Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1098 • Carl Linnaeus to Fredrik Hasselquist, 10 March 1750 n.s.
Dated 1750 febr. 27.. Sent from Uppsala (Sweden) to Smyrna (Syria). Written in Swedish.

Min kiäre H[err] Doctor.

jag fick H[err] Doctorns bref ifrån Smyrna, som fägnade mig med så mycket, med alt det rara och märkwärdiga där uti fans, det jag wist för alla, äfwen för wettenskaps academien. Det giorde mig mer än ondt då jag ej war i stånd at giöra Eder någon tienst med p[en]g[a]r. Till all olycka hade Prof[essor] Kalm straxt förut begiärt och fått p[en]g[a]r af Wettenskaps Academien; wår academie hade gifwit tilförene Kalmen 1000 plåtar så at ingen utwäg war för H[err] Doctoren. Ekendaliska stipendium, som Archiebiskopen lofwade mig för H[err] Doctoren då jag war i Wexiö, hade för min hemkomst af honom blefwit bortgifwit till en Landshöfdingens client, således war nu ingen hielp för H[err] Doctoren, som jag så gierna tienade. jag resolverade därföre at gifwa H[err] D[octo]r[e]n 100 dlr koppmt af egen pung; gick til Archiebiskopen förestälde honom som ock gaf 100; där på skref til Eder och min Gynnare Cancellierådet Carleson, som är och warit altid en rätt patronus scientiarum, med copia af H[err] Doctorens bref och den ringa remonstration jag kunne giöra; han war hurtig, tog mina data och de 200 dlr som skickades, med min specification på scientiar[um] patronis, de där borde gifwa om de älskade wettenskaperna, men också als intet om de ej älskade dem; detta skedde för 8 dagar sedan; sista post fick jag fölliande taxa: Archiebiskopen, Linnaeus, Rosen, Carleson, Baeck, Schützer alla 100, Ankarcrona 200, Salvius 50, Billing, Grillarna 150, Broman 300 dlr kpmt; mer torde blifwa. älliest woro wij i Consistorio förleden freddag, då facultas philosophica lofwade ett rum praenumerando eller 600 och Facult[as] Theologica lofwade dito till hälften; at jag hoppas åtminstone få den dosis som af H[err] Doctoren sielf är ordinerad full, fast jag skall tigga den samman. Jag har giort för min dehl altså hwad jag kunnat och skall räckna mig lyckelig om jag för min ringa wälmening slipper upbära et afwogt sinne, som af Professor Kalm, den jag tient 100de gånger mer men nu samblar full skiörd af hans mer än owettige bref, lik som äfwen Baron Bielke skär.

Observationem om Pinna äl[le]r Perna är ganska remarquabel jag wet ingen som där om något märkt sedan Aristoteles lefde, som uti sine quaestionibus de generatione aequivoca frågar hwarföre concha [Greek] skall producera en Cancrum sui custodem; ingen wet hwad sådant betydt, för än H[err] Doctoren.

Loefling har utgifwit sin disputation de gemmis arborum, och en annor Pan suecicum äller hwilke örter ätas och ej ätas af Pecoribus. Lars Montin kommer nu med Disputationen Splachnum äller Parasoll mossan, seu musc. norveg. umbraculo ruberrimo Petiv[eri] den han funnit nog i Lappland, hwar ifrån han kom i höstas. en annor kommer de seminibus Muscor[orum], som jag nys upfunnit, hwilka äro utan tunica och cotyledones nudo corculo, ty de germinera straxt i fuchtigheten.

Bibliothecarien Norrelius dog i juhlhelgen; med[icinae] studiosus Auriwillius D[octor] Rosens tillkommande måg, fick Bibliothecariatet, och är LifMedicus. nytt älliest intet.

En Dalibard har utgifwit Floram Parisinam och en Professor i Holland utgifwit institutiones äfter min methode uti fundamentis Botanicis cum figuris aeneis.

Prof[essor] Kalm blifwer ännu ute till åhr 1754; många fröen sände han mig i höstas, fast en hop woro skämde.

Cancellierådet Carleson har nu wist Eder den största tiensten som bör altid hållas i heligt minne.

Prof[essor] Celsius beder, at om H[err] D[octo]ren kan komma till swarta hafwet, till moeotiska träsket frågas äfter Alanerne som bo där i nägden åt öster äller andra där boende folkslag äga några antiquiteter som kunne illustrera wåra swänske antiquiteter och äldre historia; om där är något folk som talar likt swänska äller Gothiska; om Odens namn är där bekant äller Tors, om der finnas Runstenar äller dylika bokstäfwer.

Den högste Guden giöre Eder resa lyckelig at wij må få en gång med nöje omfamna war andra wid en säll hemkomst.

Upsala 1750 febr[uarii] 27.

Eder
Carl Linnaeus

[address]
a Monsieur
Monsieur Le Docteur Frideric
Hasselquist

upSUMMARY

Linnaeus acknowledges Fredrik Hasselquist’sHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
letter from Smyrna [Hasselquist to Linnaeus, 27 December 1749Letter L1077]. He finds it interesting and has informed everybody of its contents, including the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
. He is sorry to say that it is very difficult to help Hasselquist financially. Pehr KalmKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
has already received what the Academy of Sciences can afford; the Archbishop [Henric BenzeliusBenzelius, Henric (1689-1758).
Swedish. Archbishop 1747-1758.
] has awarded the Ekendahl’s scholarship to another scholar, though he had promised Linnaeus when he was in Växjö, that it would go to Hasselquist. In this situation Linnaeus has taken 100 dalers from his own purse. He contacted the Archbishop, who gave 100 dalers from his. He wrote to Edvard CarlesonCarleson, Edvard (1704-1767).
Swedish. Public official. President of
the Swedish Board of Commerce.
Accompanied Carl Fredric von Höpken
on his voyage to the Orient. Father of
Adolf Ludvig Carleson. Correspondent of
Linnaeus.
, a good patron of sciences, who granted 200 dalers. He wrote letters to his friends begging for money, and in addition to Linnaeus himself, the Archbishop and Carleson, the following have now contributed: Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
, Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
, Herman von Schützercrantz Schützercrantz, Herman von
(1713-1802). Swedish. City surgeon,
Stockholm. Personal surgeon to the royal
family.
, Theodor AnkarcronaAnkarcrona, Theodor
(1687-1750). Swedish. Admiral, member
of the Royal Swedish Academy of
Sciences.
, Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
, BillingBilling, Swedish. , Grill, BromanBroman, Swedish. . So Linnaeus has done what he can. The Faculties of philosophy and theology have promised their assistance as well. Linnaeus hopes that Hasselquist will not criticize him in the way that Kalm, who he has helped a hundred times more, is now doing in his letters, criticism that also reaches Sten Carl BielkeBielke, Sten Carl (1709-1753).
Swedish. Baron, government official,
patron of science, and naturalist. One
of the founders of the Royal Swedish
Academy of Sciences. Private pupil of
Linnaeus. Close friend of Pehr Kalm,
whose voyage to America he supported
financially. Correspondent of Linnaeus.
.

Linnaeus is impressed by Hasselquist’s observation of ”pinna” or ”perna”. He is the first since AristotleAristotle, (384BC-322BC).
Greek. Philosopher, a student of Plato
and teacher of Alexander the Great. He
wrote on many subjects, including
physics, metaphysics, poetry, theater,
music, logic, rhetoric, politics,
government, ethics, biology and
zoology.
to explain the symbiosis between this conch and the prawn.

The following theses have been produced recently in Uppsala: Pehr LöflingLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
, Gemmae ArborumLinnaeus, Carl Gemmae
Arborum
, diss., resp. P.
Löfling (Uppsala 1749). Soulsby no.
1556.
and another student [Nils Lars HesselgrenHesselgren, Nils Lars (b.
1729). Swedish. Student of Linnaeus in
1745-1749. After that held a position at
the estate Höjentorp, Eggeby, in
Skaraborg county.
] Pan SuecicusLinnaeus, Carl Pan
Suecicus
, diss., resp. N.L.
Hesselgren (Uppsala, 1749). Soulsby no.
1565.
, Lars MontinMontin, Lars (1723-1785).
Swedish. Physician and botanist. Studied
medicine in Uppsala under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein.
Provincial physician of the province of
Halland. Correspondent of Linnaeus.
, Dissertatio botanica sistens SplachnumLinnaeus, Carl Dissertatio
botanica sistens Splachnum
, diss.,
resp. L. Montin (Uppsala, 1750). Soulsby
no. 1589.
, another [Peter Jonas BergiusBergius, Petter Jonas
(1730-1790). Swedish. Physician and
botanist. Professor of natural history
and pharmacy at Collegium Medicum,
Stockholm. Linnaeus’s student.
Correspondent of Linnaeus.
], Semina muscorum detectaLinnaeus, Carl Semina
muscorum detecta
, diss., resp. P. J.
Bergius (Uppsala 1750). Soulsby no.
1596.
.

The librarian Anders NorreliusNorrelius, Andreas (1679-1749).
Swedish. Librarian of the University of
Uppsala. Correspondent of Linnaeus.
died during Christmas and was succeeded by Samuel AurivilliusAurivillius, Samuel
(1721-1767). Swedish. Professor of
medicine, Uppsala. Correspondent of
Linnaeus.
, son-in-law to-be of Rosén von Rosenstein.

A ”Flora Parisina” has been published by Thomas François DalibardDalibard, Thomas François
(1703-1779). French. Naturalist, an
early adherent of Linnaeus’s system.
[Linnaeus refers to Florae parisiensis prodromusDalibard, Thomas François
Florae parisiensis prodromus, ou
catalogue des plantes qui naissent dans
les environs de Paris rapportées
sous les dénominations modernes
& anciennes, & arrangées
suivant la méthode
séxuelle de M. Linnaeus

(Paris 1749).
]. In Holland David de GorterGorter, David de (1707 or
1717-1783). Dutch. Botanist and
physician. Succeeded his father Johannes
de Gorter as physician-in-ordinary to
the Empress Elizabeth of Russia. Son of
Susanna de Gorter, brother of Herman
Boerhaave de Gorter. Correspondent of
Linnaeus.
has applied the Linnean method in a work entitled Elementa botanicaGorter, David de Elementa
botanica, methodo [...] Linnaei
accomodata
(Harderwijk 1749).
.

Kalm will be away on his mission until 1754. Last autumn he sent numerous seeds, but many of them were of bad quality.

Hasselquist should be especiallly grateful to Carleson for his financial support.

Olof CelsiusCelsius, Olof (1670-1756).
Swedish. Orientalist and theologian,
professor at Uppsala. Botanist and plant
collector, benefactor of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
has a request. If Hasselquist comes to the Black Sea area, he could ask for the Alans and related tribes and see if they speak languages reminiscent of Swedish or Gothic, or if they know of Woden or Thor, and if there are rune stones or similar writing.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (UUB, G152a). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1917), vol. I:7, p. 11-13   p.11  p.12  p.13.