Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1100 • Fredrik Hasselquist to Carl Linnaeus, 20 February 1750 n.s.
Dated 20/9 Febr. 1750. Sent from Smyrna (Syria) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Högädle H[err] Archiater!
Nådige Herre!

Jag emottager som en högtid hwart enda tilfälle, som ges mig at upwakta Herr Archiatern, och räknar mig wara på en lyckelig ort, så länge jag har tilfälle at fullgöra denna min skyldighet.

För några dagar sedan hade jag den ähran at skrifwa och öfwersända en wäxt, den jag icke känner; hwars beskrifning nu medföljer, tillika med beskrifning öfwer en Sepia. Om något är felat, anhåller jag ödmiukeligen om H[err] Archiaterns gunstiga uttydande; det är gordt af en begynnare. Jag har nästan nu först under min resa lärdt, hwad konst det är at rätt beskrifwa et naturale. Hwar dag är mig härutinnan en ny läromästare, och kan jag härutinnan med tiden hinna til en liten del, at inhämta och efterfölja min Stora läremästares konst, så wil jag intet byta bort den samma för den största målares.

Inga naturalier äro swårare at beskrifwa än Testacea och Zoophyta, som dock här tidigt förekomma, och jag ingalunda wil gå förbi; jag biuder dock til så godt jag kan, det som felas, äger jag i H[err] Archiatern den, som det benägit och wisligen rättar. Jag har nu en wacker packa med beskrifningar; jag Skal wäl oförtöfwat skicka dem öfwer, så snart jag hinner at skrifwa dem rena.

Innelykte beder jag ödmiukeligen H[err] Arch[iatern] täckes lemna til H[err] Arch[iatern] Rosén och H[err] Lifmed[icus] Bäck. Jag har lemnat til hwardera en berättelse, den förra om Medicins tilstånd nu för tiden i Smirna, den sednare om en hemsiuka i Alepp, hwilkas afskrifter jag wid första tilfälle skal ha den äran til H[err] Arch[iatern] öfwersända. Jag wil på detta sättet upwakta mina gynnare.

Tre ting wäntar jag at få utslag uti med det snaraste, och sedan i Guds namn fortsätta min resa, de äro: at få Sultans resepass, efter hwilket jag skrifwit; at få weta, när min Patriarch blir resefärdig med hwilken jag tänker följa, och at ärhålla H[err] Archiaterns gunstiga skrifwelse från Swerige, och deruti få någon hugnelig tidning om undsättning af pengar. Den sista puncten är den wigtigaste för mig, och gifwe Gud at den faller ut efter min önskan, eljest wet jag intet hwad öde mig förestår i framtiden. På Herr ÄrcheBiskopens goda löfte om Ekendahliska Stipend[ium] gör jag mig mycken god, räkning. Täcktes H[err] Archiatern med några ord anmoda H[err] Consuln Rydelius at dra försorg, at jag efter hand kunde få til min nödtorft pengar under resan, så woro det en stor sak för mig; ty då kunde jag ha försträckningar af wårt Swenska handlande hus, och det som för mig i Swerige kunde genom Herr Archiaterns gunstiga bemedlande, bli utwärkat efter hand til undsättning, kunde lemnas til Lewantiske Comp[agniets] direction. När den högste hielper mig lyckeligen hem, hoppas jag kunna finna utwägar at til en del betala min resa; lyckelig woro jag om jag emedlertid, hade, om det woro aldrig så litet, förlag.

Jag antwardar mig emedlertid i Guds försyn, och Herr Archiaterns gunstiga omwårdnad, och framhärdar med diupaste wördnad

Högädle H[err] Archiaterns
ödmiukaste Tienare
Fredric Hasselquist

Smirna d[en] 20/9
Febr[uari] 1750.

upSUMMARY

In a previous letter[this letter has not come down to us] Fredrik HasselquistHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
enclosed a plant unknown to him. Now he is sending a description of it and of a species of Sepia.

Only now has he realized how difficult it is to describe a natural object correctly, so Linnaeus must correct what is wrong. The most difficult species to describe are Testacea and Zoophyta. Several such descriptions will be sent to Linnaeus soon when fair copies of them have been made.

Hasselquist encloses a letter to Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
and another to Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
. They contain a report on the condition of medicine in Smyrna and on disease in Aleppo [the report was published in, "Beskrifning på en hemsjuka i Alepp, insänd ifrån Smirna"Hasselquist, Fredrik
"Beskrifning på en hemsjuka i
Alepp, insänd ifrån
Smirna", KVAH, 11 (1750),
136.
]. Linnaeus will have copies of them later.

What is important to Hasselquist at the moment is: to get a travel pass from the Sultan, to find out when the Patriarch is ready to proceed on his journey, and to receive a news from Sweden about money to finance his expedition. He reminds Linnaeus of the Archbishop’s [Henric BenzeliusBenzelius, Henric (1689-1758).
Swedish. Archbishop 1747-1758.
] promise of Ekendahl’s scholarship. Linnaeus could also instruct Anders RydeliusRydelius, Anders Swedish.
Swedish consul at Smyrna, where he met
Fredrik Hasselquist. Correspondent of
Linnaeus.
to forward money through the direction of the Levantine Company. Hasselquist will be grateful for even the slightest relief.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, VI, 322a-b). [1] [2] [3]