Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1169 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 18 September 1750 n.s.
Dated 1750 d. 7 sept.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Kiäreste Broder.

Wälkommen tillbakas ifrån fadderskapet.

Det är wähl at wij hafwa M[in] K[iäre] Br[oder] wid jupiters stohl, att ofta afböja severa fulmina jovis; wij lefwoni ej nobis et aliis inserviendo consumimur.

Min Trägårdsmästare kom i förra weckan ifrån stockholm, hade warit på Carlberg, sedt Palmträden; han berättade att det ena war aldeles dödt; och det stora nog siukt; han twiflade om Carlbergs orangerie kunne conservera någotthera; men at dett swagare aldeles woro utan hopp.

Äfter hans beskrifning, ehuru han påstod at det woro Palmträd, af hwilka wij hafwa mer än 10 stycken, så kan jag swäria på, om trägårdsmästaren älliest beskref rätt, at det icke är Palmträd, utan Coccus-träd; altså desto rarare; det jag icke hafwer; at skicka till stockholm något att afhämta trädet, wågar jag icke på speculation; ty det är helt annat at lofwa Biörnskinnet förr än man skutit, helt annat sedermera.

Ännu är intet hopp om scholaelof till stockholm; jag är ej ännu förlöst ifrån Philosophia Botanica; och skånska resan måste skrifwas dagel[igen].

jag har sport från frankrike at Heister är död; huru skall jag då få till honom min character Botanici (hwilken äfwen kunne examinera Klein) som är tryckt i philosophia pag. 299.

Lef säll min söta wän; lät mig stedse spöria Eder wälgång. jag är

M[in] K[iäre] Br[oder]s
lydige tienare
C[arl] Linnaeus

Upsala 1750
d[en] 7 sept[ember]

a Monsieur
M[onsieu]r Le Docteur Baeck
Medecin première
Stockholm.
frijbr[ef]

upSUMMARY

Linnaeus welcomes Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
back to Stockholm. He has been godfather at a christening.

Linnaeus is glad that Bäck is placed close to the King [Fredrik IFredrik I, (1676-1751).
Swedish. Reigned 1720-1751. Married to
Ulrika Eleonora.
], so that thunderbolts from above can be avoided some times.

Linnaeusís gardener [Diedrich NietzelNietzel, Diedrich (1703-1756).
German. George Cliffordís gardener at
Hartecamp. Became university gardener at
Uppsala, where he died. Correspondent
of Linnaeus.
] had been at Karlberg and seen that one of the palm trees was dead and the larger one seemed to be ill, so he was not sure that the greenhouse at Karlberg could save any of them. The smaller one was beyond hope.

The gardener had said that the trees were palm trees, of which Linnaeus has more than ten, but Linnaeus is quite sure that they are really coco-palms, a rarer species. Linnaeus does not have anybody that he can send to Stockholm to fetch the tree, so he is not quite sure. You have to kill the bear before you can promise somebody its skin.

Linnaeus sees no opportunity to go to Stockholm. He still has work to do at Philosophia botanica Linnaeus, Carl Philosophia
botanica, in qua explicantur fundamenta
botanica cum definitionibus partium,
etc.
(Stockholm 1751). Soulsby no.
437.
] and the report of the journey to Skåne [Linnaeus refers to his Skånska resaLinnaeus, Carl Skånska
resa, på höga
öfwerhetens befallning
förrättad år 1749. Med
rön och anmärkningar uti
oeconomien, naturalier, antiquiteter,
seder, lefnadssätt
(Stockholm
1751). Soulsby no. 209.
].

Linnaeus has heard from France that Lorenz HeisterHeister, Lorenz (1683-1758).
German. Anatomist and surgeon,
considered the father of German surgery.
Professor of anatomy and surgery in
1720, of theoretical medicine and botany
at Helmstädt in 1730. He rejected
Linnaeusís sexual system. Correspondent
of Linnaeus.
is dead. Linnaeus is sorry that he cannot show him the definition of a botanist that Linnaeus has published in Philosophia botanica, page 299.

Linnaeus wishes Bäck good health.

upMANUSCRIPTS

a. original (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1910), vol. I:4, p. 128-129   p.128  p.129.