äro oförlikneligne; jag har aldrig sedt maken.

Hwad Toren angår så är jag ej i stånd at hielpa honom; men jag har upkallat en ört äfter des namn, Torenia, som hans bror funnit i china, hwilken kan wara honom en tröst äfwen sedan både wettenskaps academie uphört och förglömts.

Den Högste förläne Högwälborne H[err] Öfwersten hälsa och krafter i detta och många fölliande åhr.

om något tillfälle woro i sommar at få Baggesöta ifrån Tellemarken till Sverige lefwande och grön, så woro det wärt at hon planterades i Sverige, at wij kunne hafwa henne färsk till någor quantitet, ty i Sverige finnes hon intet.

jag förblifwer
Högwälborne H[err] Öfwerstens
ödmiuke tienare
Carl Linnaeus

Upsala d[en] 16 jan[uarii]
1750.

[a][a] : MS1 [annotation added on fol. 3
by Klinckowström
]
[annotation] NB. uti Wallers som är belegen uti Fiäll bygd 30. mill ungefer ofwanför Christiania skall finnas af den beste Bagge Söta, som Probsten Cold i Norige, boendes icke långt ifrån Swinesund wid Torpum, berättat till Kyrkioherde Rodhe i Strömstad, des bref har iag låtit copiera och H[err] archiatern tillhanda sändt at deraf se H[err] Colds tancke samt när denne roten bör uptagas och huru den bör fort eller förplantas.

upSUMMARY

Linnaeus thanks Johan Mauritz KlinckowströmKlinckowström, Johan Mauritz
(1692-1768). Swedish. Nobleman,
major general. Correspondent of
Linnaeus.
for his many letters [these letters have not come down to us] and scientific observations.

He is also grateful for the drawing and the teeth of a whale.

He has read the work [this work was never published] by Andreas ThueThue, Andreas (-1751).
Norwegian. Pharmacist, Fredriksstad,
Norway.
and given them to his colleagues. They all agree that he is an excellent scientist and will recommend him for membership of the Royal Swedish Academy of Sciences in Stockholm [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
]. Otherwise Linnaeus will see to it that he becomes a member of the Royal Society of Sciences [Kungliga Vetenskaps-Societeten i UppsalaKungliga Vetenskaps-Societeten i
Uppsala,
Swedish. The Royal
Society of Sciences at Uppsala was
founded in 1728.
] at Uppsala.

There is nothing that Linnaeus can do for Olof TorénTorén, Olof (1718-1753).
Swedish. Clergyman, naturalist.
Linnaeus’s pupil. Went to China in
1748-1749 and to India and China in
1750-1752. Correspondent of Linnaeus.
, but a plant, collected by his brother [presumably Magnus TorénTorén, Magnus
(1720-1807). Swedish. Clergyman,
Gothenburg.
] in China, has been named Torenia after him.

It would be a good thing, if Gentiana purpurea [Baggesöta, in Swedish] could be acquired from Telemark in Norway the following summer and be introduced here in Sweden, where it is not found now.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (UUB, G 152a). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1922), vol. I:8, p. 123-124   p.123  p.124.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [annotation added on fol. 3 by Klinckowström]