Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1101 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 27 February 1750 n.s.
Dated 1750 II/16. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

Tack åter för lånet af brefwen. Det är underligit at ej Kalmen wågar gifwa en enda observation till academien äller någon annor. alt det, som han skrefwit om Skallerormen och om socker-lönen, hafwom wij föruht det förra af Catesby Hist[oria] carolinae, det senare i Engelska acterne. Så at de hafwa wärkeligen någon orsak at tala på honom.

Det är doch wähl at han blifwer noch ett åhr. han är förskräckelig[en] ond på Baron Bielke som warit honom mer än fader, och på mig, för det wij bägge rådde honom at ej resa hem för än han warit i Canada, och sedt sig wähl omkring.

Han talar förskräkeligen mycket om sin lön, och märker jag at han will det all hans lön, bör wid hemkomsten giöres honom till godo. Nu ser jag at H[err] Baron Hårleman hade rätt som sade at han borde först meritera och hielpas sedan. Han är helt förändrad till at prata mycket, och praesterar litet; som alt det han skrefwit är mäst verba.

Hwad Historia animalium angår, så har jag där emot ej et ord at säga. Author är ej plagiarius af mig; men hwem hade kunnat trot at sådane dankar kunnat tient på riksbordet för hela nationen, sedan de blifwit wane at se wid hela juscroner.

Ferner skall wähl få öfwerskottet huru det går, jag ser intet annat; åtminstone skall det ej wara min skull om annorledes sker; men hade de 2 rummen nu lämnats som de warit föruth, och hans Excellence sedan giort annorledes disposition, då hade jag welat satt parole på Ferner; det torde wähl ändoch gå, fast något hårdare.

får innelychte föllia till H[err] Kalm.

Den som kommer till Lunds trägård kan skiöta hans örter i skåne.

[a][a] : MS1 [added in the left margin
of fol. 1v, there is no indication as to
where it should be inserted
]
Om Kalmen tillskrifwes befalles han för all hwad heligt är resa upp till sinus hudsonis at få och taga sådant, som tohl wåra wintrar. Där igenom blir han i stånd at giöra hela wårt Lappland cultiverat och nyttigt; annors icke. At andra skola sambla frön åt honom, är att tala för barn, det går där äfter. jag tror om jag budo hela wettenskaps academien sambla åt mig Najas wid skiären, fingo jag ej ett blad. jag tror fransk luxe har förderfwat honom.

jag skickade till Cancellierådet Carleson förleden Postdag copia af D[octor] Hasselquists bref. Kalla mig en skiälm om Hasselquist går lyckeligen igenom, om intet han giör långt mer än Kalmen. Kom hog jag detta säger. Kan här secreteren tala något till hans bästa, så giör det, ty det förtienar han.

Hälsa H[err] LifMedicus Bäck, bed honom och gifwa 100 daler koppar till H[err] Hasselquist, han har där till både rygg och hog.

jag förbl[ifwer]
Min Herres
hörsame tienare
C[arl] L[innaeus]

1750 II/16. Upsal[a]

upSUMMARY

Linnaeus thanks the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] for the loan of Pehr Kalm’sKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
letters. Linnaeus finds it remarkable that Kalm has not sent one single observation to the Academy, apart from what he wrote about the rattlesnake [later published as “Berättelse om Skaller-Ormen"Kalm, Pehr “Berättelse om
Skaller-Ormen, samt om de
Läke-medel, som i Norra America
brukas emot dess stygn”, KVAH 13
(1752), 308-319.
and “Berättelse om Skaller-Ormen"[1753]Kalm, Pehr “Berättelse om
Skaller-Ormen, samt om de
Läke-medel, som i Norra America
brukas emot dess stygn”, KVAH 14
(1753), 52-67, 185-194.
] and the sugar maple [later published as “Beskrifning huru Socker göres uti Norra America"Kalm, Pehr “Beskrifning huru
Socker göres uti Norra America af
åtskilliga slags trän, i
synerhet Lönnars laka eller saft”
KVAH 12 (1751), 143-159.
], things already well-known from Mark Catesby’sCatesby, Mark (1682-1749).
British. Naturalist and artist. Best
known for his illustrated work The
Natural history of Carolina, Florida and
the Bahama islands
(1736-1743).
Correspondent of Linnaeus.
Hist. carolinae [The Natural history of CarolinaCatesby, Mark The Natural
history of Carolina, Florida and the
Bahama Islands: containing the figures
of birds, beasts, fishes, serpents,
insects and plants: particularly the
forest-trees, shrubs, and other plants,
not hitherto described, or very
incorrectly figured by authors. Together
with their descriptions in English and
French. To which are added observations
on the air, soil, and wate: with remarks
upon agriculture, grain, pulse, roots,
&c. To the whole is prefixed a new
and correct map of the countries treated
of
, I-II (London 1731-1743).
], and the English transactions [Linnaeus here refers to a supplement published in the Philosophical Transactions Philosophical Transactions
of the Royal Society of London

(1665-).
in 1746-1747.

It is a good thing, though, that Kalm will stay another year. Kalm is furious with Sten Carl BielkeBielke, Sten Carl (1709-1753).
Swedish. Baron, government official,
patron of science, and naturalist. One
of the founders of the Royal Swedish
Academy of Sciences. Private pupil of
Linnaeus. Close friend of Pehr Kalm,
whose voyage to America he supported
financially. Correspondent of Linnaeus.
and with Linnaeus for insisting that he visits Canada before returning home.

Linnaeus is displeased with Kalm’s nagging about money and is now inclined to agree with Carl Hårleman’sHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
opinion that Kalm should have first proven his true qualities and only then get support. Now he achieves little, it is just words, words, words.

Now that Linnaeus knows that no unauthorized material has been used for Historia animalium, eller Beskrifning öfwer diur riketOrrelius, Magnus Historia
animalium, eller Beskrifning öfwer
diur riket
(Stockholm, 1750).
, he lets the matter rest [the author was Magnus OrreliusOrrelius, Magnus (1717-1794).
Swedish. Author and translator.
] . Linnaeus’s support for Bengt FerrnerFerrner, Bengt (1724-1802).
Swedish. Astronomer at Uppsala
University. Tutor of crown prince Gustav
of Sweden. Correspondent of Linnaeus.
as holder of the scholarship in question is unimpaired, no matter what Claes EkebladEkeblad, Claes (1708-1771).
Swedish. Count, councillor, chancellor
of Åbo University. Correspondent
of Linnaeus.
may think of it.

Linnaeus is enclosing a message for Kalm.

He repeats his plea that Kalm must travel to Hudson Bay and collect material relevant for our climate. This is of vital importance for the development of Lapland. Kalm cannot make others do this for him; it would be like sending the whole Academy to look for Najas marina on the Baltic coast, which would not yield even one leaf. Linnaeus is afraid that Kalm has succumbed to French luxury.

The previous mail delivery day Linnaeus has sent a copy of Fredrik Hasselquist’sHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
letter [presumably Hasselquist to Linnaeus, 27 December 1749Letter L1077] to Edvard CarlesonCarleson, Edvard (1704-1767).
Swedish. Public official. President of
the Swedish Board of Commerce.
Accompanied Carl Fredric von Höpken
on his voyage to the Orient. Father of
Adolf Ludvig Carleson. Correspondent of
Linnaeus.
. Hasselquist’s endeavours are greater than Kalm’s, and he needs support. Linnaeus begs the Secretary to plead for Hasselquist in the Academy.

Linnaeus sends his regards to Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
and asks him to donate 100 daler as a contribution to Hasselquist.

upMANUSCRIPTS

b. contemporary copy (KVA, Bergius, XV, 31). a. original holograph (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 210-213   p.210  p.211  p.212  p.213.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 138-141   p.138  p.139  p.140  p.141.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added in the left margin of fol. 1v, there is no indication as to where it should be inserted]