Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1111 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 2 April 1750 n.s.
Dated 1750 d. 22 martii.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

Det fägnar mig at M[in] Br[oder] är nögd med fröen; jag tyckte sielf jag hedrade mig. Det war altför godt at få tillfälle till Marseille Holland, Engeland; just till alla de orter har jag af nöden at skicka saker; Kiära nämn barnet och hwad han heter.

M[in] Br[oder] behagar skrifwa at Hans M[ajeste]t fått tertian. Det måste wara swårt för H[ans] M[ajeste]t at tola, som det är en penibel siukdom för en gemen karl, fast han woro i sin bästa ålder; men Kiära achta Eder at dämpa denna feber. nog wet I M[in] Br[oder] at om någon Medicus kunnat upwäcka denna feber med konst för et åhr sedan, han hade giort sig oförliknelig stor; hälst frossan är det endaste i werlden som skulle kunna hielpa Hans M[ajeste]t till fulkomlig restitution; jag är säker at I bägge läsit detta hos de gamble, och sedt detta bekräftat af de nyaste. Tänk äfter om febren nu dämpas, som kunne giöra total hälsa, utan at han får giöra sin fulla effect, huru kan I swara för en rättwis Gud och ett kiärt fädernesland. En annor gång kan I icke excitera en frossa, om I fingo tunnor guld; nu är den endaste och säkraste apparence i werlden; bruka den at giöra Eder stora, at conservera Eder Konung, at hugna edert fädernesland. M[in] Br[oder]. säger, at paroxysmerne uttrotta hans Maj[este]t men tänk då andra siukdomar inställa [sig] äller den förre, drifwen änteligen till sin högd af tid och åhr, då möta först regemente af kräper, som med frossan nu torde häfwas. Hans M[ajeste]t kan ju intet se det sielf; I som detta förstån böra det föreställa. woro det en Quartan, borde siukdomen straxt hämmas, såsom wid de åhren farlig, men tertianen kunnen I altid assecurera. Quotidianen skulle och matta alt för mycket.

nog wille jag hielpa den M[in] Br[oder] omtalt; men upsatsen är ej så snart giord, som hon är conciperad.

Den sälsynta citronen måste wara
Citreum digitatum s. multiforme. Ferrar. hesp. 75.
Cedro a ditela ò multiforme Hesp. norib. 1. p. 116.

är altså nogsamt bekant och wäxer på aparte träden.

Hälsa H[err] Archiater Rosen. Lef säll.

jag är M[in] K[iäre] Broders
hörsamste tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1750
d[en] 22 martii.

Kongl[ig] LifMedicus
Wälborne Herren
H[err] Abrah[am] Baeck
Stockholm.
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus is glad that the seeds pleased Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
[this is a replay to a letter which has not come down to us]. Linnaeus is also glad that he got an opportunity to send seeds to Marseilles, Holland and England, where he was obliged to send things. Linnaeus asks for the name of a child.

Bäck has told Linnaeus that His Majesty [Fredrik IFredrik I, (1676-1751).
Swedish. Reigned 1720-1751. Married to
Ulrika Eleonora.
],has got tertian fever. Linnaeus understands that His Majesty suffers, for it is tiresome even for a man in his best years. However, Linnaeus asks Bäck not to bring the fever down, as just a year ago, a doctor who had been able to start this fever in a patient would have been considered very successful. Only the ague can make the patient quite well. Linnaeus is sure that Bäck has read this in old authors and seen it confirmed by recent ones. If the fever is reduced before it has had its full effect, then Bäck would have acted against both God and the country. Next time, it may be impossible to provoke this fever, and now it is there. Use it to give your King better health in the long run.

Bäck says that the paroxysms tire His Majesty. However, it would be followed by several other diseases, which the fever will now cure. If it was a quartan [three-day fever], it should be cured, as it can be dangerous at that age, but the tertian fever can be managed. A fever every day would tire him too much.

Linnaeus would be ready to help the person that Bäck wrote about, but the treatise is not so easy to finish even if you can easily imagine what it will be.

The rare lemon must be Citrum digitatum sive multiforme. It is well known and grows in different trees.

Linnaeus sends his regards to Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 120-121   p.120  p.121.