Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1124 • Carl Linnaeus to Fredrik Hasselquist, 1 May 1750 n.s.
Dated 1750 d. 20 april. Sent from Uppsala (Sweden) to Smyrna (Syria). Written in Swedish.

Edle och Högtförfarne H[err] Doctor.

i dag fick jag H[err] Doctorens 3die bref. för alla tackar jag öfwermåttan; jag skicka i dag med posten till Rosen som är i Stockholm, och till Baecken sine. Den observationen om octopodia, eremiten och Pinna har ståt i alla awiserne. Wettenskaps academien har genom mitt bedrifwande fåt större hopp om H[err] Doctoren än om Kalmen, som anseligen mistat sin credit, genom det han är så rädd att han aldrig törs nämna ett ord af sine decouverter.

Archiebiskopen lofwade H[err] Doctoren stipendium Ekendalianum då jag war i Wexiö; men i Upsala förgaf det till en annor på. Landshöfdingens intercession. Hallman hade fått duplex regium af konungen; Kalmen hade utmattat oss. war altså ingen råd för H[err] Doctoren. jag fant på at gifwa H[err] Doctoren af egen medel 100 daler; gick till archiebiskopen och fick där ut 100. skickade detta till Cancellierådet Carleson med bref till Wettenskaps Academien at den som älskade wettenskaper och ej gaf han lög; och den som gofwo och ej älskade them han woro en narr; således begynte de att sahla tillsamans, så at för 3 weckor sedan woro 2400 daler; således samman brachte och aflefwererade till Cancell[aire]Carleson; noch får H[err] Doctoren, genom Olof Celsii sonens recom-mendation, så af theologica som philosophica et stipendium praenumerando; jag twiflar icke at Cancellierådet med första lärer skicka detta öfwer, då J får inemot 4000 daler kopparmynt jag tror aldrig at H[err] D[octoren] fåt en styfwer om ej jag hulpit nu.

Både Fulica och octopodia skola i åhr tryckas i Wettenskaps Societetens actis. tack för dem båda. stackars Kalm trånar af fruchtan att skicka ett, ty wäxer Eder credit, som hans aftager. Gud hielpe Eder wähl fram.

Montin kom från Lapland; hade uptäckt en mossa och en juncus; har nu disputerat om splachnum.

wij hafwa upfunnit semina Muscor[um], om hwilka Bergius Disputerar; Doctor Hagström har intet från jämtland något nytt.

nu tryckes Fundamenta Botanica med noter, blifwa wackre.

skånske resan skall snart begynna.

Pan svecicus om hwad diuren äta är ock tryckt.

Kalmen kommer hem i höst.

Bibl[iothecarie] Norrelius är död.

Rosens tillkommande måg Aurivillius är blefwen Bibliothecarie.

D[octo]r Wallerius blir nu chemie Professor.

Hälsa oändelig[en] H[err] Consuln Aurivillius.

Vale. Upsala d[en] 20 April 1750
H[err] Doctorens
Hörsam[me] tien[are]
C[arl] Linnaeus

1750 d[en] 20 April
Up[sa]la .

Viro Experientissimo
D[omino] Doct[ori] Frid[erico] Hasselquist
Commoranti Smyrnae apud
Regni Sveciae Consulem
Dom[i]n[u]m
Rydelium
Smyrnae

upSUMMARY

This day Linnaeus has received Fredrik Hasselquist’sHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
third letter [Hasselquist to Linnaeus, 20 February 1750Letter L1100] and has forwarded the messages to Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
, and Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
[in the letter to Bäck Hasselquist described a disease in Aleppo, later printed in, "Beskrifning på en hemsjuka i Alepp, insänd ifrån Smirna" Hasselquist, Fredrik
"Beskrifning på en hemsjuka i
Alepp, insänd ifrån
Smirna", KVAH, 11 (1750),
136.
]. What Hasselquist has reported about octopuses, hermit crabs and ”Pinna” has been published in all the newspapers. His willingness to share his findings with others has made him popular in the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
. This generous attitude is a direct opposite to Pehr Kalm’sKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
behaviour, who keeps everything to himself and has lost much of his credit in this Academy.

The Archbishop[Henric BenzeliusBenzelius, Henric (1689-1758).
Swedish. Archbishop 1747-1758.
] could not keep his promise, given to Linnaeus in Växjö, to award Hasselquist the Ekendahl scholarship. Johan Gustaf HallmanHallman, Johan Gustaf
(1726-1797). Swedish. Physician. At the
recommendation of Linnaeus Hallman
travelled in Europe to study the
mullberry tree. In charge of the
mullberry plantation in Stockholm.
Correspondent of Linnaeus.
has received a double royal scholarship, and Kalm has got his share. In this situation Linnaeus decided to give a personal contribution of 100 dalers, he then turned to the Archbishop and made him open his purse and give 100 dalers, too. He sent this sum to Edvard CarlesonCarleson, Edvard (1704-1767).
Swedish. Public official. President of
the Swedish Board of Commerce.
Accompanied Carl Fredric von Höpken
on his voyage to the Orient. Father of
Adolf Ludvig Carleson. Correspondent of
Linnaeus.
together with a letter, in which he summoned all members of Academy of Sciences to give a contribution of 2400 dalers. Thanks to the intercession of Olof CelsiusCelsius, Olof (1716-1794).
Swedish. Bishop, historian, politician.
additional money can be expected from the Faculties of theology and philosophy. No doubt Carleson will soon send about 4000 dalers to Hasselquist.

Both Fulica and Octopodia will be printed in the transactions of the Royal Academy of Sciences [Linnaeus means Kungliga Vetenskapsakademiens handlingar Kungliga
Vetenskapsakademiens handlingar

(1739-) (Transactions of the Royal
Swedish Academy of Sciences).
, but they were published in the transactions of the Royal Society of Sciences at Uppsala, Kungliga Vetenskaps-Societeten i UppsalaKungliga Vetenskaps-Societeten i
Uppsala,
Swedish. The Royal
Society of Sciences at Uppsala was
founded in 1728.
, Acta societatis regiae scientiarum Upsaliensis Acta societatis regiae
scientiarum Upsaliensis
(Stockholm
1740-1751).
; entitled "Fulica"Hasselquist, Fredrik
"Fulica. : Linn. Syst. nat. p.28.
Descripta a Frid. Hasselquist",
Acta societatis regiae scientiarum
Upsaliensis
(1750), 22-23.
and "Octopodia"Hasselquist, Fredrik
"Octopodia. : Sepiae species, missa
a Fr. Hasselquist, Smirnae 1749",
Acta societatis regiae scientiarum
Upsaliensis
(1750), 33-35.
]. Linnaeus compares Hasselquist to Kalm, as the confidence in the latter has declined.

Lars MontinMontin, Lars (1723-1785).
Swedish. Physician and botanist. Studied
medicine in Uppsala under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein.
Provincial physician of the province of
Halland. Correspondent of Linnaeus.
has returned from Lapland, where he found a new moss and a Juncus [Juncus biglumis]. He has written a thesis on Splachnum [Splachnum rubrum L.; Linnaeus refers to, Dissertatio botanica sistens SplachnumLinnaeus, Carl Dissertatio
botanica sistens Splachnum
, diss.,
resp. L. Montin (Uppsala, 1750). Soulsby
no. 1589.
].

Linnaeus has found seeds of mosses. Peter Jonas BergiusBergius, Petter Jonas
(1730-1790). Swedish. Physician and
botanist. Professor of natural history
and pharmacy at Collegium Medicum,
Stockholm. Linnaeus’s student.
Correspondent of Linnaeus.
will defend a doctor’s thesis on this subject [Linnaneus refers to, Semina muscorum detectaLinnaeus, Carl Semina
muscorum detecta
, diss., resp. P. J.
Bergius (Uppsala 1750). Soulsby no.
1596.
].

Johan Otto HagströmHagström, Johan Otto
(1716-1792). Swedish. Physician and
naturalist. Linnaeus’s student. Linnaeus
wrote the introduction to his Pan
apum
(1768), on bee-pollinated
flowers. He was one of the tutors of
Carl Linnaeus the Younger. Correspondent
of Linnaeus.
returned empty-handed from Jämtland.

Fundamenta Botanica with comments is being printed [Linnaeus means Philosophia botanicaLinnaeus, Carl Philosophia
botanica, in qua explicantur fundamenta
botanica cum definitionibus partium,
etc.
(Stockholm 1751). Soulsby no.
437.
].

The printing of Skånska resaLinnaeus, Carl Skånska
resa, på höga
öfwerhetens befallning
förrättad år 1749. Med
rön och anmärkningar uti
oeconomien, naturalier, antiquiteter,
seder, lefnadssätt
(Stockholm
1751). Soulsby no. 209.
is soon to begin.

Pan SuecicusLinnaeus, Carl Pan
Suecicus
, diss., resp. N.L.
Hesselgren (Uppsala, 1749). Soulsby no.
1565.
has come out.

Kalm will be back this autumn.

The librarian Anders NorreliusNorrelius, Andreas (1679-1749).
Swedish. Librarian of the University of
Uppsala. Correspondent of Linnaeus.
is dead.

He has been succeeded by Samuel AurivilliusAurivillius, Samuel
(1721-1767). Swedish. Professor of
medicine, Uppsala. Correspondent of
Linnaeus.
, son-in-law to-be of Rosén von Rosenstein.

Johan Gottschalk WalleriusWallerius, Johan Gottschalk
(1709-1785). Swedish. Professor of
chemistry at Uppsala.
will become professor of chemistry.

Linnaeus sends his regards to Consul Aurivillius [Linnaeus means Anders RydeliusRydelius, Anders Swedish.
Swedish consul at Smyrna, where he met
Fredrik Hasselquist. Correspondent of
Linnaeus.
].

upMANUSCRIPTS

a. (Private collection). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1917), vol. I:7, p. 18-19   p.18  p.19.