Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L1178 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 6 November 1750 n.s.
Dated 1750 X/26. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre.

Nu jag kunne wähl aldrig få någon starkare defensor fidei, än om Herr Baron Hårleman skulle willia swara för wettenskapen. Hade jag 2ne så oblyge och oförsagde wapndragare, så trodde jag mig till at intaga hela Europa. nog blir det lätt att få krut och kulor, men transporten till stockholm är den swåraste. Nog är det lät, säger jag, at få swar på ändan på desse knutar, med det som med ¼ timas tahl kunne wisas, fodrar i contextu ett widlöftigare utryme. Låt mig wetta huru snart det behöfwes.

NB. det war en i går, som sade at Fan tar mig som i min skånska resa ej titulerat alla som jag nämt af det slaget med sit ridderliga namn och titul. jag wiste icke och wet ej ännu om det är nödigt, åtminstone för mig som sparar alla titlar, utom mine egne. war så god och fråga där om min hulde fader hwad han säger, ty jag wet at han will intet at Fan skall taga mig. blifwer det essentiale, så torde saken stå at hielpa om jag giör en cataloge på Riddarne, som nämnas i wärket. Men intet brukas det så utom swerige. Honores populi nostri quondam fuere rariores et ob eandem caussam gloriosi &tc.

War gunstig och gif mig här på swar, at denna samwetsmatsken ej må plåga och gnaga mitt hierta.

Lef säll wärdige Herre. jag är
Min Herres lydige Linnaeus.

1750 x/26.

Kongl[ige] Wettenskaps
Academien
stockholm
frijbr[ef]

upSUMMARY

Petrus Frigelius’sFrigelius, Petrus (1708-1791).
Swedish. Lector, Kalmar. Thereafter
vicar of Madesjö.
controversial dissertation has caused much discussion in the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
. A committee has been selected to scrutinize the pros and cons of this study. Linnaeus is very happy that Carl HårlemanHårleman, Carl
(1700-1753). Swedish. Nobleman,
architect, royal superintendent.
Correspondent of Linnaeus.
is said to to be joining them. Together with such formidable armour-bearers[“brothers-in-arms” might be a good colloquial alternative], Linnaeus could vanquish all Europe! [Finally, Hårleman was not selected to this committee, but Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
, Jacob FaggotFaggot, Jacob (1699-1777).
Swedish. Initiated the redistribution of
land holdings in 1753, inspector of the
office of land-surveying. Secretary at
the Royal Swedish Academy of Sciences
1742-1744. Brother of Petter Faggot.
and Scheffer, presumably Carl Fredrik SchefferScheffer, Carl Fredrik
(1715-1786). Swedish. Count, diplomat,
politician and councillor. Tutor to the
Swedish crown prince Gustav. Influenced
by the physiocrats in France. Brother of
Ulrik Scheffer. Correspondent of
Linnaeus.
].

Linnaeus has caused irritation and displeasure among the nobility for not using the full appropriate names and titles of its members in his Skånska resaLinnaeus, Carl Skånska
resa, på höga
öfwerhetens befallning
förrättad år 1749. Med
rön och anmärkningar uti
oeconomien, naturalier, antiquiteter,
seder, lefnadssätt
(Stockholm
1751). Soulsby no. 209.
. The Secretary [Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] can ask Linnaeus’s “dear father”, i.e. Hårleman, if he finds this necessary. If he does, Linnaeus is willing to complete his work with a catalogue of all the gentlemen concerned.

Linnaeus wants a straight answer so he can quieten his conscience.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Bergius, XV, 5). b. copy [by Ährling] (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 226-227   p.226  p.227.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 153-154   p.153  p.154.