Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1168 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 18 September 1750 n.s.
Dated 1750 d. 7 sept.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäre Broder.

jag önskar af hiertat M[in] K[iäre] Broder någon ro, men ingen siukdom.

Elatine är Antirrhinum Hort. Ups. No 6 men Gud beware oss från Cymbalaria, af hwilken det veritable Pouder de succession giöres; det må Engelsmännerne behålla för sig sielf.

Skulle Cocos komma apropos mig i händerne, så woro det som steckta Paradisfoglar flögo i halsen på mig då jag gapade.

Tänk alla de konster oachtadt som Profess[or] Benzelstierna brukat at få min fader H[err] Baron Hårleman och min moder fru Grewinnan Liven ifrån sin son, at logera hos sig, kunne [han] ej uträtta mot ödet. jag fick ändoch den hugnad at de logerade hos mig; si så rår Gud.

Låt oss tänka på Trägården till nästa wår, ty han kan doch ej i höst, mindre i winter anläggas; så mognar inrättningen, och går bättre.

Min nya ört Verbena—Veronica fägnar mig dageligen af sit åskodande; aldrig hafwa Botanici sedt så tydeligt exempel af nya arter per partus hybridos.

Lef säll. jag är Archiaters Bäck
Lifegen trähl
C[arl] Linnaeus

Upsala 1750. d[en] 7 sept[ember]

om något pacquete skulle komma från holland, addresserat till apothequet svanen, och till mig ärnat, så war gunstig och laga at jag det får.

Archiatren
Wälborne Herren
H[err] Doctor Baeck
Stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus wishes Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
could have a quieter life free from illness.

Elatine is the same as Antirrhinum, known from Hortus Upsaliensis, but Linnaeus does not want to have Cymbalaria, from which the real active powder is produced. The English may keep that for themselves.

If Linnaeus could get some Cocos, it would be like fried birds of paradise flying into his mouth when he opened it.

Lars BenzelstiernaBenzelstierna, Lars
(1719-1780). Swedish. Professor of
Greek and Theology, Uppsala. Vicar of
the Parish of Danmark. member of the
Swedish Riksdag. Bishop in
Västerås 1759.
had tried every way to make Carl HårlemanHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
and his wife [Henrica Juliana HårlemanHårleman, Henrica Juliana
(1710-1753). Swedish. Wife of Carl
Hårleman, born von Liewen, sister
of Gertrud Elisabeth Ramel.
] with him, but they had stayed with Linnaeus instead.

Linnaeus advises Bäck not to think about his garden until next spring, since it cannot be prepared during the winter. That delay will just mean that the planning will be better.

The new Verbena veronica is very nice to look at, and it pleases Linnaeus very much. Botanists have never seen such a clear example of getting new species by hybridism.

P.S. Linnaeus asks Bäck to look for a parcel from Holland, addressed to the pharmacy Svanen but meant for Linnaeus. Bäck should arrange for Linnaeus to get it, if it does arrive.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 127-128   p.127  p.128.