Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1112 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 27 March 1750 n.s.
Dated 1750 III/16. Sent from () to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

i går skickade jag med H[err] Swan, en studiosus Chirurgiae et Medicinae, som lärt hos Boltenhagen och reste till stockholm, en bunt af l00 de slags frön.

Är nu M[in] Br[oder] intet nögd, så rår ej jag. utan faller M[in] Br[oder] aldeles utur hopp at få mera, ty det har warit nog möda at lägga dem tillsamans.

Tack för Mulbärs fröen.

jag är i l000de ångest öfwer H[err] Gothers träd, som borde innan kort flyttas till sit rum.

om acterne håller jag mig wid det säkraste. tack M[in] Br[oder]som will contribuera.

Det är märkwärdigt at M[in] Br[oder] kunnat bärga sig 2 gånger längre än M[in] Br[oder]s Camerad.

jag har profwat Mullbärs fröen, och kan försäkra at aldrig ett enda är befrödrat; utan antingen af lång tid, äller mycket het rumm, äller och af absentia maris sterile.

Skånska resan fruchtar jag lärer icke hafwa ett enda ord, som kan behaga M[in] K[iäre] Broder; utan agerar jag där endast de re rustica, så att jag sielf blifwer rusticus.

Hans Hans M[ajeste]t blifwer ofelbart podagricus. blifwer och det, så går wähl mäste passionen öfwer. Gud hielpe honom.

förbl[ifwer] M[in] K[iäre] Br[oders]
hörsamste tienare
C[arl] L[innaeus]

1750 III/16

Archiatren
Wälborne H[err] Abrah[am] Baeck
stockholm.

upSUMMARY

The day before, Linnaeus sent a parcel with hundreds of kinds of seeds to Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
with Georg SwahnSwahn, Georg (1722-1756).
Swedish. Student of medicine in Uppsala,
who went to Berlin and Paris for studies
in surgery. Military-surgeon in Prussia.
Correspondent of Linnaeus.
, a student of surgery and medicine and a pupil of Gerard BoltenhagenBoltenhagen, Gerard
(1692-1756). Swedish. Surgeon,
Stockholm.
.

If Bäck is not satisfied, Bäck should know that Linnaeus has had great trouble in putting this sending together, so Bäck should not be sure of getting more.

Linnaeus thanks Bäck for the mulberry seeds [this letter, from Bäck, has not come down to us].

Linnaeus is very much concerned over Engelbert GotherísGother, Engelbert (1708-1775).
Swedish. Director at the Rörstrand
porcelain factory.
trees, which should be moved to their room very shortly.

As to the transactions of the Royal Society of Sciences at Uppsala [Kungliga Vetenskaps-Societeten i UppsalaKungliga Vetenskaps-Societeten i
Uppsala,
Swedish. The Royal
Society of Sciences at Uppsala was
founded in 1728.
], Linnaeus is anxious to print only what is certain. He thanks Bäck for his offer of a contribution.

Linnaeus thinks it is strange that Bäck has managed twice as long as his fellow student.

Linnaeus has tested the mulberry seeds, and he has found that not one of them is good. This is due to too long storage, a very hot storage place, or the absence of the male component.

Linnaeus is afraid that his report of the Skåne journey [Skånska resa Linnaeus, Carl Skånska
resa, på höga
öfwerhetens befallning
förrättad år 1749. Med
rön och anmärkningar uti
oeconomien, naturalier, antiquiteter,
seder, lefnadssätt
(Stockholm
1751). Soulsby no. 209.
] will not contain anything that could interest Bäck. Most of it deals with farming.

His Majesty [Fredrik IFredrik I, (1676-1751).
Swedish. Reigned 1720-1751. Married to
Ulrika Eleonora.
will no doubt develop gout. Then, most of his passion will pass. May God help him.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 119-120   p.119  p.120.