Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1139 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 12 May 1750 n.s.
Dated 1750 d. 1 Maj.. Sent from () to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

jag condolerar den sorg i hwilken jag tager stor dehl, neml[igen] den astronomien och fäderneslandet tagit i observator Hiorter.

Här follier Kalmens specification tillbakas; det är en hehl hop rart. Laga för Guds skull at Kalmen får pengar, om han ej fått för uht någon wäxel; och lätt mig wetta om något är redan gifwit honom i åhr, at han ej förgåss.

Om det är mögligt skall jag giöra något gagn med den upstoppade foglen, som war illa hanterad på wägen af det intet sigill bewarade honom.

Vale.
Min H[erres]
hörsamste
Carl] Linnaeus

1750 d[ie] 1 Maji

idag begrafwes fru Eckerman.
Hälsa Prof[essor] Klingenstierna.

Kongl[ige] Wettenskaps
Academien
stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus extends his condolences to the the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] for the loss the nation has sustained now that Olof Petrus HiorterHiorter, Olof Petrus
(1696-1750). Swedish. Professor of
astronomy at Uppsala 1732-1737.
has departed this life.

Linnaeus is returning Pehr Kalm’sKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
catalogue; it contains many rarities [see Linnaeus to the Academy of Sciences, 5 May 1750Letter L1123].

He emphasizes the importance of sending Kalm money for his survival.

If possible, Linnaeus will try to determine the species of the bird sent to him by the Academy.

P. S. He notes that Anna EkermanEkerman, Anna Swedish. Wife
of Petrus Ekerman, born Törner.
is being buried this day.

P.S. 2 He sends his regards to Samuel KlingenstiernaKlingenstierna, Samuel
(1698-1765). Swedish. Physicist and
mathematician, professor of experimental
physics at Uppsala. Correspondent of
Linnaeus.
.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 224   p.224.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 148   p.148.