Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1117 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 20 March 1750 n.s.
Dated 1750 III/9. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

När jag får se Hiortsbergs resebeskrifning, skall jag säga om där är är något, som doger.

Gierna wille jag hedra Ternström på sin döda mull, med utdragande af hans journal; men när Gud gifwer oss tid där till wet jag intet.

wille academien gierna hafwa de rariteter som H[err] Lagerström upskickat, så beware mig Gud at jag skulle den åstunda; allenast jag får specification där på, skola de straxt föllia; ty som jag tog dem för att wara ärnade mig, så wet jag ej hwilka lågo i hwario kista. jag slipper där igenom en hoper beswär;

Ifrån Halland har jag icke fådt några fiskar på mången god dag; doch har jag 2ne fiärsingar; så at om Academien will hafwa endera, skall han stå alt för gierna till tienst.

jag gratulerar Academien till de rare diur och kräk; wij hoppas snart få se dem i Edra lärda handlingar.

Får D[octo]r Hasselquist något, så är jag wiss at han förtienar det med decouverter.

war så god och gif innelychte recension på Vialii bok till Salvius at insättas i des wekoblad.

fröen på Mossar har aldrig någon menniska sedt. alla Botanici hafwa lius och lyckta; med de bäste microscoper letat äfter dem förgäfwes; jag har änteligen funnit dem, som så mycket äfterlängtat; men de äro alt för undersamme och emot all mensklig förmodan skapte; men som jag ärnar dem till en annor ort, så slutar jag här med och förbl[ifwer]

Min Herres
hörsamste
tien[are]
C[arl] Linnaeus.

1750 III/3

upSUMMARY

Linnaeus writes to the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] informing him that when he receives Gustaf Fredrik Hiortberg’sHjortberg, Gustaf Fredrik
(1724-1776). Swedish. Chaplain on board
ships of the Swedish East India Company.
Dean at Vallda (south of Gothenburg).
Correspondent of Linnaeus.
travel-journal [“Ost-Indisk resa”Hjortberg, Gustaf Fredrik
[“Ost-Indisk resa”, Ms KB]
], he will be able to tell its value.

Linnaeus would love to honour Christoffer TärnströmTärnström, Christopher
(1711-1746). Swedish. Clergyman and
botanist. At the recommendation of
Linnaeus, he was accepted as chaplain by
the Swedish East India Company. In 1746
he departed for China but died on the
island of Pulo Candor, Vietnam.
Correspondent of Linnaeus.
by publishing extracts from his travel account; the problem is to find time to do it. [His travel account was finally published in 2005, Christopher Tärnströms journalTärnström, Christopher
Christopher Tärnströms
journal : en resa mellan Europa och
Sydostasien år 1746 = Christopher
Tärnström's journal : a
passage between Europe and East Asia in
the year 1746
, ed. Kristina
Söderpalm & Lars Hansen, Serie
Mundus Linnaei series, 1 (London :
Whitby, 2005).
].

If the Academy is interested in the rarities delivered by Magnus LagerströmLagerström, Magnus
(1691-1759). Swedish. Director of the
Swedish East India Company.
Correspondent of Linnaeus.
, Linnaeus is enthusiastic and keen on taking care of this business. If he is given a specification of all the items, it will save him a lot of trouble [Linnaeus later listed many of them in Specimen academicum sistens Chinensia LagerströmianaLinnaeus, Carl Specimen
academicum sistens Chinensia
Lagerströmiana
, diss., resp. J.
L. Odhelius (Uppsala, 1754). Soulsby no.
1844.
].

Halland has not delivered any fishes for a long time. However, Linnaeus has got two weevers, so he can offer the Academy one of them if they are interested.

Linnaeus congratulates the Academy on all the rare animals they have received and hopes to see them soon in the transactions of the Academy.

If Fredrik HasselquistHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
receives something, he will pay for it through his discoveries.

Linnaeus is enclosing a review of Vialii [Giuseppe Vianelli’sVianelli, Giuseppe (17?-17?).
Italian. Entomologist.
book Nuove scoperto intorno le luci notturneVianelli, Giuseppe Nuove
scoperto intorno le luci notturne
dell’acqua marina, spettanti alla
naturale storia, fatte da Giuseppe
Vianelli Medico-Fisico in Chioggia, e
consecrate a Sua Eccellenza H. N. U.
Sig:or Girolamo Giustiani
(Venice
1749).
to be inserted in Lars Salvius’sSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
Lärda Tidningar Lärda tidningar
(1745-1773). Ed. Lars Salvius.
["Linnaeus’s review of Giuseppo Vianellis Nuove scoperto intorno le luci notturne dell’acqua marinaLinnaeus, Carl "Archiater
Linnaeus recension av Giuseppo Vianellis
Nuove scoperto intorno le luci
notturne dell’acqua marina
",
Lärda Tidningar, 21 (1750),
81-82.
and Linnaeus to the Academy of Sciences between 9 March and early April 1750Letter 1120].

Nobody has ever seen the seeds of mosses. Botanists have been looking for them everywhere, even using the best microscopes, but in vain. Now Linnaeus has finally found them, but they are extremely peculiar and created in a way contrary to all human imagination [the results of Linnaeus’s discovery was published in Semina muscorum detectaLinnaeus, Carl Semina
muscorum detecta
, diss., resp. P. J.
Bergius (Uppsala 1750). Soulsby no.
1596.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv, 34). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 214-216   p.214  p.215  p.216.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 141-143   p.141  p.142  p.143.