Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1095 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 13 January 1750 n.s.
Dated 2 Jan. 1750. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min K[iäre] Broder.

At ej profanera literas, wågar jag mig ej i dag skrifwa annat än idel nyåhrs bref; altså upskiuter med alla cortices och gummata till en mindre helig tid.

Lycka till godt nyåhr. Lycka till p[en]g[a]rne.

jag wet nu ingen mer lycka at önska min K[iäre] Broder än endast at få en kiär make, som kan hielpa Min Broder at med glädie afsätta nogot af alt det goda och myckna som min Broder inwärtes oroar.

jag hade bref här om dagen af den beskedeliga Prof[essor] Gmelin uti Tubingen, som oroar sig där öfwer at jag fordom skrefwit at han warit Ledamot af stockholms Academie, men sedermera ej blefwit intagen. Detta rörer mig wähl intet, fast han blef antagen af Elfwius, åtminstone så för mig berättat; men mannen är så god at han ej borde stötas, utan hållas wärdig. en stor hop med frön har han sänt mig. Hans andre tomus Florae sibiricae är utkomen.

Lef så säll i detta åhr, at jag ej skall önska det bättre, så blifwer M[in] Broder säll nog. jag är

Min Kiäraste Broders
hörsamste tienare
Carl Linnaeus

Upsala d[en] 2 jan[uari]
1750

Kongl[ige] M[ajestä]ts LifMedicus
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
stockholm

upSUMMARY

Linnaeus writes Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
a New Year letter, so he postpones all other issues until later.

Linnaeus wishes Bäck good luck in his new position with its ample salary. Now, Linnaeus only can wish that Bäck will find a wife to assist him in his daily life.

Linnaeus had heard from Johann Georg GmelinGmelin, Johann Georg
(1709-1755). German. Voyager, botanist
and chemist. At the initiative of
empress Anna of Russia he spent ten
years (1733-1743) exploring Siberia. In
1749 he became professor of botany and
chemistry at Tübingen. Together
with his nephew Samuel Gottlieb he wrote
Flora Sibirica (1747-1769).
Correspondent of Linnaeus.
, who had commented that Linnaeus had once addressed him as a member of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] although he had not been properly elected afterwards. Gmelin had been concerned over this. Linnaeus has nothing to do with it, but he had heard that Gmelin had been introduced by Pehr ElviusElvius, Pehr (1710-1749).
Swedish. Engineer and mathematician,
secretary of the Royal Swedish Academy
of Sciences.
. Gmelin should not be annoyed, and he is quite worthy of a membership. He has sent Linnaeus a large number of seeds, and the second part of his Flora SibiricaGmelin, Johann Georg Flora
Sibirica, sive Historia plantarum
Sibiriae
(St Petersburg 1747-1769).
has appeared.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 113-114   p.113  p.114.