Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1114 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 24 March 1750 n.s.
Dated 1750 d. 13 Martii.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

M[in] K[iäre] Broder.

Fröen äro nu tillsamanslagde. de blifwa för tunga til posten; föllia med ordres af H[err] Broder gifne; äller med nästa tillfälle som för mig yppas.

At den Monodon, som gifwer oss unicornu, skall gifwas utan spiralt horn, det tror jag så mycket, som at Rhinoceros skall gifwas med spiralt horn. Om jag fick en gång så mycken tid, som 1 dag, hade jag lust depencera den på H[err] Kleyn. Min Br[oder] bör begynna med nec Cacalia, nec Cacaliastrum! an Tithymaloides.

jag kan le åt gratulationen, at de tagit mig såsom quid pro quo. men kiära säg mig hwad war då rådet? för H[err] B[aron] Hårleman.

jag tackar för Mulbärsfrön. Men det war med dem som med, kräfweterne, hwilka stodo och lågo i brefwet, men ej i korgen; intet fick jag någre Mulbärsfrön. Det woro artigt at få dem, näml[igen] at se om de tola bättre wintrar än wåre.

Huru det är med foglen kan M[in] Br[oder] se af den beskrifning jag gaf.

Helsa Archiater Rosen och lef lyckelig. jag laborerar med en quotidian som heter Skånska resan, at jag sitter som en fånge i hächte. vale.

Min Broders
hörsamste tienare.
C[arl] Linnaeus

Upsala 1750
d[en]13 Martii.

Nu böra ärteträdet s. Aspalathus afhämtas; kiära giör anstalt at någon tager emot dem, transporterar dem på jachten, och gifwer addressen till stockholm. vale.

Archiatren
Wälborne H[err] Abr[aham] Baeck
Stockholm
frijbr[ef].

upSUMMARY

Linnaeus has prepared the seeds, but the parcel was too heavy for the mail, so Linnaeus will send them as Abraham BäckísBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
orders or with somebody who can take them to Stockholm.

Drawing the narwhal without a horn in spirals is just as wrong as drawing a rhinoceros with a spiralled horn. If Linnaeus had just one day free, he would use it on Klein.

Linnaeus advises Bäck to start at nec Cacalia nec Cacaliastrum, an Tithymaloides [in his criticism of Jacob Theodor KleinísKlein, Jacob Theodor
(1685-1759). German. Naturalist,
Dresden and Danzig. Director of the
Danziger Naturforscher-Gesellschaft. One
of Linnaeusís opponents. Correspondent
of Linnaeus.
work, Historiae piscium naturalis promovendae missus primus-quintusKlein, Jacob Theodor
Historiae piscium naturalis
promovendae missus primus-quintus
, 5
vols. (Danzig, 1740-1749).
].

Linnaeus can smile at the congratulations and that they had chosen him just so, but Linnaeus wants to know what the advice was that was given for Carl HårlemanHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
.

Linnaeus thanks Bäck for the mulberry seeds, but he could not find them in the letter [this letter has not come down to us]. He would like to have some to see if they can stand better winters than those in Uppsala.

Bäck can see what became of the bird from the description Linnaeus sent.

Bäck should forward Linnaeusís greetings to Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
. Linnaeus is busy every day with his report of the journey to Skåne Skånska resaLinnaeus, Carl Skånska
resa, på höga
öfwerhetens befallning
förrättad år 1749. Med
rön och anmärkningar uti
oeconomien, naturalier, antiquiteter,
seder, lefnadssätt
(Stockholm
1751). Soulsby no. 209.
, so he feels imprisoned.

P. S. Linnaeus reports that the Aspalathus is ready for transport. Bäck should arrange for somebody to fetch them, transport them by ship and say where in Stockholm they should be delivered.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 118-119   p.118  p.119.