Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1126 • Fredrik Hasselquist to Carl Linnaeus, 17 April 1750 n.s.
Dated 6/17 Apr. 1750. Sent from Smyrna (Syria) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Högädle H[err] Archiater!
Höge Gynnare!

Ännu är jag på den ort ifrån hwilken jag några gånger haft den ähran at upwakta H[err] Archiatern. Jag har drögt längre än jag tänkt här på orten; i brist af tienligt tilfälle; men jag ångrar intet drögsmålet, i anseende til den goda lägenhet jag haft at i en härlig wårtid få wistas på en ort, så rik af Naturalier, som denna negden af Natolien är.

Hwar dag ger mig nu nya ämnen, och har gedt mig i Botaniken hela denna månaden; så at om jag hade flera til mig, så skulle wi alla ha nog syssla.

För liten tid sedan gorde jag en liten resa in i Natolien til Staden Magnesia 8 timars wäg härifrån; jag botanicerade der på de gamlas berg Sypilus, et af de högste i Asien, der snön bewaras hela året; de wäxter, jag der fann, skal jag wid min stora expedition ha den äran at ge förtekning på.

Insecter fann jag äfwen där, kräk som aldrig förr på desse platser blifwit oroade; jag samlar dageligen en hop af dem, och är artigt, at jag ser en stor del af dem, i Fauna, men ock många, som äro dessa orters egna; af den lilla Flugan, som jag i går tog uti Fikonfrukten, har jag den äran at innelykt öfwersända, den ligger här innesluten i Germen af Ficus foem., hwilken den ätit op; om denna är den, som tienar til Cupido, sedermera, kan jag ännu ej säja; innan jag far här ifrån, skal jag ha tydeligt begrep om Fikonets Insecter, wid hwilka jag redan tror mig fådt weta något, som icke är bekant. Denna måtte wara en Cynip, och Fikonet dess Galla, jag har den fullkomligen beskrefwen.

Camaeleon och jord-sköldpaddor har jag roat mig med en tid, at se deras egenskaper, då jag haft dem i min Cammare, hwad jag wid dem anmärkt skal med Guds hielp, i sinom tid bli kunnigt. Af de sednare skulle jag önska at ha några hos H[err] Archiatern at pryda dess Paradis, det är ganska lätt af få dem lefwande hem, och jag skal göra anstalt derom, det är i synnerhet artigt at se huru de älskas.

Cornucopiae det rara gräset som H[err] Archiatern täcktes så mycket recommendera mig at upsöka wid Smirna, har jag fådt til myckenhet, beskrifwit och samlat, samt öfwersänder innelykt, när det blir moget skal jag skaffa mig Frön til Trägården, som jag hoppas lärer bli den första som får in denna artiga wäxt.

Detta har jag för denna gången i största hastighet bordt ha den ähran at ge del af såsom en liten förtekning på mina göremål, wid min afresa härifrån skal jag .icke underlåta at affärda en widlöftigare samling af mina anmärkningar.

Nu har jag utsatt min hädanresa til Christi Himmelsfärdsdag instundande då jag går härifrån med ett Franskt skepp til Alexandrie i AEgypten, der jag först tänker skaffa mig så mycken efterrättelse som möjelig är på en så kort tid, och så gå öfwer til Palaestina. Den samma begäran jag tilförene i ödmiukhet haft den äran at hos H[err] Archiatern föredraga, förnyar jag nu, neml[igen] det H[err] Arch[iatern] täcktes draga gunstig omsorg om mina resepengars tilökande, jag hoppas at det förslag, som mit bref af d[en] 3 Mart[ii] innehöll, skal wara det bästa, endast H[err] Arch[iatern] täckes derom öfwerlägga med H[err] Grill, som från början wisat så mycken bewågenhet för min resa. Jag innesluter mig i H[err] Archiaterns wanliga ynnest och lefwer med oaflåtelig wördnad

Högädle H[err] Archiaterns
Ödmiukaste Tienare
Fredric Hasselquist

Smirna d[en] 6/17
Apr[ilis] 1750.

upSUMMARY

Fredrik HasselquistHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
is still in Smyrna. The good thing about the delay is that this area is very rich in everything that can interest a naturalist.

Recently he visited Magnesia and botanized on Mount Sypilus. He will present a list of the plants found there.

He also found many new insects. Enclosed Linnaeus will find a specimen of the fig fly. Hasselquist believes it must be a Cynips [Cynips Psenes L.; most of the observations Hasselquist made were later published in his Iter Palaestinum eller resa til heliga landetHasselquist, Fredrik Iter
Palaestinum eller resa til heliga
landet
(Stockholm 1757).
].

He has kept chameleons and tortoises in his room and studied them. A report on them will follow.

He has studied and described Cornucopia [Cornucopiae cucullatum L.], the rare grass that Linnaeus wanted. A specimen of it is enclosed and seeds will be sent home to the Uppsala University Botanical Garden

Hasselquist will leave Smyrna on Ascension Day on a French ship to Alexandria, where he will stay a short period and then proceed to Palestine. He repeats his urgent need of more money to be able to fulfill his mission in accordance with the plans in his letter of March 3 [1750] [this letter hs not come down to us]. Linnaeus should discuss these arrangements with Grill [presumably Claes GrillGrill, Claes (1705-1767).
Swedish. Merchant, owner of the iron
works of Söderfors, Österby
and Iggesund. Director of the Swedish
East India Company. Also known as an art
collector and patron of arts and
sciences. Brother of Anthoni Grill and
Johan Abraham Grill. Correspondent of
Linnaeus.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, VI, 327-328). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Iter Palaestinum eller resa til heliga landet (1757), p. 577-578 .
2. Voyages and travels in the Levant (1766), p. 411-413 .
3. Bref och skrifvelser (1917), vol. I:7, p. 16-18   p.16  p.17  p.18.
4. Herr archiatern och riddaren Linnaeus i Lärda tidningar 1745-1780 (2007), p. 93-94 .