Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1146 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 19 June 1750 n.s.
Dated 1750 d. 8 junii.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min K[iäre] Broder

Det är mig en synnerlig fägnad så ofta jag får språka med K[iäre] Bror, genom bref, fast jag icke det får coram.

Det woro just tid för mig at resa nu till stockholm, för än Rectoratet woro expedierat, medan mine colleganter inundera mig, medan jag skall dageligen skrifwa på fundamentis.

det kommer mig före som tyska soldaten, då han kastade sin lusiga råck i strömmen at dränka dem alla, men mintes ej at han blefwo naken.

Nu woro tid för min Broder at skrifwa en observation till wåra acter.

jag fägnar mig åt den tiden då jag lärer få mången nöjsam stund med M[in] K[iäre] Br[or] om M[in] Br[or] reser till Upsala i rötemånaden. Kan M[in] Br[or] taga hit då sine örter, som inga namn äro widhängde, skall jag biuda till at sätta namn på dem; det är långt lättare än taga mig till stockholm, där jag borde hafwa bibliothequet med mig esomoftast i swåra örter, men jag tror det är bäst, om Br[or] låter både örter och grähl och praxis och bekymber blifwa i stockholm om M[in] Br[or] skall profitera af upsala.

Tack M[in] K[iäre] Br[or] som då och då ser på correcturen; det 4de arket war det angelägnaste i hela wärket.

Nog får M[in] K[iäre] Br[or] lonter, allenast M[in] K[iäre] Br[or] kommer hit.

Sof nu sött några dagar och hwila Eder trötta kropp från hoflefwernet, at M[in] B[ror] kommer hit med den glada minen.

Lef säll. jag är

M[in] K[iäre] Broders
lydige tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1750
d[ie] 8 junii.

Kong[ig] LifMedicus
Wälborne herren
H[err] Abrah[am] Baeck
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus is glad to communicate with Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
by letter, although he regrets they do not meet in person.

Linnaeus says it would be a nice time to go to Stockholm just before his period as vice chancellor ends, while his colleagues merge him in routine errands all the time.

Linnaeus feels like the German soldier who threw his coat in the river to drown the lice, without considering that he lost the coat.

Linnaeus suggests that Bäck writes a paper for the Uppsala Acta [Linnaeus means the transactions of the Royal Society of Sciences at Uppsala [Kungliga Vetenskaps-Societeten i UppsalaKungliga Vetenskaps-Societeten i
Uppsala,
Swedish. The Royal
Society of Sciences at Uppsala was
founded in 1728.
].

Linnaeus again invites Bäck to Uppsala in August. Bäck should bring with him the plants whose names Bäck does not know, so that Linnaeus can name them. That is much easier than having Linnaeus go to Stockholm, since Linnaeus will need to have his books with him for the more difficult plants. However, if Bäck wants to have a pleasant time, he should leave plants, enemies, patients and trouble in Stockholm and come to Uppsala.

Linnaeus thanks Bäck for inspecting the proof sheets [Bäck assisted Linnaeus in proofreading the Philosophia botanicaLinnaeus, Carl Philosophia
botanica, in qua explicantur fundamenta
botanica cum definitionibus partium,
etc.
(Stockholm 1751). Soulsby no.
437.
]. The fourth sheet was the most important in the whole book.

Linnaeus promises Bäck lonter [?] if he comes to Uppsala.

Linnaeus suggests that Bäck has a few days rest from life at Court, so that he arrives with a cheerful face.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 125   p.125.