Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1119 • Carl Linnaeus to Johan Mauritz Klinckowström, 16 March 1750 n.s.
Dated 1750 d. 5 martii. Sent from Uppsala (Sweden) to Strömstad (Sweden). Written in Swedish.

[a][a] : MS1 [only the signature and the
date written by the hand of
Linnaeus
]
Högwälborne Herr Öfwerste
samt
Riddare af Kongl. Maijits Swerdsorden

Den affection Herr Öfwersten hyser för artiga wettenskaper, gör, att jag wågar hörsammast anhålla, att Herr Öfwersten täktes kring Strömstad uppleta någon uppmärksam karl, som wille i år och de följande 2 åren noga antekna dag och Datum, på hwilka hwart och ett Trädesslag och Buske utslår sina Löf, samt tillika antekna dagens Datum, då wårsäden sås, som och då den samma mogen skäres.

Jag är säker om dylika observationer ifrån de andra Sweriges Provincier och tror mig af dem skola fulleligen blifwa i stånd att determinera hwar och en orts Natur.

Emot all hög gunst framhärdar jag Högwälborne Herr Öfwerstens
[a][a] : MS1 [only the signature and the
date written by the hand of
Linnaeus
]
ödmiuke tienare
Carl Linnaeus

upSUMMARY

Johan Mauritz Klinckowström’sKlinckowström, Johan Mauritz
(1692-1768). Swedish. Nobleman,
major general. Correspondent of
Linnaeus.
affection for science makes Linnaeus bold enough to ask him to try to find a good man around Strömstad, willing to write down on what day different trees and bushes come into leaf, when the spring sowing takes place, and when the harvest starts.

Linnaeus has ensured similar observations from other parts of Sweden, which will enable him to determine the nature of every place.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (UUB, G 152a). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1922), vol. I:8, p. 126-127   p.126  p.127.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [only the signature and the date written by the hand of Linnaeus]