Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1148 • Carl Linnaeus to Fredrik Hasselquist, 10 August 1750 n.s.
Dated 1750 d: 30 julii. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min H[err] Doctor
och Kiära wän.

jag har haft H[err] Doctorens månge bref; det senasta i dag daterat Alexandria d[en] 18 maji. Tack oändeligen för alla. den lilla Libellula war icke i brefwet, som omtalades. den lilla örten, som mentes wara af Syngenesia och skickades i brefwet, war Hypecoum.

Det war en präktig observation om Perna, Pinnotheres och octopodia; som ingen omtalt äfter Aristotelis tid.

jag har giort så mycket at alla i Sverige längta med upreste öron på Eder lyckeliga resa och återkomst. Edert namn är redan långt större än Kalmens. Prof[essor] Kalm lärer komma hem i winter; han har skickat många frön. han är gift med Past[or] Sandins änka, som gick för ett par åhr till Philadelphia.

D[octo]r Wallerius är nu blefwen Chemiae Professor; till Adjuncturen äfter honom voterar jag på Eder.

At auriwillius, som skall blifwa Arch[iater] Rosens måg, blef Bibliothecarius, äfter Norrelius, som dog i julas är wähl bekant; nb. den auriwillius, som skulle blifwa Medicus och är nu lifmedicus.

Poeseos & orentalium Professionerne gå bort; i den förra kommer en chemicus, i den senare en Physicus at succedera wid vacancen.

Magister Hiorter dog wid midsomaren.

Hennes Kongl[ig] Höghet blef nyl[igen] förlöst med Printz Frideric Adolph, Gudi lof lyckeligen.

Boskaps siukan är i Skåne, Småland, Östergiötland, Stockholm; grasserar grufweligen.

Ritmästaren Telot är död.

älliest intet nytt i Sverige.

Presidenten Rålamb i Bergs collegio dog nyl[ige]n.

Lagertwisten rymde för skuld, men blef tagen och förd från Danemark, är än i häkte.

säfströms son i cancelliet sitter och inne för skuld.

nu at komma till finance wärket, hwar om jag skref i ett bref som gick till H[err] Doctoren genom H[err] Rathgeb i Wenedig, hwilken sände det till constantinopel och Smyrna.

när jag fick Edert bref på nyåhret, war ej annat at tillgå än detta: jag gaf af min Byxesäck 100 dlr, gick till Archiebiskopen som och gaf 100 dlr sände denna begynnelse till Wettenskaps academien, med begiäran at alla som ägde kiärlek för wettenskapen, skulle giöra giöra lika; och de som sade sig älska wettenskapen och ej gofwo till så heligt institutum de woro skrymtare; således gofwo

Carleson 100.
Bäck 100
Rosen 100.
Grill 150
Broman 300
Hofintendent 200
Clason 150.

med et ord, de mästa måste där an, så att inom 8 dagar blefwa inemot 3000 dlr kopparmynt samblade.

Facultas phiiosophica begaf sig straxt till ett stipendium och facultas Theologica till ett som giör tillsamman 1320 dlr; om hwilket straxt af gick bref till Hans Kongl[ig] höghet, at det måtte praenumerando straxt få af aerario utgifwas; jag som Rector re- commenderade detta.

hwad de förre 2400 dlr angår, så äro de alla promt upburne af Cancellierådet Carleson, som sade sig straxt remitterat dem till H[err] Doctoren genom compagniet; men de af academien kunna ej .komma för än ferierna äro alla; doch äro de wisse. så at H[err] Doctoren får säkert 4000 dlr kopprmt in alles,; genom det jag begynte och upmuntrade; jag hoppas jag giorde i det som en ärlig wän.

Ekendahliska stipendium lofwades mig af Archiebiskopen med hand och mun i Wexiö; men Landshöfdingen i Upsala öfwertalade straxt at gifwa til en af sine clienter.

Sycomorus äller den stora Ficus pharaonis i AEgypten är aldrig sedd i Europa; kan H[err] D[octo]r skaffa den hit woro härligt.

Släpp ej att få en quist af Myrrha, och en blomma. af Opobalsam, at giöra Eder odödelig.

Lägg äntelig in alla örter, och ett exemplar för mig; sambla frön, bewara dem i sine egne hölsor och capsulis.

Examinera camelhöet på öknerne imellan AEgypten och palaestina. Schoenanthus off.

sök äfter Gramen semina Cynae äller matskfröet, hwad det är för en wäxt; så obekant ännu som Anisum stellatum.

sök noga gräs och mossar; skaffa nova pl[antarum] genera; och Hasselquistiam.

Min Philosophia Botanica tryckes och är snart färdig från trycket.

Disputationer har jag hållit fölliande
Pan suecicus Hesselgren.
Gemmaä arborum Löfling
Splachnum äller parasoll mossan L[ars] Montin
semina muscorum Bergius.
Materia medica animaliam. cidren.

Gud låte Eder resa gå lyckelig till nationens heder och edert egit odödeliga beröm.

jag är
H[err] Doctorens
hörsamste tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1750
d[en] 30 julii.

[address]
Doctoren
Edle och Höglärde
H[err] Frid[eric] Hasselquist

upSUMMARY

Linnaeus thanks Fredrik HasselquistHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
for his many letters; the latest, dated 18 May 1750Letter L1134] arrived this very day. The Libellula Hasselquist had enclosed was missing. The enclosed plant was not a Syngenesia but Hypecoum.

Linnaeus is impressed by Hasselquist’s observations of Perna, Pinnotheres, and Octopodia, not mentioned since the time of AristotleAristotle, (384BC-322BC).
Greek. Philosopher, a student of Plato
and teacher of Alexander the Great. He
wrote on many subjects, including
physics, metaphysics, poetry, theater,
music, logic, rhetoric, politics,
government, ethics, biology and
zoology.
.

Hasselquist is now a greater name in Sweden than Pehr KalmKalm, Pehr (1716-1779).
Swedish. Botanist and traveller,
professor of natural history at
Åbo. Disciple of Linnaeus.
Travelled in North America 1748-1751.
Correspondent of Linnaeus.
, who is said to be returning this winter. He has sent home many seeds and married the widow [Anna Margareta SandinSandin, Anna Margareta
(1722-1787). Swedish. Wife of Johan
Sandin, then of Pehr Kalm.
] of Johan SandinSandin, Johan (?-1748).
Swedish. Clergyman in New Jersey.
Husband of Anna Margareta Sandin in her
first marriage.
.

Johan Gottschalk WalleriusWallerius, Johan Gottschalk
(1709-1785). Swedish. Professor of
chemistry at Uppsala.
has become Professor of Chemistry. Linnaeus will vote for Hasselquist to take his former post.

Samuel AurivilliusAurivillius, Samuel
(1721-1767). Swedish. Professor of
medicine, Uppsala. Correspondent of
Linnaeus.
, son-in-law to-be of Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
, has succeeded Anders NorreliusNorrelius, Andreas (1679-1749).
Swedish. Librarian of the University of
Uppsala. Correspondent of Linnaeus.
who died last Christmas.

The chairs of poetry and oriental languages will disappear and be replaced by chemistry and physics.

Olof Petrus HiorterHiorter, Olof Petrus
(1696-1750). Swedish. Professor of
astronomy at Uppsala 1732-1737.
died at Midsummer.

The Queen[Lovisa Ulrika Lovisa Ulrika, (1720-1782).
Swedish. Queen of Sweden 1751-1771.
Married to Adolf Fredrik. Mother of
Gustav III. Sister of Fredric II of
Prussia. Correspondent of Linnaeus.
] gave recently birth to Prince Fredrik AdolfFredrik Adolf, Prince of Sweden
(1750-1803). Swedish. Son of King Adolf
Fredrik and Queen Lovisa Ulrika, brother
of Gustav III.
.

A devastating cattle disease is raging in Scania, Smoland, Östrogothia [Östergötland], and Stockholm.

Telot [Philip Jacob ThelottThelott, Filip Jakob (-1750).
Swedish. Painter, copperplate engraver,
illustrator at the Uppsala University
1734-1749.
] has died.

Otherwise, nothing new has occurred in Sweden.

Gustaf RålambRålamb, Gustaf
(1675-1750). Swedish. Marshal of the
court, president of the chamber audit
and president at Bergskollegium, the
Swedish Board of Mines.
has died.

Johan Gustaf LagertwistLagertwist, Johan Gustaf
Swedish. Surveyor to the royal
household.
who has escaped, accused of outstanding debts, was caught and brought [back] from Denmark, and is still in jail.

Säfström’sSäfström, Swedish.
Citizen in Uppsala, father of Andreas
Säfström.
son [Andreas SäfströmSäfström, Andreas
Swedish. Official at Kungliga
Kanslikollegium, the Swedish Government
Offices, son of Säfström.
] at the Royal Chancellery [Kungliga KanslikollegiumKungliga Kanslikollegium,
Swedish. The Swedish Government Offices.
] is also in jail because of outstanding debts.

In a previous letter to Hasselquist [Linnaeus to Hasselquist, 10 March 1750Letter L1098], forwarded by Joseph von RathgebRathgeb, Joseph von
(17??-1753). Austrian. Naturalist,
imperial legate at Venice. Correspondent
of Linnaeus.
[see Rathgeb to Linnaeus, 5 June 1750Letter L1147] in Venice, Linnaeus described his efforts to collect money for Hasselquist’s mission.

Linnaeus gave 100 dalers from his own purse and made the Archbishop [Henric BenzeliusBenzelius, Henric (1689-1758).
Swedish. Archbishop 1747-1758.
] and the members of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
do the same. The givers are:
Edvard CarlesonCarleson, Edvard (1704-1767).
Swedish. Public official. President of
the Swedish Board of Commerce.
Accompanied Carl Fredric von Höpken
on his voyage to the Orient. Father of
Adolf Ludvig Carleson. Correspondent of
Linnaeus.

Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.

Rosén von Rosenstein
Grill [presumably Claes GrillGrill, Claes (1705-1767).
Swedish. Merchant, owner of the iron
works of Söderfors, Österby
and Iggesund. Director of the Swedish
East India Company. Also known as an art
collector and patron of arts and
sciences. Brother of Anthoni Grill and
Johan Abraham Grill. Correspondent of
Linnaeus.
]
BromanBroman, Swedish.
The superintendent [Carl HårlemanHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
]
Johan Clason the YoungerClason the Younger, Johan
(1704-1790). Swedish. Merchant,
Stockholm. Son of Johan Clason the
Elder.

Within eight days about 3, 000 copper were collected.

The Faculties of Theology and Philosophy will also contribute with scholarships, which will result in 1,320 dalers.

As to the 2, 400 dalers previously promised, they are given to Carleson who has sent them to Hasselquist; the money from The Academy of Sciences can not be sent until summer is over; all in all, and hansk to Linnaeus, Hasselquist will have 4, 000 dalers.

The Archbishop had promised Linnaeus [who would give it to Hasselquist] the Ekendahl scholarship, but the Governor of Uppsala interferred in this and the scholarship went to another person.

Egyptian Sycomorus or Ficus pharaonis has never been seen in Europe. It would be wonderful if Hasselquist could acquire it.

A twig of Myrrh and a flower of Opobalsam would make Hasselquist immortal.

He should collect plants, and one specimen [of each] to Linnaeus, and seeds in their capsules,

He should examine the ”camel hay” in the deserts between Egypt and Palestine. Linnaeus also wants Schoenanthus [Andropogon Schoenanthus L.] and Cina.

Linnaeus also wants of Hasselquist to look for semina Cinae [in Swedish:”maskfrö”] and to find out what kind of plant it is.

He also wants of Hasselquist to carefully search for grasses and mosses, new genera, and Hasselquistia.

Philosophia botanicaLinnaeus, Carl Philosophia
botanica, in qua explicantur fundamenta
botanica cum definitionibus partium,
etc.
(Stockholm 1751). Soulsby no.
437.
is being printed.

Linnaeus presided when the following doctoral theses were defended:
Pan SuecicusLinnaeus, Carl Pan
Suecicus
, diss., resp. N.L.
Hesselgren (Uppsala, 1749). Soulsby no.
1565.
, Nils Lars HesselgrenHesselgren, Nils Lars (b.
1729). Swedish. Student of Linnaeus in
1745-1749. After that held a position at
the estate Höjentorp, Eggeby, in
Skaraborg county.
.
Gemmae ArborumLinnaeus, Carl Gemmae
Arborum
, diss., resp. P.
Löfling (Uppsala 1749). Soulsby no.
1556.
, Pehr LöflingLöfling, Pehr (1729-1756).
Swedish. Botanist and explorer. Studied
under Linnaeus. Went to Spain in 1751
and took part in the Spanish expedition
to Venezuela in 1754, where he died.
Correspondent of Linnaeus.
.
Dissertatio botanica sistens SplachnumLinnaeus, Carl Dissertatio
botanica sistens Splachnum
, diss.,
resp. L. Montin (Uppsala, 1750). Soulsby
no. 1589.
, Lars MontinMontin, Lars (1723-1785).
Swedish. Physician and botanist. Studied
medicine in Uppsala under Linnaeus and
Nils Rosén von Rosenstein.
Provincial physician of the province of
Halland. Correspondent of Linnaeus.
.
Semina muscorum detectaLinnaeus, Carl Semina
muscorum detecta
, diss., resp. P. J.
Bergius (Uppsala 1750). Soulsby no.
1596.
, Peter Jonas BergiusBergius, Petter Jonas
(1730-1790). Swedish. Physician and
botanist. Professor of natural history
and pharmacy at Collegium Medicum,
Stockholm. Linnaeus’s student.
Correspondent of Linnaeus.
.
Dissertatio de materia medica in regno animaleLinnaeus, Carl Dissertatio de
materia medica in regno animale
,
diss., J. Sidrén (Uppsala, 1750).
Soulsby no. 1605.
, cidren [Jonas SidrénSidrén, Jonas
(1723-1799). Swedish. Physician.
Professor of medicine and anatomy at
Uppsala. Married to Wendla Borell.
Son-in-law of Anders Borell, and
brother-in-law of Anna Maria Acrel.
Correspondent of Linnaeus.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1917), vol. I:7, p. 24-27   p.24  p.25  p.26  p.27.